Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 stond het indienen van een voorlopige zienswijze door de gemeenteraad en het college ter discussie. Onze fractie is weliswaar niet unaniem maar wel in ruime meerderheid akkoord met bijgaand ingediende voorstel.

Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Nedmag – 29 juni 2020

Voorzitter,

Ons wordt een concept zienswijze aangeboden op het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan van Nedmag. Een concept omdat een definitieve zienswijze in de eerste week van september zal worden ingediend. En dat is belangrijk omdat we in de beginfase zitten van het zienswijze proces en wij het van groot belang vinden dat dit proces en de zienswijzen van onze inwoners meegenomen wordt in de definitieve zienswijze van gemeente en raad. Morgen zullen we daarom ook de inloopbijeenkomsten van het ministerie van EZK bezoeken in van Beresteyn.

De zoutwinning zorgt voor verdeelde reacties binnen onze gemeente. Dicht bij het winningsgebied is sprake van een forse bodemdaling en wat verder van het winningsgebied zien we hiervan ook de gevolgen. De bodemdaling is forser dan gedacht en veroorzaakt noodzakelijke aanpassingen in het waterpeilbeheer in het gebied rondom Veendam. Er is een grote groep aanwonenden die schade heeft geconstateerd aan hun woningen en de zoutwinning hier als al dan niet mede veroorzaker van zien. Zo heeft de positieve kant van werkgelegenheid en de innovatieve toepassingen die het magnesiumzout met zich meebrengt ook een negatieve kant voor deze inwoners in de vorm van schade en overlast. Het incident met het weglekken van dieselolie in onze diepe ondergrond geeft ook het gevaar voor ons milieu weer, waarbij we slechts kunnen gissen hoe en wanneer dit zich openbaart.

Uitgebreid onderzoek van de TU Delft heeft aangetoond dat schade niet het direct gevolg is van één mijnbouwactiviteit, maar dat een opeenstapeling van mijnbouwactiviteiten en waterpeilbeheer bij elkaar wel degelijk schade tot gevolg kunnen hebben. Een gevel die op spanning staat als gevolg van bodemdaling heeft maar een klein tikje nodig als gevolg van een kleinere beving in het Annerveenscheveld om te gaan scheuren. We hebben dan 2 objectief meetbare en waarneembare situaties: bodemdaling en beving. Maar helaas wordt voor het gevolg, namelijk de schade, door geen van de betrokken partijen verantwoordelijkheid genomen.

En dat is nu juist de situatie waar wij vanaf willen. Dat is de situatie waarin wij onze inwoners moeten bijstaan en ondersteunen door aan te dringen op de omkering van de bewijslast en een eerlijke vergoeding van de schade door een onafhankelijk schadefonds. Wij zouden in de zienswijze de conclusie van de TU Delft daarom nadrukkelijker genoemd willen hebben. Tevens willen wij ook bij een landelijk schadeloket graag aandacht voor de problematiek van de gestapelde mijnbouw. Ons maakt het niet uit door wie of hoe de schade vergoed wordt, als het maar vergoed wordt! Inwoners hebben het kastje en de muur inmiddels genoeg gezien, zij willen het probleem opgelost hebben.

Wij zijn verheugd over de volgende zin uit de zienswijze: “In onze zienswijze geven wij prioriteit aan de veiligheid voor onze inwoners en hebben oog voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in onze regio”.

Hiermee geeft u wat ons betreft de prioriteit van onze gemeente goed weer. Wij verwachten dat alle acties vanuit deze gemeente volgens dit principe zullen verlopen. Het vertrouwen bij een deel van onze inwoners is weg. Onze overheid heeft ook niet bepaald een goede track-record, kijkend naar het bevingsleed en de afhandeling daarvan in onze provincie.

Voorzitter,

De winningsproblematiek heeft ook binnen onze fractie geleid tot veel discussie. Ook binnen onze fractie ervaren mensen de directe en indirecte gevolgen van de zoutwinning. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Maar dit is een kans om het beter te doen, het moet ook beter. We gaan luisteren naar onze inwoners en gaan graag in september met u in gesprek over de definitieve zienswijze.