Op de avond van de 19e april 2022 vond de eerste raadsvergadering plaats van de komende raadsperiode. Qua samenstelling nog niet geheel in de nieuwe jas, immers de coalitievorming is nog gaande en de definitieve wethoudersposten nog niet verdeeld, maar wel met de constatering dat er een frisse wind door de ons geliefde raadszaal waait. De agenda van deze vergadering bestond deels uit een aantal plichtplegingen en een aantal niet ingewikkelde raadsvoorstellen. Het meest interessante deel van deze eerste bijeenkomst kwam aan de orde tijdens de gedachtenwisseling inzake een drietal punten zijnde: de communicatie tussen gemeente en de inwoners, de mate van burgerparticipatie en hoe om te gaan met de omgangsvormen in de gemeenteraad in het algemeen. Deze laatste drie punten waren ingebracht door coalitieinformateur Henk Jan Schmaal, die bij de gesprekken met alle fracties deze onderwerpen als urgent ter bespreking aanmerkte.

Zowel herkozen als nieuwe raadsleden spraken niet alleen namens hun fractie maar ook vanuit eigen perspectief inhoudelijk en verfrissend over de eerder genoemde onderwerpen. De neuzen stonden voor wat betreft de vraag hoe we op een betere manier verder kunnen zeker de goede kant op.  De bagage voor de nieuw te vormen coalitie zal onmiskenbaar van pas komen bij met name de communicatie tussen gemeente en de burger alsmede de de te vormen mogelijkheden om de de bewoners meer en vaker bij onze gemeentepolitiek te betrekken.

Onze fractie kijkt met veel belangstelling uit naar nog meer frisse wind in onze mooie raadzaal.