Hierbij plaatsen we graag de Algemene Beschouwingen op de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zoal die door onze fractievoorzitter Christel Knot tijdens de raadsvergadering van 8 november zijn gepresenteerd:

Voorzitter,

Het is fijn dat wij bij uw eerste algemene beschouwingen in deze Raad met elkaar in vergadering bijeen kunnen zijn. Geen vanzelfsprekendheid weten wij inmiddels na 2 jaar Corona pandemie. Ik durf  hier geen verwachting of hoop meer uit te spreken wanneer wij deze pandemie het hoofd weten te bieden, niemand die het durft te zeggen na 1,2,3,4 of meerdere golven. Wat ik wel uit wil spreken is dat ik hoop dat we elkaar met respect en verdraagzaamheid blijven benaderen en dat we het collectief belang voorrang laten hebben boven het individueel belang of een individuele opvatting. Laten we ook respect en dankbaarheid tonen aan al die mensen die zich dagelijks inzetten voor onze zorg en onze veiligheid. Maar ook aan hen die vrijwillig en belangenloos het leven van anderen een beetje mooier willen kleuren. Hierbij denk ik ook aan de vrijwilligers van de Sint centrale, die jaarlijks een prachtig feest verzorgen voor de allerkleinsten. Dit weekend komt Sinterklaas weer aan. Laten we er met elkaar en voor onze allerkleinsten een mooi en warm welkom van maken.

Voorzitter,

We gaan weer richting de feestdagen, traditioneel een tijd waarin we bij elkaar komen om Kerst en Nieuwjaar te vieren. Voor velen iets om naar uit te zien. Maar vaak ook een moment van gemis en dit jaar wellicht nog meer. De pandemie heeft ook in Veendam toegeslagen. De afgelopen week was er een drukbezochte herdenkingsavond op begraafplaats Buitenwoelhof. Een mooi initiatief, we zijn blij dat de gemeente hier ook haar medewerking aan heeft verleend. Er blijkt duidelijk behoefte te zijn aan een moment van herdenking aan hen die ons ontvallen zijn.

Te meer omdat het afscheid vaak in zeer beperkte kring kon plaatsvinden. Wij willen onze suggestie voor een blijvende herinneringsplek, bijvoorbeeld in de vorm van een herinneringsbankje, nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Gesterkt door de opkomst en behoefte van afgelopen vrijdag.

Voorzitter,

Vandaag behandelen we de Najaarsrapportage 2021 en de Begroting 2022 van onze gemeente.

Dank voor al het werk dat er weer in de voorbereiding van deze stukken is gestoken door onze ambtenaren en uw College. En gezien het aantal ingediende vragen, door slechts 3 coalitie partijen, lijken deze ook weinig vragen op te roepen. Een rapportage en begroting van een volledig zelfstandige gemeente Veendam. Een stap naar zelfstandigheid die wij met overtuiging en vertrouwen hebben genomen. En wij zijn daarom extra trots dat wij wederom een positief saldo in beide stukken aantreffen. Onze complimenten hiervoor, we kunnen het niet genoeg benadrukken. De gemeente Veendam blijft tegen de stroom in een consistent positief beeld laten zien in haar begroting en jaarrekeningen, dat is een prestatie van formaat, zeker in het licht van omliggende gemeenten. Volledig zelfstandig en met een kroonbenoemde burgemeester sinds 15 september jongstleden. We hopen dat uw eerste ervaringen net zo positief zijn geweest en dat ze een mooie start van een nieuwe fase binnen onze gemeente inluiden.

Want dat is de opdracht waar wij met elkaar voor staan. Ondanks alle sombere geluiden en een wereldwijde pandemie, ontstaan er ook tal van kansen en draait onze economie op volle toeren.

 

We worden geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, oplopende zorgkosten en landelijke politiek die vooral gericht is op zichzelf. En met name op de Randstad waarbij men vergeet dat er boven Zwolle of onder de rivieren ook nog stukken nederland zijn die er toe doen. En meer dan dat.

