GemeenteBelangen Veendam

Nieuws

Uitstel GB aan de Bak

In verband met het Coronavirus en de daarmee samenhangende adviezen die vanuit onze overheid momenteel geldend zijn hebben we besloten om tot het einde van deze maand ons publiek niet actief op te zoeken volgens de eerder aangekondigde “GB-aan de Bak” activiteiten.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Gratis Inbreng Tuinafval

Een lang gekoesterde wens van Gemeentebelangen is in vervulling gegaan. We hadden het in ons verkiezingsprogramma meegenomen maar nu is het dan zover. Bijgaand het persbericht van onze gemeente:

Persbericht

Veendam, 9 maart 2020

Gratis grof tuinafval brengen voor inwoners Veendam

Inwoners van de gemeente Veendam kunnen dit jaar gedurende twee weken gratis grof tuinafval brengen bij het afvalbrengstation aan de Meihuizenweg 25 (op het terrein van Sita) in Wildervank. Gratis grof tuinafval brengen kan van maandag 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020 en in het najaar, van maandag 16 november tot en met zaterdag 21 november.

Gescheiden inzamelen

De gemeente Veendam wil bevorderen dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Zo wordt voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt. Onder grof tuinafval vallen gemaaid gras, takken en snoeiafval. Zand, aarde, bielzen, schuttingen en tuinhekjes zijn geen grof tuinafval.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Regionale Energie Strategie:

De gemeenteraad van Veendam staat net als alle Groninger gemeenten voor de uitdaging te komen tot verstandige beleidskeuzes t.a.v. de Regionale Energie Strategie. Dit betekent dat er vanuit Veendam een helder antwoord moet komen hoe er concreet zal worden omgegaan met de afbouw van het gasgebruik en hoe verder invulling zal worden gegeven aan het duurzaamheidsprincipe en het opwekken van alternatieve energievormen. In de bijgaande beschouwing,(met dank aan Robert de Jonge) kunt u lezen wat de gedachten zijn van GB in deze materie en zoals we deze hebben ingebracht in de raadsvergadering van 24 februari 2020.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor ons ligt het consultatiedocument RES wat ons inzicht geeft in het proces en de belangrijkste bevindingen in de werkgroepen RES Groningen. Gevraagd aan de fracties wat de wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van de op te stellen concept RES Groningen.

Hierbij volgen wij consulatiepunten die in het document in ogenschouw worden genomen en geven daarbij onze wensen en bedenkingen aan:

De hoofdvraag is of de benodigde informatie voldoende is om voor de concept RES een keuze te kunnen maken ten aanzien van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit:

Laten wij voor Veendam heel duidelijke zijn. Windpark N33 wordt nu gerealiseerd zonder draagvlak onder de bevolking, zonder lokale participatie, doorgedrukt gekregen middels een rijkscoördinatieregeling. Een voorbeeld zoals het volgens ons niet moet. Daarnaast is in Veendam een groot zonnepark gerealiseerd van 15,5MW welke ruimtelijke goed is ingepast en wat wel draagvlak geniet. In de tussenrapportage werkgroep elektriciteit wordt voor de ´bouwsteen wind´ uitbreiding in één van de bestaande concentratiegebieden genoemd. Windpark N33 bij Veendam is één van de drie concentratiegebieden. Voor ons is uitbreiding Windpark N33 geen optie. Na het realiseren van Windpark N33 wordt in Veendam meer hernieuwbare energie geproduceerd dan het verbruik in de gebouwde omgeving van de gemeente Veendam (Grafiek 1, pagina 8,tussenrapportage werkgroep elektriciteit). Eigenlijk is dit een algemeen beeld voor het ´ommeland´. De stad Groningen heeft nog een erg grote opgave om te voorzien in hernieuwbare energie voor de gebouwde omgeving. Het schaal bij schaal principe dient daar invulling te krijgen, grote energieafnemers dichtbij grootschalige opwek. Aan de kansenkaart voor wind rondom de stad Groningen kan daarmee invulling worden gegeven: het vierde concentratiegebied voor Wind De infrastructurele energieknooppunten dienen daarin volgens ons minder leidend te zijn. (= antwoord consultatiepunt 4.1 Ruimte schaal bij schaal )

