De gemeente Veendam heeft binnen haar gemeentegrenzen met meerdere vormen van mijnbouiw te maken. Al deze vormen de gaswinning, de zoutwinning en de gasopslag noemenwe “gestapelde mijnbouw”. Er zijn maar weinig plekken in de wereld buiten Veendam waar deze situatie zich voor doet; we kunnen derhalve spreken van een unieke situatie. Een deel van de mijnbouwactiviteiten komt voor rekening van de Nedmag, die reeds vele jaren in het westelijk deel van onze gemeente, nabij Borgercompagnie en Tripscompagnie , magnesiumzout van een uitermate hoogwaardige kwaliteit uit de ondergrond haalt. De winningsactiviteiten hebben bodemdaling tot gevolg zoals dit ook is beschreven in het daartoe geldende winningsplan. Het grootste deel van de winning heeft tot dusver plaatsgevonden met een winningsplan waarbij de bodemdaling in de kern van het winningsgebied een daling t.o.v. de beginsituatie zou laten zien van maximaal 50 cm. Des te meer je afstand neemt tot de kern van het winningsgebied, des te minder is de uiteindelijke daling. Het totale gebied is vanuit de lucht gezien min of meer cirkelvormig met een diameter van ongeveer 5 kilometer. Het zojuist genoemde winningsplan met de daarmee samenhangende bodemdaling van 50 cm heeft voor wat betreft de volumes van het te winnen magnesiumzout uiteraard grenzen. De Nedmag is zich daar terdege van bewust en derhalve werd er al enkele jaren terug voorzichtig nagedacht over een aangepast winningsplan dat de zoutwinning voor een langere tijd veilig zou kunnen stellen. In april 2018 echter ontstond er in één van de winningsputten volstrekt onverwachts lekkage met ingrijpende consequenties. Door het weglekken van een grote hoeveelheid dieselolie was de Nedmag genoodzaakt de druk in de diepe ondergrond sterk te verminderen. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de geplande bodemdaling in het huidige winningsgebied niet meer conform het tot dan toe geldende winningsplan verloopt, maar dat er bij de eerder verwachtte bodemdaling van 50 cmde komende jaren in ieder geval nog 30 cm extra aan bodemdaling te verwachten is. Wat de gevolgen inzake eventuele schades aan opstallen en waterbouwwerken te weeg gebracht zullen zijn is op dit moment erg ongewis. De Nedmag was als gevolg van deze zgn. “calamiteit” gedwongen om versneld een nieuw winningsplan in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken Het proces omtrent dit nieuwe winningsplan is inmiddels in werking gezet. In mei 2019 heeft GemeenteBelangen Veendam samen met de overige raadsfracties het initiatief genomen de inwoners uit te nodigen zich in te schrijven voor een inspraakavond op gemeentelijk niveau om de merkbare gevolgen van de bodemdaling te bespreken. Deze inspraakavond is als nuttig ervaren en verdient zeker een vervolg. Inmiddels zijn we in het tijdpad (zie afbeelding) aangeland bij stap 2 en op weg naar stap 3. Zowel Het Staatstoezicht op de Mijnen, Het Waterschap Hunze en Aa’s, de gemeenten Veendam, Midden Groningen, Aa en Hunze , Tynaarlo alsmede de Provincies Groningen en Drenthe hebben een eerste advies op het winningsplan uitgebracht. Burgemeesters en Wethouders van Veendam hebben alvorens advies uit te brengen aan het Ministerie van Economische Zaken de gemeenteraadsfracties gevraagd om de nodige “input” voor het uiteindelijke advies. Binnen Gemeentebelangen Veendam en alle andere raadsfracties, is onder voorwaarden draagkracht te constateren voor het ontwikkelen van nieuwe winningsputten. Hierin volgen we het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen en wordt hierbij ook gelet op het belang van werkgelegenheid in onze regio. Die voorwaarden betreffen: de veiligheid voor omwonenden, de correcte en onafhankelijke afhandeling van oude en nieuwe schades en de nazorg op het moment dat er gestopt wordt met zoutwinning, Het huidige winningsgebied moet zo snel mogelijk worden afgesloten om eventuele calamiteiten uit te sluiten en er moet een nieuw schadeprotocol komen met o.a. zogenaamde omgekeerde bewijslast, zodat er geen discussie kan ontstaan inzake de bewijslast. Schade is schade en moet worden opgelost en vergoed. Het wachten is nu op het “Ontwerp Instemmingsbesluit”van het Ministerie van EZ. Hieronder het tijdschema van het verloop van het aanvraagproces:

Het wachten is nu op het “Ontwerp Instemmingsbesluit”van het Ministerie van EZ.