De gemeenteraadsvergadering van maandag 11 juli stond niet alleen in het teken van cijfers aangaande de geldstromen in onze gemeente maar was er veel aandacht voor de huidige politieke situatie waarin onze landelijke politiek zich momenteel bevindt. In de beschouwingen van meerdere fractievoorzitters werd veelvuldig een bruggetje geslagen naar zaken als o.a. de milieuproblematiek, de situatie in Oost-Europa, de inflatie als gevolg van de uit de hand gelopen energieprijzen, de toeslagenaffaire en de stroperige afhandeling van de mijnbouwschades. Bij monde van onze fractievoorzitter Christel Knot werd de fractievoorzitters van partijen met een landelijke vertegenwoordiging in Den Haag de spiegel van zelfreflectie voorgehouden. En dat kwam best wel even binnen…..Het resulteerde in een wonderlijke reactie. Diverse fractievoorzitters waren van mening dat “hun” politieke partij ook zeer lokaal functioneerde en dat het predikaat “LOKAAL” niet alleen is voorbehouden aan GemeenteBelangen. Kennelijk waren ze het met onze fractievoorzitter eens dat er in Den Haag nog veel moet gebeuren.

Omtrent de cijfers is alom duidelijkheid. Het rekeningresultaat van 2021 is positief te noemen en de voorlopige cijfers in de voorjaarsnota 2022 zijn ietwat zorgelijk maar nog niet onoverkomelijk. Momenteel zijn de gemeenten als gevolg van de Coronaondersteuningsgelden niet ongunstig bedeeld; echter, die situatie zal veranderen en ook de aanpassingen in de verdeling van het zogenaamde gemeentefonds pakt voor geheel Noord-Nederland zeer ongunstig uit. Helaas moeten we hier constateren dat de rekenkunde van de betrokken ambtenaren op meerdere ministeries weer nadrukkelijk een randstedelijke uitkomst laat zien. De grote steden krijgen meer en de kleine- en middelgrote gemeenten krijgen minder. En dat is vooralsnog een zeer zorgelijke situatie.

Op voorstel van GemeenteBelangen en met de volle ondersteuning van de overige coalitiepartners, (PvdA, V.V.D., D66) is een amendement unaniem aangenomen waarin een tweetal belangrijke zaken in gang zullen worden gezet.

1.: Het instellen van een “Fonds Kansrijk Opgroeien” bedoeld voor kinderen en jong volwassenen die opgroeien in achterstandsposities en als gevolg daarvan niet de beschikking kunnen hebben over middelen die nodig zijn voor scholing, stages en andere noodzakelijkheden. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 148.000,-

2.: Het instellen van een voorziening ter grootte van € 148.000,- bedoeld om gedegen onderzoek te doen naar de meest gunstige ontsluiting naar de N33 via zowel de zuid- als de noordzijde van Veendam.

Deze raadsvergadering was de laatste voor het zogenaamde zomerreces. Eind augustus pakken we met zijn allen de draad weer op. Gemeentebelangen wenst u een fijne zomerperiode toe.