Naar het zich nu laat aanzien kan de gemeente Veendam het begrotingsjaar 2020 afsluiten met een voorzichtig positief saldo van ruim 300.000,- . Daar zijn we als fractie best tevreden mee, gelet op alle kommer en kwel die we van andere gemeenten inzake hun financiën kunnen vernemen.

Voor wat betreft de gemeentelijke begroting voor het jaar 2021 zijn de vooruitzichten een stuk zorgelijker en zullen we genoodzaakt zijn een aantal stevige ingrepen te doen plaatsvinden om onze begroting sluitend te krijgen. Hoewel we, mede geïnitieerd door GB, de afgelopen jaren in onze gemeente een degelijke financiële koers hebben gevaren waarin zeker een aantal bezuinigingen structureel is doorgevoerd, ontkomen we er niet aan om voor het komende jaar de koers bij te stellen met over de gehele gemeentelijke begroting een aantal stevige ingrepen. Hoewel de oorzaak van deze minder gunstige omstandigheden in het geheel voor rekening komen van de landelijke overheid, leeft binnen GB niet het idee om voor de extra bezuinigingsopgave weg te lopen. We nemen hoe dan ook de politieke verantwoording voor onze rekening en we willen er het beste van maken.

Wat zijn dan de aspecten die iedere gemeente vanuit Den Haag voor de kiezen krijgt?

We gaan proberen het een en ander te duiden.

Allereerst zijn we een aantal jaren geleden geconfronteerd met de Participatiewet die terecht met zich meebracht dat de bemensing van de Sociale Werkplaatsen, zoals WEDEKA, zou moeten veranderen en veel meer geënt zou moeten zijn op het streven om zoveel mogelijk deelnemers terug te laten vloeien naar het normale bedrijfsleven met als stok achter de deur de structurele verlaging van de bijdrage per werkplek vanuit het Rijk. Voor een gemeente als Veendam is dat een heftig gegeven, dit vanwege het feit dat we relatief veel deelnemers werkzaam zien in de Sociale Werkplaats en derhalve een bezuiniging door Den Haag relatief extra zwaar gaan voelen.

Voorts zien we dat de gevolgen van de overheveling van Jeugdzorg en WMO naar de gemeenten met daarbij een financiering vanuit het Rijk die met een kwart is verlaagd; dit met de onderbouwing dat gemeenten dit veel efficiënter kunnen organiseren… De factor Jeugdzorg speelt zeker ook in onze gemeente een heftige rol en loopt qua financiering zeker niet parallel met de door het Rijk beschikbaar gestelde voorzieningen. En aan de noodrem trekken heeft geen wettelijk kader, omdat een zorgvraag niet geweigerd mag worden.

De grote gemeenten in ons land dringen aan op een herverdeling van het Gemeentefonds; hiermee bedoelen de grotere gemeenten dat de bijdrage voor de kleinere gemeenten naar beneden zal moeten worden bijgesteld, waarmee de grotere gemeenten meteen zich de ontstane financiële ruimte toe kunnen eigenen….want zij zijn groter en hebben grotere problemen….

De onkosten die verband houden met de Corona-maatregelen en die de gemeente Veendam zeker voor de kiezen krijgt zijn nog niet mee te nemen in de begroting van komend jaar, omdat we deze onkosten nog niet in kaart hebben en we ook nog niet weten welk deel van de gemaakte onkosten door het Rijk zal worden vergoed.

Op de raadsvergadering van 9 november aanstaande staat de begroting voor 2021 centraal en zal GB met het merendeel van de door ons college voorgenomen bezuinigen met de nodige pijn gaan instemmen.