In hoofdstuk 4.2. wordt expliciet gevraagd naar welk bod voor duurzame elektriciteit de voorkeur uitgaat. Ons standpunt is dat de 35TWh gelijkmatig over alle RES regio verdeeld dient te worden. Voor de RES Groningen dienen wij dan 1,17 TWh te leveren. Lusten en lasten worden eerlijk verdeeld, de provincie Groningen hoeft niet weer een win-gewest te worden vol met windmolens. Wij hebben namelijk eerbied voor onze omgeving. Het bod op basis van de geplande projecten ad 4.0TWh waarmee wij meer dan 11,% van de landelijke opgave voor ons rekening nemen is ruimschoots meer dan voldoende. (= antwoord consultatiepunt 4.2 Consultatiepunt Elektriciteit:)

Er word gevraagd naar het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas;

(4.3 Consultatiepunt Warmte)

Trias Energetica is leidend: Eerst inzetten om de warmtevraag te minimaliseren door bijvoorbeeld goed te isoleren. Kansen ten aanzien van het bewerkstelligen van een gezond binnenklimaat dienen daarin meegenomen te worden. Dus maximaal na-isoleren. Benutten van de bestaande infrastructuur geniet de voorkeur. De transitie om van het aardgas af te gaan gaat volgens ons te snel en is onvoldoende doordacht: Verbruik beperken en tijdelijke doorgaan middels importeren van gas zou zeker nog een optie moeten zijn zodat in de loop der tijd door innovatie het gas verrijkt kan worden met groengas, synthetisch gas en bijvoorbeeld waterstofgas. In Boven-Pekela loopt een proef met een quick-Fit oplossing waarbij met hogedruk biovergisting groen gas wordt geproduceerd. Dit is zeker interessant en verdient een gezamenlijke kansen verkenning.

(* AHPD*-technologie->Autogenerative High Pressure Digestion)

Quickfit –> Na-osoleren + hybridewarmptempomp (electra) en (bio)gas ( voor tapwater en verwarming als het heel koud is)

Ten aanzien het Groninger model voor lokaal eigendom; (4.4 Consultatiepunt lokaal eigendom)

Tot op heden is bij de gerealiseerde projecten geen, dan wel zeer beperkt, sprake geweest van lokaal eigendom. Voor GemeenteBelangen Veendam is het een belangrijke vereiste dat er draagvlak onder de bevolking is en dat deze ook substantieel meedeelt in de revenuen. Deze lokale participatie is volgens ons onvoldoende geborgd in het beleid. Volgens ons zal lokaal eigendom / participatie als als een harde voorwaarde moeten worden vastgesteld in de landelijke subsidie-regeling SDE+.

Voor het Groninger Model is het belangrijk om te verkennen welke publiekrechtelijkeinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten de provincie heeft om lokaal eigendom/participatie te waarborgen in provinciaal beleid en welke landelijke aanpassing daarbij benodigd zijn.

Lukt lokale participatie niet dan is het bedoeling om een gebiedsfonds op te stellen. Het windenergiebeleid van de provincie Groningen vraagt van ontwikkelaars van windparken dat er per megawatt (MW) aan opgesteld vermogen 1.050 euro in een gebiedsfonds wordt gestopt. Dit is verre van substantieel te noemen, hiermee kun je niet betogen dat de revenuen ook lokaal weer terugvloeien en dat er dan sprake is van een goede verdeling van lusten en lasten.

Ten aanzien van het consulatiepunt communicatie: ( 4.5 Consultatiepunt communicatie:)

Een gezamenlijke regionale campagne dient primair gericht te zijn op het informeren. Bij consulteren stellen wij voor in te zetten op op een per gemeente in te stellen burgerraad. Met name de warmtetransitie heeft een grote impact en gaat alle inwoners raken. Betrek daarom burgers uit alle lagen en luister naar hen. De deliberatieve democratie: Ons advies is: ga werken met gelote burgerraden.

GB aan de Bak!!

Heb jij of heeft jouw wijk of vereniging ergens hulp bij nodig, wil je
iets leuks of belangrijks met ons delen of heb je toffe ideeën voor
onze gemeente?
GemeenteBelangen is benieuwd naar jouw verhaal…
Laat het ons weten voor aanstaande donderdag 5 maart, via de 
WhatsApp (06- 83543821) of mail naar:
aandebak@gemeentebelangenveendam.nl
Wie weet komen wij zaterdag 14 maart tussen 10.00 tot 12.00 uur met de bakfiets bij je langs. Uiteraard regelen wij een
bakkie met wat lekkers erbij. Tot snel!


