GemeenteBelangen Veendam

Nieuws

GB aan de bak met Bloemen.

Ons plan om onze nieuwe lijfspreuk “ met GB aan de bak “ aan de slag te gaan werd door de Corona-perikelen ernstig verstoord. De beperkende maatregelen die hiermee nog steeds gepaard gaan waren te ingrijpend om de kerngedachte achter onze actie, namelijk het nader  in gesprek gaan met de Veendammers,  in praktijk te brengen.

Inmiddels zijn we in de zomerperiode aangeland en kunnen we ons in onze samenleving wat gemakkelijker bewegen vanwege de versoepelingen. Enkele weken geleden zijn we op visite in de van Petegemstraat geweest om de situatie van de speelgelegenheid voor kinderen ter plekke in ogenschouw te nemen. We gaan proberen hier in de loop van dit jaar nader op terug te komen.

Zaterdag 4 juli zal in het teken staan van onze tweede “GB aan de Bak”-dag en gaan we de winkeliers in het Centrum een hart onder de riem steken met een heuse bos bloemen in de ons bekende geel-zwarte kleurstelling. Veel mensen hebben het in de Corona-tijd lastig en worden geconfronteerd met o.a. salaris-vermindering, geen verlenging van arbeidscontracten of het later ontvangen van vakantiegelden.  Of hebben als bewoner van een zorginstelling al weken bijna geen bezoek kunnen ontvangen vanwege de strenge regelgeving als gevolg van besmettingsgevaar. We zouden bij velen kunnen aankloppen voor het overhandigen van een bloemetje in deze tijd.

De winkeliers in ons centrum hebben ook de nodige zorgen op hun bordje gekregen in de afgelopen maanden. Derhalve gaan we met deze “GB aan de Bak” onze centrumwinkeliers een beetje in het zonnetje zetten. De zomer is begonnen en samen met een bos bloemen hopen we de winkeliers met deze oppepper een beetje tegemoet te komen in deze nog steeds ingewikkelde tijd.

Een andere Zomerperiode.

Het jaar 2020 verloopt tot dusver zeer bijzonder en de meeste Veendammers improviseren er noodgedwongen driftig op los om de beslommeringen van Corona het hoofd te bieden. Veel thuiswerken en anders (minder uitbundig) met elkaar omgaan in deze tijd was/is het devies.  Tot dusver is ons dat als Noord Nederlanders aardig gelukt. De anderhalve meter is voor ons Noordelingen geen groot probleem; onze volksaard past zich daar redelijk goed bij aan en maakt dat de mate van besmettingen in onze regio beduidend laag te noemen is.

Ook in de gemeentepolitiek van Veendam zijn we met de digitale billen bloot gegaan om met video-vergaderen de voortgang van het gemeenteraadswerk met vallen en opstaan vorm te geven. Zowel binnen onze fractie als met de gemeenteraad hebben we geprobeerd om de lopende zaken zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Met onze fractie zijn we recent weer fysiek samen geweest en dat was een verademing vergeleken met de voorgaande toch enigszins bekrompen periode.

We hebben niet stil gezeten zoals hier en daar wellicht gedacht werd. Zo heeft de gemeenteraad  ingestemd met een aanpassing van het bestemmingsplan bestemd voor de realisatie van het Sport-Leerpark waarmee na de vakantie een start wordt gemaakt met de voorbereidende bouwwerkzaamheden.  Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontvlechting van de Komanjie, waarmee de weg naar een volledig zelfstandig opererende gemeente Veendam open ligt. Beide met unanieme instemming van de GB-fractie.

Momenteel ligt het “Ontwerp Besluit Winningsplan Nedmag” ter inzage alwaar de gemeenteraad samen met het college uiterlijk begin september een zienswijze op zal gaan indienen.  Een beladen vraagstuk waar ook binnen onze fractie op dit moment daar waar het gaat om de voortzetting van de winningsactiviteiten geen eenduidige visie gedeeld wordt; maar waar we het volledig eens zijn daar waar het gaat om de afhandeling van eventueel ontstane schade die aan de gebouwen in het gebied is ontstaan.

