De Bewonersgroep Borgercompagnie, de Bewonersgroep Golfeiland en een vertegenwoordiging van Stop de Zoutwinning waren, op hun eigen aangegeven verzoek, afgelopen donderdag 14 november te gast op een door onze fractie ingelaste extra hoorzittingsbijeenkomst met als gespreksonderwerp de problematiek rond de zoutwinning in relatie tot het recent ingediende nieuwe winningsplan van Nedmag. Deze bijeenkomst maakt voor onze fractie deel uit van een breder traject van het zoveel mogelijk inwinnen van relevante informatie in dit zeer lastige dossier wat de komende maanden voor ons ligt.

We hebben als fractie wederom kennis kunnen nemen van de problemen die de bewoners in het zoutwinningsgebied ervaren. Voor de bewoners van Borgercompagnie spelen deze problemen al veel langer maar ook in het recentelijker ontwikkelde gebied Golfeiland  ervaren bewoners ook schade aan woningen die n.b. voornamelijk met een zeer degelijke fundering zijn uitgerust. De bewoners legden ook de nadruk op de daadwerkelijke tekst van zowel het winningsplan van Nedmag als het adviseringsrapport van het SodM, waar door het toepassen van een zogenaamde “check” op het woordgebruik een rake conclusie te trekken valt. De teksten zijn opvallen vaak voorzien van woorden als: wellicht, naar verwachting, aannemelijk…..met andere woorden: er zijn kennelijk bij zowel Nedmag als het SodM naast een aantal zekerheden ook veel onzekerheden. De volgende zaken kwamen aan bod:

-Het nieuwe winningsplan geeft aan dat er een verwachtte bodemdaling zal zijn van 80 cm; maar het kan uiteindelijk ook wel 85cm of 95 cm  gaan worden.

-In het eerdere winningsgebied heeft zich in april 2018 volkomen onverwachts een calamiteit voorgedaan. Er ontstond een scheur in de bovenkant van het cavernestelsel met als gevolg het wegvloeien van een grote hoeveelheid van de afdekkingsvloeistof diesel en het noodzakelijkerwijs door Nedmag direct verminderen van de druk in het cavernestelsel, dit om het ontstane lek weer dicht te laten groeien. De noodzakelijke drukverlaging zorgt voor een versnelde bodemdaling. Omwille van de veiligheid moet Nedmag de lopende en niet te stoppen zoutstroom diep onder de grond blijven reguleren door deze te blijven winnen tot er uiteindelijk een soort van balans gaat ontstaan en de winningsput (caverne) kan worden afgesloten.

-In het winningsgebied is schade waarvan moeilijk kan worden aangetoond wie aangewezen kan gaan worden als veroorzaker. Is dit de Nedmag die door de zoutwinning de bodem laat dalen of is dit het Waterschap die verantwoordelijk is voor het waterpeilbeheer. Is het Waterschap wel in staat om op een juiste wijze in te spelen op het waterbeheer in relatie met de in de bovenlagen aanwezige veenresten en alle daarbij horende inklink- of uitzettingsgedragingen?

-Wat betekent het nieuwe winninsplan voor de al reeds bekende een gemelde schades als ook voor de misschien nog te ontstane schades in de komende jaren?

-Wat zijn de gevolgen van het aanleggen van 4 nieuwe winningsputten direct boven een tweetal breuklijnen in de diepe ondergrond met daaronder een uitloper van het zgn. gaswinningsgebied Annerveld?

Kort en goed: er leven bij een behoorlijk deel van de bewoners van de gemeente Veendam grote zorgen over de reeds ontstane situatie en wat n.a.v. het nieuw ingediende winningsplan misschien nog aan zorgen zal gaan bijkomen. Zorgen waar we als fractie niet omheen kunnen.