Op voordracht van de coalitiepartijen heeft de raad, middels een amendement, € 148.000 beschikbaar gesteld voor het fonds ‘Kansrijk opgroeien’. Deze is bedoeld voor met name kinderen en jongvolwassenen (0 tot 24 jaar) in Veendam die opgroeien in achterstandsposities en daarmee onvoldoende middelen hebben voor opleiding, stages, school en vrijetijdsbesteding of andere noodzakelijke uitgaven in relatie tot opgroeien. Gedacht kan worden aan ICT-middelen voor de school of opleiding, of kosten voor stages. Daarnaast is het fonds Kansrijk opgroeien ook nodig om de al jaren bestaande beleidsdoelstelling van ‘nul kinderen in armoede’ te verwezenlijken. Het uitvoeringsplan is recent gepresenteerd aan de raad. Voor GemeenteBelangen Veendam was dat aanleiding om dit uitvoeringsplan te bespreken in de commissie sociaal afgelopen dinsdag. Volgens van Woerkom: “ter verbetering van dit mooie initiatief”.

Raadslid Nick van Woerkom merkt op dat de groep Veendammer leerlingen die van het VMBO doorstromen naar het MBO, op onderwijsinstellingen gelegen buiten Veendam, op deze manier geen gebruik kunnen maken van het fonds, zij lijken een vergeten groep in deze regeling.

Van Woerkom: “Leerlingen die bij de start van het schooljaar hun spullen niet op orde hebben kunnen dus ook niet met het onderwijsprogramma starten en gaan achter lopen. Voordat de leerlingen uit een van de voorliggende voorzieningen geld hebben gekregen om de leermiddelen aan te schaffen is het vaak al herfstvakantie en is de achterstand zo groot dat deze bijna of niet meer in te lopen is en de motivatie van de student dan ook hard daalt. Het kansrijk opgroeien is hierdoor mijns inziens bijna onmogelijk. Leerlingen worden buiten hun schuld in een uitzondering positie geplaats die ze niet verdienen.”

Volgens van Woerkom dient iedere Veendammer MBO student een kansrijke start te hebben op het MBO en moet dit niet afhankelijk zijn van de financiële draagkracht van de ouders: “Het fonds zou direct bij de start zonder voorbehoud de student en of ouders financieel kunnen ondersteunen bij de aanschaf van de leermiddelen en als gaandeweg blijkt dat er financiële ondersteuning kan komen van bijvoorbeeld Stichting leergeld dan kan dat geld direct weer terug naar het fonds terugvloeien. De student is hiermee geholpen’’.

Uit de vragen van GemeenteBelangen Veendam blijkt dat voorgaande helaas niet meer te realiseren is binnen het uitvoeringsplan. De fractie van GemeenteBelangen Veendam geeft aan hier een vervolg aan te gaan geven en zich blijven in te zetten om dit alsnog te realiseren.