De door GemeenteBelangen ingediende motie om het Gemeentefonds niet negatief te laten uitvallen voor kleinere gemeenten zoals Veendam, is unaniem aangenomen. (Veel kleinere gemeenten hebben hiertegen geageerd.)

Ook gaan we ons in de herfst nader buigen over de zgn. Energie Transitie. Wat kunnen we als gemeente in de volle breedte doen om meer schone energie te gebruiken en minder vervuilende. GemeenteBelangen Veendam is vooral voorstander van het realiseren van verstandige,  haalbare en betaalbare oplossingen.

Recent en ook in de nabij maanden zult u ons weer vaker kunnen ontmoeten met onze GB aan de Bak-campagne. Het contact met de inwoners is ons een groot goed en daar willen we zeker iets voor doen. Naast het feit dat u van ons zult blijven horen, horen we ook graag uw inbreng. U bent meer dan welkom om prangende zaken met ons te delen. Graag tot binnenkort.

GemeenteBelangen Veendam wenst u in ieder geval een goede zomer toe. Een zomer die vast een zeker anders zal zijn dan wat we gewend waren de afgelopen jaren.

Probeer hoe dan ook te genieten en blijf vooral gezond!

Winningsplan Nedmag

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 stond het indienen van een voorlopige zienswijze door de gemeenteraad en het college ter discussie. Onze fractie is weliswaar niet unaniem maar wel in ruime meerderheid akkoord met bijgaand ingediende voorstel.

Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Nedmag – 29 juni 2020

Voorzitter,

Ons wordt een concept zienswijze aangeboden op het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan van Nedmag. Een concept omdat een definitieve zienswijze in de eerste week van september zal worden ingediend. En dat is belangrijk omdat we in de beginfase zitten van het zienswijze proces en wij het van groot belang vinden dat dit proces en de zienswijzen van onze inwoners meegenomen wordt in de definitieve zienswijze van gemeente en raad. Morgen zullen we daarom ook de inloopbijeenkomsten van het ministerie van EZK bezoeken in van Beresteyn.

De zoutwinning zorgt voor verdeelde reacties binnen onze gemeente. Dicht bij het winningsgebied is sprake van een forse bodemdaling en wat verder van het winningsgebied zien we hiervan ook de gevolgen. De bodemdaling is forser dan gedacht en veroorzaakt noodzakelijke aanpassingen in het waterpeilbeheer in het gebied rondom Veendam. Er is een grote groep aanwonenden die schade heeft geconstateerd aan hun woningen en de zoutwinning hier als al dan niet mede veroorzaker van zien. Zo heeft de positieve kant van werkgelegenheid en de innovatieve toepassingen die het magnesiumzout met zich meebrengt ook een negatieve kant voor deze inwoners in de vorm van schade en overlast. Het incident met het weglekken van dieselolie in onze diepe ondergrond geeft ook het gevaar voor ons milieu weer, waarbij we slechts kunnen gissen hoe en wanneer dit zich openbaart.

Uitgebreid onderzoek van de TU Delft heeft aangetoond dat schade niet het direct gevolg is van één mijnbouwactiviteit, maar dat een opeenstapeling van mijnbouwactiviteiten en waterpeilbeheer bij elkaar wel degelijk schade tot gevolg kunnen hebben. Een gevel die op spanning staat als gevolg van bodemdaling heeft maar een klein tikje nodig als gevolg van een kleinere beving in het Annerveenscheveld om te gaan scheuren. We hebben dan 2 objectief meetbare en waarneembare situaties: bodemdaling en beving. Maar helaas wordt voor het gevolg, namelijk de schade, door geen van de betrokken partijen verantwoordelijkheid genomen.