Voorzitter,

We hebben bewust gekozen voor zelfstandigheid omdat wij denken al deze zaken beter het hoofd te kunnen bieden door zelf waar mogelijk de regie in handen te nemen. Dat zijn we verschuldigd aan onze inwoners. We willen er zijn voor onze inwoners, onze ondernemers, onze jeugd, onze ouderen, onze sporters, de toeristen, de mensen die zorg behoeven of juist zorg geven, onze talloze vrijwilligers, kortom voor iedereen in onze veendammer samenleving.

Met elkaar maken we er een samenleving van en mogen we trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt. Want ondanks de sombere tijden hebben we ook dit jaar weer weten te investeren.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota en jaarrekening 2020 hebben we ruim 1.3 miljoen geïnvesteerd in onze gemeente.

Met 7 ton voor de aanpak van het kruispunt bij de Coop in Wildervank, in onderhoud aan speelvoorzieningen, in het doorontwikkelen van de recreatieve mogelijkheden in Borgerswold en tot slot door € 100.000,- beschikbaar te stellen om samen met ondernemers te komen tot een nieuwe Centrumvisie voor Veendam. Ondernemers die ongelofelijk hard getroffen zijn door de coronapandemie.

Een aantal partijen uitte twijfels afgelopen juli of het verstandig was dit geld te besteden. We zijn blij dat we doorgezet hebben.

Soms moet je je nek uitsteken, maar ook vertrouwen hebben in het gevoerde beleid. We zijn blij dat we nu wederom constateren dat dat vertrouwen niet wordt beschaamd en dat we wederom positieve resultaten zien.

Voorzitter,

Mijn fractie is van nature optimistisch en bereid om haar nek uit te steken. Maar ook wij zien dat het op bepaalde vlakken stroef gaat en dat de toekomst onzeker is, zeker op het gebied van zorg. Hier lijkt maar moeilijk controle te komen op de behoefte en op de middelen. Veendam voert hier helaas de lijst aan van gemeenten waar het hoogste percentage jongeren een of andere wijze van zorg nodig heeft. Dat moet anders. Kinderen in Veendam moeten kansrijk op kunnen groeien en daarvoor proberen wij alle randvoorwaarden te scheppen. Het LSP is daar een voorbeeld van. We willen het College oproepen om te komen met slimme en doortastende manieren van werken om problemen bij onze jeugd vroegtijdig te signaleren en in te grijpen waar nodig. Niet alleen maar praten of rapporteren, maar doen wat er nodig is. En daarbij mag best van gebaande paden worden afgeweken. Wij maken ons zorgen over de toekomstige inkoop van Jeugdzorg nu blijkt dat er toch behoorlijke nadelen kleven aan het voorgestelde model. We willen meer en beter geïnformeerd worden hierover omdat het cruciaal is voor het nemen van de juiste beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de allerkwetsbaarste groep en tegelijkertijd ook het grootste risico in onze begroting vormen. Laten we niet vergeten dat wij al 5 miljoen uit de eigen middelen toevoegen aan de zorg bovenop het jammerlijk tekort schietende budget vanuit Den Haag . Geld dat we daarom niet kunnen besteden aan verdere investeringen in infrastructuur, woningen of werkgelegenheid bijvoorbeeld.

