Onze fractie heeft samen met de collega’s van de PvdA, V.V.D., en de SP de bijgaande motie ingediend.

De raad van de gemeente Veendam in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2020 Overwegende dat:  Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland.  Woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen.  Naast de verhuurdersheffing ad. € 1,7 miljard per jaar woningcorporaties ook nog andere belastingen betalen, zoals VPB en ATAD. Bij elkaar opgeteld komt de totale belastingdruk op bijna € 2,5 miljard.  De Veendammer woningbouwcorporatie Acantus in 2019 € 6,5 miljoen betaalde aan de verhuurdersheffing. Geld dat rechtstreeks naar de staatskas vloeit. Acantus daarmee honderd woningen duurzaam had kunnen maken of vijftig nieuwe woningen kunnen bouwen in Noord en Oost Groningen.  Woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen.  Een groot aantal woningcorporaties bezwaar maakt tegen die verhuurdersheffing.  Sinds eind oktober 2019 duidelijk is dat de verhuurdersheffing vooral wordt geïnvesteerd in de randstad.  Huurders door de heffing nadelige financiële consequenties ondervinden door het niet uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in de sociale woningbouw of door verhoging van de huurprijzen.  De uitdagingen in Noord en Oost Groningen anders zijn dan in de randstad: zoals het tegengaan van verkrotting, de leefbaarheid in dorp, stad en platteland overeind houden en met het oog op de opgaven uit het Klimaatakkoord moeten de (sociale) woningen in Groningen ook worden verduurzaamd.  De woningcorporaties zelf heel goed weten waar investeringen nodig zijn. verzoekt het college:  Om bij het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te geven dat het gemeentebestuur van Veendam het wenselijk vindt dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt geschrapt.  En dat daarmee de corporaties deze financiële ruimte moeten aanwenden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen en het betaalbaar houden van huurprijzen En gaat over tot de orde van de dag.