In een recente ontwikkeling heeft GemeenteBelangen Veendam kennisgenomen van het voorgestelde plan voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers aan de Lloydsweg 39 te Veendam. Een consortium van politieke fracties: D66, PvdA, SP, CDA, CU en VUK, heeft aangedrongen op spoedige actie om Ter Apel te ontlasten door middel van opvang in Veendam. Het college heeft gehoor gegeven aan deze wens, gesteund door een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

De voorgestelde activiteiten passen niet binnen het tijdelijke omgevingsplan. Conform artikel 16.15 van de Omgevingswet vereist buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die mogelijk maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken, een bindend advies van de gemeenteraad. Het college benadrukt een “evenwichtige toedeling van functies aan locaties” in dit plan en verzoekt de gemeenteraad om een positief bindend advies.

Als vertegenwoordigers van GemeenteBelangen hebben we al vanaf het begin met terughoudendheid naar dit initiatief gekeken. We zijn van mening dat de regio Groningen, middels een bestuursakkoord, al aanzienlijk bijdraagt aan het faciliteren van opvang voor asielzoekers, zelfs meer dan welke andere regio in Nederland dan ook. We vrezen dat het verplaatsen van opvangproblemen binnen de provincie Groningen, met name in Ter Apel, het verkeerde signaal afgeeft naar de rest van het land: ‘Groningers lossen hun problemen zelf wel op, wij hoeven niets te doen.’ Tevens zijn we ons bewust van de maatschappelijke onrust die dit voorstel veroorzaakt en het beperkte draagvlak hiervoor in Veendam. Om deze redenen kunnen we niet instemmen met een positief advies. Mocht dit voorstel toch een meerderheid krijgen in de raad, dan benadrukken we dat we strikt uitgaan van een tijdelijkheid van maximaal 1 jaar. Een langere periode is voor ons niet acceptabel.