Voorzitter,

Dat brengt mij gelijk bij een volgend punt waar wij nadrukkelijk aandacht voor willen vragen: onze economie en werkgelegenheid. Onze economie draait op volle toeren en wordt momenteel slechts afgeremd door het tekort aan mensen, middelen en grondstoffen. Aan die laatste 2 kunnen wij niets veranderen, maar aan de eerste kunnen wij wel een bijdrage leveren. Teveel mensen staan binnen onze gemeente nog langs de zijlijn. De redenen kunnen divers zijn. Maar met de huidige behoefte aan personeel, op alle niveaus, moet het mogelijk zijn om meer mensen te laten participeren in betaalde banen, scholingstrajecten die leiden tot een baan of vrijwilligerswerk. Er is een enorm onbenut potentieel dat aangeboord kan en moet worden. Bedrijven en ondernemers zijn bereid om te helpen en zitten te springen om personeel. Laten we met elkaar de handen ineen slaan en doen wat we moeten doen. Daarbij hoort ook het doorbreken van patronen en tradities en het niet accepteren van de zogenaamde overerfbare armoede. Niet kunnen om aantoonare redenen is acceptabel, niet willen is dat niet. Dat moet de basis van ons beleid zijn en als het dat niet is, dan moet het dat worden. Verder is er binnen onze gemeente zoveel te doen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, dat ook daar mogelijkheden benut moeten worden voor opleidingen en werkervaringsplaatsen.

In de beantwoording op een van onze vragen naar aanleiding van de beleidsindicatoren werd gesteld dat deze “kunnen dienen voor het maken van beleidskeuzes”. Wij vinden dat deze moeten dienen bij het maken van beleidskeuzes, maar ook bij de beoordeling van het gevoerde beleid en de resultaten. Trajecten in zorg of participatie moeten meetbaar resultaat opleveren en zorgvuldig gemonitoord worden.

Voorziter,

Speerpunt van mijn fractie is altijd het behoud van voorzieningen binnen onze gemeente. En wat betreft het openbaar vervoer maken wij ons zorgen. Steeds meer busverbindigen verdwijnen, waardoor met name de lintdorpen slechter bereikbaar worden en de leefbaarheid voor inwoners zonder auto hard achteruit gaat. Ook jeugd vind moeilijker aansluiting richting onderwijs en sportvoorzieningen.

Wij vragen om uw bijzondere aandacht hiervoor en hopen dit in het mobiliteitsplan terug te vinden. Het stimuleren van andere soorten van vervoer binnen Veendam, bijvoorbeeld in de vorm van elektrische deelfietsen zou hier een mooi voorbeeld van kunnen vormen.

Voorzitter,

De woningmarkt in Veendam is krap. U zult dat ook zelf merken in de zoektocht naar een passende woning. Daarom is het belangrijk dat wij, waar mogelijk, woningen gaan bouwen of verbeteren. En dit voor alle doelgroepen en alle portemonnees. Zowel voor starters als ouderen, voor alleenstaanden als gezinnen. Veendam moet een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven. Wij zijn daarom verheugd met de ontwikkelingen in Bareveld en de aangekondigde herstructurering in Noord West. Dit in samenwerking met Acantus. Maar ook de voorgestelde nieuwbouw op het Arrivaterrein geeft een mooie invulling aan dit gedeelte van Veendam. Het laat zien dat er in Veendam gewerkt wordt aan de toekomst. Wat betreft deze laatste 2 punten willen wij de geformuleerde wensen op de wensenlijst in de najaarsrapportage inhoud geven. We zullen daartoe een 2-tal amendementen indienen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Voorzitter,

Dit waren de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. In maart 2022 mogen we alweer naar de stembus. Ik besefte me bij het schrijen van deze beschouwing dat we van de 4 jaar, inmiddels 2 jaar op zeer beperkte wijze invulling hebben kunnen geven aan de het openbare karakter van onze democratie. Natuurlijk zijn onze vergaderingen online te volgen, maar live aanwezig zijn, zoals vandaag geeft een andere dimensie en nodigt meer uit. En onze Raadszaal in het oude gemeentehuis blijft daarvoor de aangewezen plek.

Voorzitter,

Mijn fractie kijkt met tevredenheid terug op een periode waarin wij onze zelfstandigheid herwonnen hebben, onze financiën op orde wisten te houden en zelfs de ruimte vonden om te investeren in onze mooie gemeente. We staan met u aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk dat wij met trots en vertrouwen tegemoet zien.

 

Christel Knot,

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam