GemeenteBelangen Veendam richt zich op moties die echt helpen om onze lokale gemeenschap te verbeteren. We vermijden oppervlakkige en symbolische voorstellen die weinig effect hebben. Dit laat zien dat we staan voor concrete acties en belangrijke veranderingen in Veendam. We dagen alle raadsleden uit om ook met waardevolle moties te komen die lokaal impact hebben. Met deze duidelijke koers laten we zien dat GemeenteBelangen Veendam staat voor échte verandering en lokale vooruitgang.

Om dit te bereiken, hanteren wij vanaf heden de volgende richtlijn met betrekking tot ingediende moties:

 • Steunen van Moties:
  • Voorwaarden: Wij steunen primair enkel moties die:
   • Werkelijke verandering in het lokale beleid bewerkstelligen.
   • Directe lokale betrokkenheid tonen.
    • Stemgedrag: Bij moties die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen wij standaard tegen stemmen.
 • Tegen Symboolpolitiek: Wij verzetten ons krachtig tegen handelingen die alleen maar de schijn van actie hoog houden, zonder werkelijke impact op onze gemeenschap te hebben.
   • Stemgedrag: Bij moties die symboolpolitiek vertegenwoordigen, zullen wij standaard tegen stemmen.
 • Extern Communiceren: Wij zullen deze lijn extern uitdragen zodat alle betrokkenen vooraf weten wat ze van ons kunnen verwachten. ( We hebben die kenbaar gemaakt via de weekpost: Link )
 • Uitdaging aan alle partijen / raadsleden in de gemeenteraad:
  • Kwaliteit en Waarde: Wij dagen alle raadsleden in de raad uit om met kwalitatief goede moties te komen die lokaal van waarde zijn.

 

Wat is een motie in de gemeenteraad:

Een MOTIE is een belangrijk instrument voor een raadslid. Een motie is een verzoek aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe dienen het college te bewegen tot iets waarvan de raad verwacht dat het college dat niet uit eigener beweging doet (uitspreken van oordeel of wens) of een uitspraak te krijgen over de handelwijze van (een lid van) het college van B en W. Het gaat bij een motie niet om een wijziging van een voorgesteld raadsbesluit, maar om een uitspraak over het onderwerp dat wordt besproken.

Een motie wordt ingediend door één of meer raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt. Hierbij moet bedacht worden dat een verworpen motie een tegengesteld effect kan hebben (uitwerking).

Het is de verantwoordelijkheid van het college het belang van en de mogelijkheden tot uitvoering van een motie nader af te wegen en daarover evt. nadere voorstellen aan de raad te doen, dan wel de raad te informeren (actieve informatieplicht)

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan bijvoorbeeld het presidium of de rekenkamer zijn.

Een bijzondere motie is de motie van wantrouwen. Als een motie van wantrouwen wordt aangenomen, dient de bewindspersoon / de bewindslieden op te stappen. Een minder zware motie is de motie van afkeuring en een nog mildere vorm is de motie van treurnis.

Tot slot is er de motie vreemd. Deze motie kan een uitspraak inhouden over een onderwerp dat niet op de betreffende raadsagenda staat. De motie wordt aan het einde van de raadsagenda behandeld.