https://anchor.fm/gemeentebelangenveendam/episodes/8-7-2019–Inbreng-algemene-beschouwingen-van-de-fractie-Gemeentebelangen-Veendam-e4isea

Voorziter, die kop konden we vanochtend vinden op pagina 18 van het Dagblad van het Noorden. “Gemeenten samenvoegen maakt de bedrijfsvoering niet per se goedkoper. Relatief jonge herindelingsgemeenten in Oost-Groningen komen miljoenen tekort”. Dit wordt ook pijnlijk zichtbaar in de verhogingen van de OZB tarieven: de nieuwe gemeente Groningen plust met 12.5%, de gemeente Miden-Groningen verhoogt met 10% en wil € 5 miljoen euro bezuinigen, waarbij jeugdhulp en WMO niet uitgesloten worden. De gemeente Oldambt , komt de eerste 5 maanden van dit jaar al € 3,3 miljoen euro tekort. Bezuinigingen ook daar, met mogelijk sluiting van sportzalen, zwembaden en begraafplaatsen als gevolg. Nee, herindelen maakt niet per definitie goedkoper. Het maakt ook niet per definitie bestuurskrachtiger of de dienstverlening beter. Dat kost ook jaren en jaren. En of die verbetering dan het gevolg is van de herindeling is maar de vraag. Binnen elke organisatie streeft men immers naar een verbetering van dienstverlening. Wat herindelingsgemeenten verder gemeen hebben is dat er altijd een wens ontstaat om een nieuw gemeentehuis te bouwen, of te verbouwen in het geval van de gemeente Groningen. Hoe groot de financiële nood ook is, een nieuw gemeentelijk onderkomen lijkt haast een voorwaarde om nog te kunnen funtioneren. Voorzitter, Overal om ons heen vliegen de rode cijfers ons om de oren in deze periode. Wij zijn daarom ook bijzonder trots dat wij het jaar 2018 kunnen afsluiten met zwarte cijfers, een positief resultaat van € 543.000,= Onze complimenten voor uw College, alle medewerkers van de Kompanjie en onze wethouder van Financiën in het bijzonder. Ondanks de tegenvallers in het Sociaal Domein en de Jeugdzorg in het bijzonder, die Veendam net zo hard treffen als elke andere gemeente, is dit een fantastisch resultaat. Ook het lopende jaar laat een bescheiden positief resultaat zien in de Voorjaarsnota. We hebben de zaken financieel onder controle en daar zijn wij blij mee. Hard werken en op tijd bezuinigen zoals wij in de afgelopen jaren hebben gedaan, leveren resultaat op. Ook willen wij de afdeling Financiën een compliment maken met de controleverklaring van de accountant. Deze laat zien dat er een solide “boekhouding” wordt gevoerd die ver binnen alle genoemde toleranties blijft. Ondanks de complexe en weerbarstige financiële situatie binnen het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein en de Jeugdzorg in het bijzonder zijn een punt van zorg. De financiële gevolgen zijn groot, de budgetten vanuit het Rijk ruim onvoldoende. Het leidt in diverse gemeenten tot grote tekorten en drakonische maatregelen. Het sluiten van sportvoorzieningen of bibliotheken bijvoorbeeld. Maatregelen die het welzijn van onze samenleving diep raken. “Den Haag” toont zich ongevoelig voor wat er gebeurt. De toegezegde extra gelden slechts een druppel op de gloeiende plaat. Decentraliseren is het toverwoord, alles wordt beter als je het dichter bij de burger brengt. Maar de bijgevoegde middelen zijn zwaar onvoldoende. Het is schrijnend dat in een periode van economische voorspoed en zelfs begrotingsoverschotten de pijn in de zorg en in de samenleving zo hard gevoeld wordt. Voor de gemeenten is het roeien met de riemen die we hebben. En voor de gemeente Veendam betekent dit ook dat we nog slimmer, nog beter en nog efficiënter moeten werken om én de zorg voor onze inwoners op peil te houden én deze vooral ook betaalbaar te houden. Onlangs hebben we ruim € 800.000,- beschikbaar gesteld om tijdelijk personeel binnen het Sociaal Domein in dienst te nemen. Dit om het grote verloop en het daarmee gepaard gaande verlies aan kennis en ervaring in te perken. We hopen en verwachten dat dit vruchten af zal werpen. Het afgelopen jaar kenmerkte zich verder juist ook door investeren. Investeren in het LSP, waarmee we onderwijs en sport voor de komende decennia vorm gaan geven. Geen luxe project zoals soms gesuggereerd wordt, maar een investering in onderwijs en huisvesting die hard nodig is om onze jeugd de beste kansen te bieden. We hebben geïnvesteerd in een subsidieregeling voor de detailhandel, om deze meer