En dat is nu juist de situatie waar wij vanaf willen. Dat is de situatie waarin wij onze inwoners moeten bijstaan en ondersteunen door aan te dringen op de omkering van de bewijslast en een eerlijke vergoeding van de schade door een onafhankelijk schadefonds. Wij zouden in de zienswijze de conclusie van de TU Delft daarom nadrukkelijker genoemd willen hebben. Tevens willen wij ook bij een landelijk schadeloket graag aandacht voor de problematiek van de gestapelde mijnbouw. Ons maakt het niet uit door wie of hoe de schade vergoed wordt, als het maar vergoed wordt! Inwoners hebben het kastje en de muur inmiddels genoeg gezien, zij willen het probleem opgelost hebben.

Wij zijn verheugd over de volgende zin uit de zienswijze: “In onze zienswijze geven wij prioriteit aan de veiligheid voor onze inwoners en hebben oog voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in onze regio”.

Hiermee geeft u wat ons betreft de prioriteit van onze gemeente goed weer. Wij verwachten dat alle acties vanuit deze gemeente volgens dit principe zullen verlopen. Het vertrouwen bij een deel van onze inwoners is weg. Onze overheid heeft ook niet bepaald een goede track-record, kijkend naar het bevingsleed en de afhandeling daarvan in onze provincie.

Voorzitter,

De winningsproblematiek heeft ook binnen onze fractie geleid tot veel discussie. Ook binnen onze fractie ervaren mensen de directe en indirecte gevolgen van de zoutwinning. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar dit is een kans om het beter te doen, het moet ook beter. We gaan luisteren naar onze inwoners en gaan graag in september met u in gesprek over de definitieve zienswijze.

Algemene Beschouwingen 29 juni 2020

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 bracht onze fractievoorzitter Christel Knot bijgaande algemene beschouwing voor het voetlicht.

Voorzitter,

Wat een bijzondere manier om deze algemene beschouwingen te mogen uitspreken. Niet in de raadszaal, niet tegenover de collega raadsleden en publiek,  maar tegen een scherm. Het is voor dit moment het nieuwe normaal geworden. En hoe fijn het ook is, dat met aanpassingen, het democratisch proces en de besluitvorming doorgang kan vinden. We missen toch het echte contact met elkaar. We missen het echte debat. Daarom zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden van dit moment, maar hopen wij toch na de zomer weer fysiek te kunnen vergaderen op een locatie die daarvoor geschikt is. Wij willen u dan ook met klem verzoeken de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

We kijken vandaag terug op het jaar 2019 middels de jaarstukken en krijgen een doorkijkje voor het jaar 2020 in de vorm van de voorjaarsnota. Dank voor al het werk dat hiervoor weer geleverd is en wat geresulteerd heeft in 2 overzichtelijke stukken. We constateren dat de financiële druk groot is, maar zijn desondanks trots op het behaalde resultaat. Een tekort is in deze tijd haast niet te vermijden, maar het tekort is alleszins binnen de perken. Kijkend naar heringedeelde gemeenten om ons heen is het uitzonderlijk klein te noemen. En gezien de tekorten in de zorg en de jeugdzorg, die opliepen naar meer dan 3 miljoen euro, is het zelfs netjes. Ondanks alle financiële druk blikken we terug op een jaar waarin wij als gemeente wederom hebben kunnen investeren in de veendammer samenleving. En daar zijn wij bijzonder trots op! Zo kunnen we terugblikken op de renovatie van het Raadhuis en Veenlustplein en de Passage. Heringericht met groen, terrassen, een fontein en speeltoestellen. Een groot succes, zeker de waterpartij zorgt bij de kleinste veendammers voor veel plezier. We staan aan de vooravond van een flinke impuls in Bareveld, winkelcentrum Sorghvliet heeft een metamorfose ondergaan, de Wildervanckhal wordt momenteel aangepakt en krijgt een nieuwe vloer, her en der worden er weer nieuwe huizen gebouwd en deze week maakte de gemeente bekend wie er gaan werken aan de bouw van ons Leer- en Sportpark.