Aan de bak DEFINITIEVE VERSIE – westerhuisjob@gmail.com – Gmail

Bewonersbijeenkomst Wijk en Buurtbeheer Wildervank

Op 5 februari organiseerde Wijk en Buurtbeheer Wildervank een informatieve avond voor de bewoners om met de uitgenodigde gemeentelijke raadsfracties in overleg te gaan over zaken die voor Wildervank belangrijk zijn. Een prima initiatief zo bleek want de toestroom van de belangstellenden was groot. Kennelijk waren er met de uitnodiging hoge verwachtingen gewekt bij de bewoners om van de raadsleden te vernemen hoe het met de voortgang van de ontwikkelingen in Wildervank is gesteld. Aan het begin van de avond werden de belangstellenden meegenomen in een heldere videobeschouwing met daarin veel terechte aandacht voor de verkeersproblematiek in Wildervank en met name de verkeersituatie nabij “de gele brug” en het winkelcentrum aan de Apollolaan. Daarbij werden de twee jaar eerder gedane bevestigingen van de toenmalige wethouders Wierenga, Hammenga en Schmaal om de problematiek met de nodige prioriteit op te pakken nog even voor het voetlicht gebracht. Terecht. Want gedane toezeggingen moet je nakomen. Na deze introductie kantelde de avond volledig doordat Wijk en Buurtbeheer bij de fractievoorzitters “verhaal” ging halen. “Welke plannen liggen er nu concreet op tafel om te komen tot een oplossing?” Om daarop als raadslid/fractievoorzitter antwoord op te kunnen geven moeten er wel plannen zijn; immers de raadsleden worden pas bij de plannen betrokken wanneer deze in een vergevorderd uitgewerkt stadium zijn, waarbij alle benodigde deskundigheid is verwerkt, om er vervolgens een definitief oordeel over te geven. Op dit moment zijn er nog geen concreet uitgewerkte plannen die voorliggen bij de gemeenteraad. Dus kon er door de fractievoorzitters geen duidelijk antwoord worden gegeven op deze vraag. Dit tot begrijpelijkerwijs groot ongenoegen van de zaal. Het stigma: De Gemeente doet niets Voor Wildervank werd zeer onterecht hiermee bekrachtigd. Bij een goede voorbereiding van Wijk en Buurtbeheer Wildervank had deze situatie niet hoeven ontstaan. En politiek Veendam is zeer begaan met de complexe situatie aldaar die niet zomaar is op te lossen. Groot was de verbazing in de zaal toen er door de organisatie alsnog een planschets werd geprojecteerd die kennelijk in het vooroverleg met de wijk al was besproken. Hoezo: er gebeurt niets met Wildervank…. De commotie werd nog groter toen er vanuit de zaal geopperd werd waarom de wethouders niet aanwezig waren; kennelijk interesseert het college de Wildervank-aangelegenheden niets ….. Het antwoord hierop is simpel: Wijk en Buurtbeheer had de wethouders niet uitgenodigd. Jammer. Het feit dat er een sfeer over de avond is komen te liggen die een zeer negatief beeld van de politiek in Veendam schetst is bijzonder vervelend en ook onterecht. Voor de aanwezige fractieleden van GB is deze avond de aanleiding om aan alle inwoners van Veendam en die van Wildervank in het bijzonder nogmaals te attenderen dat we graag met u als bewoners in overleg gaan en dat we ons blijvend hard willen maken voor de belangen van de wijk waarin u woont. We blijven ondanks de negatieve gevoelens bij de Wildervankers de problematiek nabij o.a. de Apollolaan prioriteit geven. Wij zoeken u niet alleen graag actief op; maar we stellen uw initiatief tot het stellen van vragen of melden van problemen zeer op prijs.

Afschaffing verhuurdersheffing

Onze fractie heeft samen met de collega’s van de PvdA, V.V.D., en de SP de bijgaande motie ingediend.

