In de gemeenteraad  van 25 september is de centrumvisie 2023-2030 vastgesteld. Alle raadsleden hebben voor het vaststellen van deze visie gestemd (unaniem akkoord). Hierbij de inbreng van de fractie GemeenteBelangen Veendam, fractievoorzitter Robert de Jonge:

” Beste voorzitter, Voor ons ligt een hernieuwde centrumvisie, de laatste versie dateerde al uit 2013. In de afgelopen 10 jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren: er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld, de BIZ opgestart en het Veenlustplein en Raadhuisplein zijn opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af. Het centrum van Veendam wordt nog steeds geconfronteerd met grote uitdagingen waaronder omvangrijke leegstand en een veranderd koopgedrag. De wereld veranderd snel en daarop moet geanticipeerd worden: samen met ondernemers en vastgoedpartijen. Zo houden wij het centrum bestendig voor de toekomst, waar een ondernemer bestaansrecht heeft en het fijn vertoeven is voor het publiek. Het voorliggende visiedocument met uitvoeringprogramma geeft houvast daaraan.

Onze complimenten voor de uitgebreide brede participatie die heeft plaatsgevonden; er is enorm veel gesproken met de ondernemers, vastgoedpartijen en inwoners om tot deze visie te komen. Dat het draagvlak kan genieten blijkt volgens ons ook uit dat er geen zienswijzen zijn ingebracht bij ter inzage legging. De raad is in het hele proces ook nauwgezet meegenomen. Vanuit de visie ga je uiteraard naar doen. Daar is het uitvoeringsprogramma voor. Diverse zaken kunnen direct in uitvoering, de quick-wins. Andere zaken dienen voorbereid te worden tot een concreet voorstel, met de financiële consequenties, richting de raad. Volgens onze fractie zal het nog een uitdaging worden om alles te kunnen realiseren gezien de nijpende financiële toekomst. De bekostiging per inwoner van het rijk voor gemeenten gaat na 2026 drastisch dalen, alle gemeenten steven af op het ravijnjaar 2026. Daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Hoge inflatie en oplopende loonkosten drukken ook nog op onze begroting.

In de commissie fysiek in het visie-document en het uitvoeringprogramma besproken. Enkele fracties hadden de gedachte dat er sprake zou zijn van een ‘open cheque’ bij het nu vaststellen van deze stukken. Voor ons is het duidelijk dat de deze gedachte pertinent niet aan de orde is, dat staat duidelijk beschreven in het raadsvoorstel (kanttekeningen 2.1 en kopje financiën) en is ook toegelicht door de wethouder. Alle onderdelen leiden eerst tot een voorstel, met financiële consequenties, richting de raad. Wij als gezamenlijke gemeenteraad beslissen! Ik constateer nu, horende de inbreng van andere fracties, dat dit ook bij hen duidelijk is. Dat is goed om te vernemen. De fractie GemeenteBelangen gaat akkoord met het vaststellen van de centrumvisie. Het is belangrijk om tot uitvoering te komen, want Veendam verdient dat! “

Vastgestelde centrumvisie: Link

Ter kennisname het bijhorende uitvoeringsplan: Link