Deze opsomming geeft niet alleen onze ambitie weer om onze gemeente nog mooier en beter te maken, het geeft ook de verscheidenheid weer van onze investeringen. In woongenot en verduurzaming, sport, recreatie, leefomgeving en onderwijs. Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor een gezonde gemeente en een gezonde samenleving. Tegen de stroom in weet de gemeente Veendam dit als kleine zelfstandige en financieel gezonde gemeente te realiseren. En dat willen wij blijven doen!

Vol goede moed en verwachtingen gingen wij het jaar 2020 in. Ergens aan de andere kant van de wereld, in China, kwamen de eerste berichten van een virus. Maar wij waren druk met onze plannen en onze levens. Totdat die plotseling tot een heel abrupte stilstand kwamen. Media maart stond onze wereld letterlijk stil middels de intelligente lockdown. Ook in Veendam. En wij zijn ongelofelijk dankbaar dat dit verwoestende virus bij ons niet zo hard heeft toegeslagen en binnen onze gemeente geen dodelijke slachtoffers heeft geeist.

Naar aanleiding van de voorligggende stukken hebben wij een aantal vragen dan wel behoefte aan wat nadere duiding:

Jaarstukken 2019

  • We zouden graag een nadere toelichting willen op de dekking afvalstoffenheffing. Hier is spraken van een forse afwijking, waardoor is die veroorzaakt en hoe voorkomen we een dergelijke afwijking in de toekomst?
  • Er is fors geïnvesteerd in het aannemen van personeel in het Sociaal Domein. We zijn verheugd dat het gewenste effect van minder verloop daarmee is gerealiseerd. Wij zouden graag willen weten of en hoe dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede is gekomen en welke hopelijk positieve kostenontwikkeling dit met zich meebrengt.

VJN 2020

  • We krijgen als fractie verzoeken uit de samenleving voor het opknappen van speeltuinen. Hoe staat het met het onderhoudsbudget van de speeltuinen en biedt deze nog ruimte voor extra investering naast het reguliere onderhoud? Is er een priotering bekend welke speeltuinen hiervoor in aanmerking komen?

Nu we de draad weer voorzichting oppakken, het nieuwe normaal zijn intrede heeft gedaan, kijken we weer vooruit naar de zaken die komen. Vorige week hebben we besloten dat we die toekomst met een nieuwe organisatie, als zelfstandige gemeente tegemoet gaan. De Kompanjie wordt ontbonden, maar onze ambtenaren blijven zich inzetten. Onder een directere aansturing, met de focus gericht op onze eigen gemeente zien wij die toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben ambitie met Veendam, het wordt tijd om die weer eens uit te spreken, met elkaar weer plannen te maken, de horizon weer eens 10 jaar te verleggen en aan de slag te gaan om die ambities waar te maken.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda zoals de RES, de zoutwinning van Nedmag, de economische ontwikkeling als gevolg van de Corona crisis, de nieuwe omgevingswet en nog veel meer. Wij moeten als gemeente naast onze inwoners staan en onze dienstverlening optimaal afstemmen. Helaas horen we nog te vaak dat die afstemming soms ontbreekt. Daar moeten we aan werken. En wij hebben er alle vertrouwen in dat we in 2021 vaart kunnen gaan maken met de nieuwe organisatie. Wij als gemeente en gemeenteraad zullen daar alles aan doen. Helaas vinden we daarin geen steun vanuit Den Haag. We hebben reeds vaker onze teleurstelling uitgesproken over het hoge Randstad gehalte van dit kabinet. De voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds maakt dit nog eens zeer pijnlijk duidelijk. De wereld houdt op bij minder dan 100.000 inwoners. En daar waar gemeenten het al zo moeilijk hebben met de extra taken voor minder geld en de gevolgen van de Corona crisis, haalt de regering nog eens een duit UIT het zakje. Onvoorstelbaar triest. Dat terwijl er miljarden worden uitgegeven aan het redden van onze bedrijven en economie.