De raad van de gemeente Veendam in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2020 Overwegende dat:  Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland.  Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen.  Naast de verhuurdersheffing ad. € 1,7 miljard per jaar woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals VPB en ATAD. Bij elkaar opgeteld komt de totale belastingdruk op bijna € 2,5 miljard.  De Veendammer woningbouwcorporatie Acantus in 2019 € 6,5 miljoen betaalde aan de verhuurdersheffing. Geld dat rechtstreeks naar de staatskas vloeit. Acantus daarmee honderd woningen duurzaam had kunnen maken of vijftig nieuwe woningen kunnen bouwen in Noord en Oost Groningen.  Woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.  Een groot aantal woningcorporaties bezwaar maakt tegen die verhuurdersheffing.  Sinds eind oktober 2019 duidelijk is dat de verhuurdersheffing vooral wordt geïnvesteerd in de randstad.  Huurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de huurprijzen.  De uitdagingen in Noord en Oost Groningen anders zijn dan in de randstad: zoals het tegengaan van verkrotting, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en met het oog op de opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale) woningen in Groningen ook worden verduurzaamd.  De woningcorporaties zelf heel goed weten waar investeringen nodig zijn. verzoekt het college:  Om bij het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te geven dat het gemeentebestuur van Veendam het wenselijk vindt dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt geschrapt.  En dat daarmee de corporaties deze financiële ruimte moeten aanwenden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen en het betaalbaar houden van huurprijzen En gaat over tot de orde van de dag.

Voortgangsproces Winningsplan Nedmag.

De gemeente Veendam heeft binnen haar gemeentegrenzen met meerdere vormen van mijnbouiw te maken. Al deze vormen de gaswinning, de zoutwinning en de gasopslag noemenwe “gestapelde mijnbouw”. Er zijn maar weinig plekken in de wereld buiten Veendam waar deze situatie zich voor doet; we kunnen derhalve spreken van een unieke situatie. Een deel van de mijnbouwactiviteiten komt voor rekening van de Nedmag, die reeds vele jaren in het westelijk deel van onze gemeente, nabij Borgercompagnie en Tripscompagnie , magnesiumzout van een uitermate hoogwaardige kwaliteit uit de ondergrond haalt. De winningsactiviteiten hebben bodemdaling tot gevolg zoals dit ook is beschreven in het daartoe geldende winningsplan. Het grootste deel van de winning heeft tot dusver plaatsgevonden met een winningsplan waarbij de bodemdaling in de kern van het winningsgebied een daling t.o.v. de beginsituatie zou laten zien van maximaal 50 cm. Des te meer je afstand neemt tot de kern van het winningsgebied, des te minder is de uiteindelijke daling. Het totale gebied is vanuit de lucht gezien min of meer cirkelvormig met een diameter van ongeveer 5 kilometer. Het zojuist genoemde winningsplan met de daarmee samenhangende bodemdaling van 50 cm heeft voor wat betreft de volumes van het te winnen magnesiumzout uiteraard grenzen. De Nedmag is zich daar terdege van bewust en derhalve werd er al enkele jaren terug voorzichtig nagedacht over een aangepast winningsplan dat de zoutwinning voor een langere tijd veilig zou kunnen stellen. In april 2018 echter ontstond er in één van de winningsputten volstrekt onverwachts lekkage met ingrijpende consequenties. Door het weglekken van een grote hoeveelheid dieselolie was de Nedmag genoodzaakt de druk in de diepe ondergrond sterk te verminderen. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de geplande bodemdaling in het huidige winningsgebied niet meer conform het tot dan toe geldende winningsplan verloopt, maar dat er bij de eerder verwachtte bodemdaling van 50 cmde komende jaren in ieder geval nog 30 cm extra aan bodemdaling te verwachten is. Wat de gevolgen inzake eventuele schades aan opstallen en waterbouwwerken te weeg gebracht zullen zijn is op dit moment erg ongewis. De Nedmag was als gevolg van deze zgn. “calamiteit” gedwongen om versneld een nieuw winningsplan in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken Het proces omtrent dit nieuwe winningsplan is inmiddels in werking gezet. In mei 2019 heeft GemeenteBelangen Veendam samen met de overige raadsfracties het initiatief genomen de inwoners uit te nodigen zich in te schrijven voor een inspraakavond op gemeentelijk niveau om de merkbare gevolgen van de bodemdaling te bespreken. Deze inspraakavond is als nuttig ervaren en verdient zeker een vervolg. Inmiddels zijn we in het tijdpad (zie afbeelding) aangeland bij stap 2 en op weg naar stap 3. Zowel Het Staatstoezicht op de Mijnen, Het Waterschap Hunze en Aa’s, de gemeenten Veendam, Midden Groningen, Aa en Hunze , Tynaarlo alsmede de Provincies Groningen en Drenthe hebben een eerste advies op het winningsplan uitgebracht. Burgemeesters en Wethouders van Veendam hebben alvorens advies uit te brengen aan het Ministerie van Economische Zaken de gemeenteraadsfracties gevraagd om de nodige “input” voor het uiteindelijke advies. Binnen Gemeentebelangen Veendam en alle andere raadsfracties, is onder voorwaarden draagkracht te constateren voor het ontwikkelen van nieuwe winningsputten. Hierin volgen we het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen en wordt hierbij ook gelet op het belang van werkgelegenheid in onze regio. Die voorwaarden betreffen: de veiligheid voor omwonenden, de correcte en onafhankelijke afhandeling van oude en nieuwe schades en de nazorg op het moment dat er gestopt wordt met zoutwinning, Het huidige winningsgebied moet zo snel mogelijk worden afgesloten om eventuele calamiteiten uit te sluiten en er moet een nieuw schadeprotocol komen met o.a. zogenaamde omgekeerde bewijslast, zodat er geen discussie kan ontstaan inzake de bewijslast. Schade is schade en moet worden opgelost en vergoed. Het wachten is nu op het “Ontwerp Instemmingsbesluit”van het Ministerie van EZ. Hieronder het tijdschema van het verloop van het aanvraagproces:

