Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 maart aanstaande zal de Zonnevisie als bespreekstuk centraal staan. In deze zonnevisie zal duidelijk moeten worden weergegeven hoe de gemeente Veendam de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie binnen haar gemeentegrenzen vorm wil gaan geven. Nadat er afgelopen zomer door het college een 1e Voorlopige Zonnevisie  ter inzage is gelegd, waarop een ruim aantal aan zienswijzen is ingediend, ligt er nu een 2e Voorlopige Zienswijze ter besluitvorming voor onze raadsfractie. In deze aangepaste versie geeft het college klip en klaar aan dat er in het buitengebied van onze gemeente geen geschikte ruimtes zijn om te komen tot de inrichting van grootschalige zonneparken.

GemeenteBelangen is ook klip en klaar daar waar het gaat om de inrichting van eventuele grootschalige zonneparken in het buitengebied van onze gemeente.

Geen grootschalige zonneparken in het buitengebied!

We kunnen ons ten dele vinden in de zogenaamde “energieladder” waarop de prioritering vermeld staat aangaande de duurzame opwekking van zonne-energie volgens de visie van het college. De ladder ziet er als volgt uit:

– 1: Op daken van gebouwen

-2: Op lege industrieterreinen die niet meer als zodanig worden benut

-3: Op gronden die aantoonbaar nu of in de toekomst niet meer efficiënt zijn te gebruiken voor  landbouw

Het 3e punt (cursief weergegeven) is voor GemeenteBelangen een discutabel punt. Onze fractie is van mening dat er in het buitengebied geen mogelijkheden moeten worden geschapen voor grootschalige zonneparken zoals enkele initiatiefnemers van plan zijn of van plan waren. Ook niet wanneer er sprake is van landbouwgronden die niet meer als zodanig gebruikt kunnen worden.

In ons verkiezingsprogramma (zie www.gemeentebelangen.nl) en in onze Verkiezingskrant die u nog van ons ontvangt is meer over dit onderwerp te lezen.