Dat is fantastisch en zeer noodzakelijk, maar het bewijst ook maar weer eens dat het geld er is, als men maar wil. Zeker in onze provincie, waar het bevingsleed vanwege gebrek aan financiële compensatie alleen maar groter wordt is het pijnlijk om te moeten waarnemen dat het kennelijk een kwestie van prioritering is.

Voorzitter,

Samen met alle andere fracties vanuit deze raad, met uitzondering van de SP, dien ik daarom in 2e termijn een motie in waarin wij Den Haag oproepen te komen tot een eerlijker verdeling van het gemeentefonds.

Aan de bak in de van Petegemstraat.

Op de 30e mei hebben we midden in de Corona periode de “GB aan de Bak-handschoen” weer opgepakt en zijn op uitnodiging van buurtbewoonster mevr. Hut in de van Petegemstraat wezen kijken naar de situatie nabij en op het speelterrein aldaar. Het was onze eerste activiteit in de campagne met GB aan de Bak en meteen ook een heel leuke om ten uitvoer te brengen.

De speelplaats is in zijn huidige vorm qua speeltoestellen niet helemaal meer van deze tijd. De toestellen zijn weliswaar nog wel te gebruiken maar een degelijke opknapbeurt is zeker op zijn plek. Zeker gezien de behoorlijke grote groep kinderen uit de omgeving die hier vaak komt spelen. Ook de ondergrond verdient een nadere herschikking, dit vanwege de trapachtige inrichting. Werk aan de winkel dus om nader te bezien wat we voor deze speelvoorziening in gang kunnen gaan zetten.

Ook de verkeerssituatie hebben we ter plekke in ogenschouw genomen. Het verkeer op de van Petegemstraat behoort maximaal 30km per uur te gaan maar…het voelt aan alsof dit niet de limiet is ter plekke. Feit is wel dat het vaak de buurtbewoners zelf zijn die hier gebruik maken van de weg. We hebben hierin een terugkoppeling gegeven in de vorm van het persoonlijk aanspreken van de evt. snelle passanten gegeven, in de hoop dat dit gaat werken.

Donatie aan Stichting Voor Door te Wildervank.

Ieder jaar staat GB op de Kerstmarkt om geld in te zamelen voor een goed doel. Aangevuld met een extra donatie door het bestuur van GB komt er elk jaar een leuk bedrag tevoorschijn waar diverse goede doelen reeds blij van zijn geworden.

Dit keer was het de beurt aan de Stichting Voor Door te Wildervank. Bij Voor Door mag iedereen binnenlopen om bijvoorbeeld even te buurten, of om te knutselen, kortom een plek voor sociale cohesie. En ook gerund door vrijwilligers; hoe mooi!!

Op de foto hieronder wordt onze waarde-cheque overhandigd door Bert Kraan aan mevr. Tiny Meijer.

We zitten niet op onze handen.

Morgen 25 mei schrijven we in de gemeentelijke geschiedenis iets gedenkwaardigs. De gemeenteraad vergadert voor het eerst, gedwongen door de omstandigheden verband houdende met de Corona-beperkingen, digitaal. Een behoorlijk deel van werkend Nederland heeft de afgelopen weken kennis moeten maken met digitaal vergaderen en digitaal werken vanaf een thuiswerkplek. Naar het schijnt zijn de ervaringen daarin redelijk positief. Hoe het in de raadsvergadering zal gaan weten we morgenavond. De agenda is niet gevuld met zeer gevoelige kwesties; dus politiek gezien is het vooralsnog niet nodig om harde noten digitaal te kraken.

Zitten we in Coronatijd dan op onze handjes? Welnee, ook als fractie zijn we al meerdere keren digitaal aan de bak geweest met…… vallen en opstaan. En zeker zijn we aan de slag met meningsvorming en informatie delen over diverse diepgaande zaken die voor ons liggen en die binnenkort op de agenda komen te staan.

Enkele voorbeelden:

De voorjaarsnota zal binnenkort ter discussie staan.

Wat vinden we als fractie, maar ook als gemeenteraad,  van de op handen zijnde landelijke uitrol van het zgn. 5G-netwerk. Er leven bij onze fractie veel vragen in deze materie.

De wens van het huidige Provinciaal Bestuur inzake de RES (de Regionale Energie Strategie) om met zeer voortvarende wensen grote ambities waar te gaan maken gaat wat GB betreft erg ver. Het gewenste overleg met “de Ommelanden” schijnt er niet meer toe te doen. We bereiden ons als fractie voor om in deze materie vooral verstandige keuzes voor de gemeente Veendam te gaan maken die voor onze inwoners ook vooral “haalbaar” zullen zijn.

In het najaar zal bijvoorbeeld de problematiek rond de invoering van de omgevingswet de nodige energie van ons als fractie gaan vragen.

De bij de buurtbewoners van en bij  de C.W. Lubbersstraat aanwezige en geuitte zorgen omtrent de verkeerssituatie rond en bij de “Coop-supermarkt” is binnen onze fractie zeker reden tot verdiepende gesprekken over mogelijke oplossingen die verkeerstechnisch en juridisch de toets der kritiek moeten kunnen weerstaan. Samen met andere raadsfracties zijn we met de bewoners aldaar in gesprek.

Kortom: we hebben genoeg materie om aan de denkbeeldige vork te steken. Samen met u zijn we benieuwd hoe lang we deze situatie rond de getroffen maatregelen vol zullen moeten houden.

We blijven daarin ons best doen en hopen op betere tijden. En voor u als lezer? BLIJF GEZOND.

Koninklijke Onderscheiding

Wat een meer dan verdiende eer viel ons gewaardeerd lid Bert Kraan ten deel toen hij vorige week “op afstand” door onze burgemeester werd geïnformeerd over zijn benoeming als: Lid in de Orde van Oranje Nassau. We weten allemaal dat een dergelijke eer je niet zo maar wordt toebedeeld; daar moet je wel iets voor doen…. Bert heeft zich heel veel jaren in onze gemeente Veendam ingezet voor de gemeenschap door middel van o.a. het uitoefenen van vele bestuursfuncties, maar ook als raadslid voor zijn partij Gemeente Belangen, als prominent voorvechter van de Stichting Kleinkunst Veendam met als uitvloeisel daarvan de in de regio meer dan bekende “koopavond-concerten” en als bijna professioneel orgeldraaier voor de Stichting Zwarte Dorus.

Bij Gemeente Belangen kennen we Bert als een betrokken fractielid die vaak met (wel of niet) uitvoerbare creatieve ideeën voor de dag komt om Veendam (liever nog Wildervank) nog mooier te maken dan het al is. En dat altijd met een innemende glimlach op zijn gezicht….Wat velen niet weten is dat Bert zijn 80e levensjaar al achter zich heeft gelaten en nog steeds met positieve energie in staat is veel kleur te geven aan de invulling van zijn leven. Wij van Gemeente Belangen vinden dat mooi.

Bert, we willen je ook langs deze weg graag van harte feliciteren.

Aangepaste 4 mei-viering.


De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er dit jaar geen herdenkingen bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten, herdenken wij dit jaar vanuit huis. De gemeente Veendam heeft een alternatieve herdenking samengesteld die vooraf wordt opgenomen en op 4 mei online en via televisie te volgen is.

