De afgelopen maanden is het zgn. “Windpark N33” voltooid. Het zal niet aan uw waarneming  zijn onttrokken. We kunnen er als bewoners van onze provincie gewoonweg niet omheen. Zowel overdag als in de avond en nacht zijn de 35 turbines pontificaal aanwezig.

Staat de grootte van de turbines overdag garant voor het zichtbaar zijn, in de avond en nacht wordt de aanwezigheid op degelijke wijze geborgd door de sterk opvallende rode markeringslichten. Een situatie die ook opgemerkt wordt in de regio Wagenborgen-Delfzijl en inmiddels ook deels zichtbaar is in het Drentse Mondengebied vanaf Nieuwediep, naar uiteindelijk Tweede Exloërmond met soortgelijke installaties.

De totstandkoming  van het Windpark N33 heeft vanaf het prille begin de nodige tegenstand met zich mee gebracht. Hoewel er in het allereerste begin weliswaar sprake was van de eventuele bouw van veel kleinere turbines en daarmee ook samenhangende een mildere vorm van protest, kreeg de planmatige ontwikkeling naar de oprichting van veel grotere installaties veel omvangrijkere vormen van protest. Ons provinciebestuur van destijds, met de toenmalige gedeputeerde dhr. W. Moorlag, was bestuurlijk verantwoordelijk in dit dossier voor de ontwikkeling van de plannen van het Windpark N33, dat passend in het landelijke beleid betreffende energietransitie moest en moet bijdragen tot een reductie van de CO2 uitstoot.

Er is door menig partij veel energie gestoken om de plannenmakerij van de provincie in de vorm van protest en diplomatie te beïnvloeden. Vooral de protestuitingen destijds langs de N33 ter hoogte van de afslag Meeden zitten in onze geheugens gegrift.

GemeenteBelangen Veendam heeft altijd aangegeven tegen de plaatsing van windturbines langs de N33 te zijn. Onze grootste zorg is de afwijkende Nederlandse normering inzake de afstand tussen bebouwing en windturbines in vergelijking tot de gehanteerde normering in andere landen. In landen als Canada, Nieuw Zeeland en Denemarken moeten de turbines ten minste 1000 tot 1500 meter verwijderd zijn van bebouwing waarin mensen wonen.

Ook vanuit de Veendammer colleges waar onze partij de afgelopen jaren in vertegenwoordigd was is veelvuldig overleg met de provincie gevoerd om tot betere oplossingen te komen dan zoals in de plannen werd voorgesteld. Het heeft helaas niet mogen baten. Omwille van het per se willen doordrukken van de plannen heeft onze regering de zgn. “Crisis- en Herstelwet” van stal getrokken waarmee alle kritiek vanuit gemeente en provincie er plotseling niet meer toe deed. Voor het inmiddels nieuw aangetreden college van GS, dat qua visie op energietransitie zelfs spreekt van het nieuwe “Groningen als stopcontact van Nederland”, was deze ingrijpende stap van onze regering niet aanleiding, om gelet op de vele steekhoudende protesten en bezwaren, hier nog bijsturend op te treden.

De realisering van het Windpark N33 werd en is een feit, en is op het moment van dit schrijven weliswaar in bedrijf genomen maar nog steeds in een zogenaamde testfase. En met het recent in bedrijf stellen van het windpark komen meteen ook de eerste klachten binnen van overlast. Over de aard van deze klachten kunnen we op dit moment nog geen nadere volledige informatie met u delen. In feite weten we op dit moment niet meer dan hetgeen dat in de regionale pers naar buiten is gekomen en dat heeft vooralsnog betrekking op klachten als gevolg van geluid en slagschaduw.  De uitgevoerde nulmeting van het aanwezige geluid in het windmolenpark-gebied in vergelijking met de meting die is uitgevoerd bij in werking zijnde turbines kan hierin een belangrijk instrument zijn om te komen tot een nauwkeurige onderbouwing van de geluidseffecten op de langere termijn.

Wat we wel zeker weten is het feit dat er grote irritatie onder de bevolking leeft welke zijn oorsprong vindt in de aanwezigheid van een uiterst intensieve verlichting in de kleur rood voor wat betreft de nachtelijke uren en de kleur wit gedurende overdag. Hierover zijn reeds op provinciaal en landelijk niveau de nodige vragen gesteld met als doel te komen tot een meer aanvaardbare vorm van signaleringsverlichting. GemeenteBelangen Veendam is van mening dat deze signaleringsverlichting aangepast zou moeten worden naar een meer proportionele vorm. Het liefst een vorm verlichting die alleen actief is bij naderende vliegbewegingen van vliegtuigen.