Het wachten is nu op het “Ontwerp Instemmingsbesluit”van het Ministerie van EZ.

GB in het Nieuw!

Op de kerstmarkt 2019 hebben we onze nieuwe “werk-kleding” gepresenteerd. In vergelijking met de vorige uitvoering is de kleurstelling meer in zwart komen te liggen en wat minder in de kleur geel. Ook de vlakverdeling met schuine lijnen geeft een speels beeld. Ons logo blijft ongewijzigd. Onze jeugdige ondersteuning is hier uitgerust met zwart schort compleet met logo.   

Kerst 2019

Nog een paar dagen en dan is het weer Kerst. Kerst in een jaar,  waarvan we nu kunnen concluderen,  dat het bol stond van een diversiteit aan maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. 

Maar hoe dan ook, het wordt altijd weer Kerst. Een periode in het jaar waarin we vaak even tot een soort van rust komen; even tot bezinning komen. We versieren ons huis van binnen en van buiten op onze eigen manier om deze periode nog mooier en nog intenser te kunnen beleven. Vaak ook besteden we met Kerst ook net even wat meer tijd aan onze familie of vrienden, waarbij gezelligheid  en sfeer een belangrijke rol spelen.

Voor GemeenteBelangen staat deze periode altijd in het teken van de Kerstmarkt die al vele jaren in Veendam wordt georganiseerd. Dit jaar zijn we in de weer met het verkopen van “aardappeltwisters” en “capuncijners met spekjes”. En dat natuurlijk ook nu weer ten behoeve van een “GOED DOEL” in onze gemeente.

Dit jaar is dat de “Stichting: VOORDOOR” uit Wildervank.  Op hun website lezen we het volgende:

We hopen een goede opbrengst gedurende de beide marktdagen te kunnen genereren die we op een later tijdstip op gepaste wijze zullen overhandigen.

Afsluitend wil GemeenteBelangen Veendam u heel graag: FIJNE FEESTDAGEN wensen en vooral een goed en gezond 2020.

 

Algemene ledenvergadering november 2019

Afgelopen woensdag 20 november was er de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering stond in het teken van aanpassingen van Statuten en Huishoudelijk reglement. Op zichzelf niet van die spetterende onderwerpen waar je lang bij moet gaan stilstaan maar voor de voortgang van GB wel degelijk belangrijk.

De aanwezige leden waren verder getuige van het uitspreken van grote waardering voor de heer Adriaan Bleker. Vele jaren was hij voorzitter van GB en heeft in die hoedanigheid een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze politieke groepering. Hieronder krijgt de heer Bleker het speldje aangeboden welke behoort bij het “Lidmaatschap van Verdienste”. “Adriaan: nogmaals dank.”