Herdenken
Tijdens de 4 mei herdenking herdenken wij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar is extra bijzonder omdat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Burgemeester Sipke Swierstra: “In plaats van samen bij de verschillende monumenten in de gemeente te herdenken, moeten wij dit jaar vanuit huis herdenken. Er zijn veel ideeën van inwoners binnengekomen voor een andere invulling van 4 mei dit jaar. Dank daarvoor! Samen met de wethouders leg ik, op een eerder moment, een steen, krans of bloemstuk bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. Hiervan wordt een videoverslag gemaakt. Deze wordt op 4 mei uitgezonden via verschillende kanalen.”

Programma
Op 4 mei 2020 zijn er geen herdenkingsbijeenkomsten, maar is er vanaf 19.30 uur een videoverslag van de kransleggingen te zien via de kabelkrant van Parkstadveendam.nl en Stichting Kabelnet Veendam (SKV kanaal 996), RTV Eén (Ziggokanaal 42) en de facebookpagina van de gemeente Veendam. Hierin zijn de herdenkingen bij de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk, 

75 jaar Bevrijd en Corona

Momenteel leven we met elkaar in een voor naoorlogse generaties zeer ongekende periode. Onze samenleving verkeert thans in een zeer onwerkelijke situatie als gevolg van het nu nog moeilijk te bestrijden corona-virus. Bijzonder ingrijpende maatregelen zijn ons ten deel gevallen waar we met elkaar zeer onwennig maar wel grotendeels berustend mee om proberen te gaan. Als gevolg van het ongrijpbare karakter van het corona-virus zijn o.a. scholen op dit moment al drie weken gesloten, mogen verzorgenden in verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen, zijn alle grote evenementen de komende weken afgeblazen, is het vliegverkeer grotendeels stil komen te liggen, is de horeca grotendeels gesloten en geven we elkaar bij een ontmoeting op tenminste anderhalve meter afstand geen handen meer. De meeste werkenden in ons land proberen met vallen en opstaan thuis hun taak uit te voeren. Veel bedrijven verkeren inmiddels in grote moeilijkheden omdat produktie e.d. stil is komen te liggen en derhalve inkomsten niet meer binnenkomen en lasten en loon- en onkosten gewoon door blijven gaan. Op dit moment van schrijven is het dodental in Nederland als gevolg van de corona-crisis de 2500 gepasseerd en we weten absoluut nog niet waar dit gaat eindigen. Niet alleen Nederland kraakt in haar voegen; wereldwijd grijpt het virus om zich heen met overal zeer ingrijpende gevolgen.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de politiek in Nederland. Momenteel wordt er op een totaal andere manier bestuurd dan zoals we gewend zijn. Ons college van B en W in Veendam vergadert dagelijks inzake de stand van zaken binnen onze gemeente en in onze provincie en neemt met in achtneming van de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio de nodige besluiten. Dat vergaderen vindt plaats via de digitale snelweg. Ook de fractie van Gemeentebelangen heeft reeds digitaal vergadert inzake een aantal in het oog springende zaken die de komende tijd op ons af zullen komen. (Hierover op een later moment meer.)

Op dit moment van schrijven is het 13 april 2020 Tweede Paasdag. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Veendam door Poolse troepen onder leiding van Ritmeester Jan Salwa bevrijd werd van de Duitse overheersing die toen bijna 5 jaren had geduurd. Om dit feit te gedenken steekt Veendam op deze dag de vlag uit. Met de komst van de Poolse bevrijders kwam er een einde aan een periode van 5 jaren onderdrukking en beperking van bewegingsvrijheid. Op 5 mei vieren we landelijk het voor Nederland definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog van toen en de Corona-periode van nu zijn weliswaar totaal verschillende grootheden. Er is echter wel een kleine overeenstemming. Nederland staat momenteel letterlijk stil. We voelen nu een aantal weken de beperkingen aan bewegingsvrijheid bij een zogenaamde “intelligente lock-down”. Wat zullen die 5 jaren van toen lang geweest zijn.

Veel sterkte allemaal!!