te kunnen concentreren in het centrum. Net als in ons omringende plaatsen zien we dat winkelcentra het moeilijk hebben. Met deze regeling willen wij onze middenstand een steuntje in de rug geven. Dat doen we ook door te investeren in de leefomgeving van het centrum. De pleinen worden opgeknapt en we zien de eerste contouren zich al aftekenen. De mooie bestrating, het groen, de gezellige terrassen moeten het centrum aantrekkelijker maken voor een bezoek. En de beste steun die ieder van ons aan de lokale middenstand kan geven is door uw inkopen zoveel mogelijk lokaal te doen. Niet online, maar bij uw lokale ondernemer. Dat houdt werkgelegenheid in stand, zorgt voor reuring in het centrum en voorkomt leegloop. We hebben verder geïnvesteerd in recreatie en toerisme door de verdere invulling van de noordrand in Borgerswold en zowel het binnen- als buitenbad van Tropiqua. We vragen meer aandacht voor de vaarrecreatie en het onderhoud van de bruggen. We hebben geïnvesteerd in Cultuur door van Beresteyn te voorzien van een nieuw entree en binnenkort ook van nieuwe stoelen in de theaterzaal. Voorzitter, Een hele lijst van positieve ontwikkelingen die wel eens benoemd mogen worden vonden wij. Want negativiteit en klagen helpen ons niet verder. Bij een deel van de bevolking lijkt dit wel de aard te zijn. Maar ook tegen hen zouden wij willen zeggen: heb oog voor al het moois dat Veendam wél te bieden heeft en blijf niet zeuren en klagen over wat er zogenaamd niet is. Durf ook eens trots te zijn op waar we staan en wat we hebben bereikt. Vele gemeenten zouden graag in onze schoenen staan. Natuurlijk hebben wij ook zorgen en aandachtspunten voor de toekomst. Veendam, Parkstad: het aanzien van onze gemeente wordt voor een groot deel bepaald door het onderhoudsniveau van groen en water. Het is en blijft een uitdaging om dit op niveau te houden. Samen met uw College en de inwoners willen we kijken naar slimme manieren om Veendam groen en blauw te houden. De gestapelde mijnbouw: op dit gebied zien we ons geconfronteerd met toenemende nadelige gevolgen en bezorgheid onder onze inwoners. 13 mei jongstleden zijn wij daarom met hen in gesprek gegaan. Een zinvolle avond die zeker een vervolg gaat krijgen op korte termijn. De combinatie van gaswinning, zoutwinning, gasopslag, bodemdaling en de realisatie van windpark N33 raken onze gemeente diep. Het is aan deze raad om daar samen met bestuur en inwoners het hoofd aan te bieden. De rek is er inmiddels wel uit. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Zowel online als offline. We willen blijven benadrukken dat ook de offline communicatie belangrijk is en blijft. En dat ook het directe contact meer opgezocht zal moeten worden. Wij willen de inwoners van deze gemeente meer betrekken bij beleid en planvorming. Maar dat vraagt ook betrokkenheid en inzet van die inwoners zelf. Het mes snijdt immers aan 2 kanten. We zijn blij met de gedane toezegging voor het jaarlijks gratis wegbrengen van groenafval bij het brengstation. We zien graag de resultaten van het eerder beschikbaar gestelde budget voor het opknappen van de speeltuinen. Er zijn mooie nieuwe speeltuinen gerealiseerd in Woellust, Buitenwoel en aan de Langeleegte, maar sommige bestaande wachten nog op een opknapbeurt, zoals bijvoorbeeld aan de Oude Bos. Wat is daar de stand van zaken? We zien ook voor volgend jaar graag een continuering van het fonds Burgerinitiatieven. Dit fonds bewijst jaar op jaar zijn meerwaarde door lokale initiatieven te steunen. Tot slot voorzitter, kijken wij uit naar een nieuwe toekomstvisie voor Veendam. Na het besluit om niet te herindelen is het ogenschijnlijk rustig gebleven. We zijn in afwachting van het onderzoek over onze bestuurlijke toekomst. Niet het eerst onderzoek. Inmiddels kennen we de knelpunten en zal er na de zomer een knoop doorgehakt moeten worden. Samen met Pekela verder in de Kompanjie, of als een zelfstandige gemeente Veendam verder. Een samenwerking tussen partners die elkaar versterken is het continueren waard. Een samenwerking waarin de ene partner de ontwikkeling van de andere partner tegen houdt niet. De roep om een hernieuwde herindeling van heel Oost-Groningen, zoals burgemeester Kuin onlangs nog suggereerde, is een gepasseerd station en niet realistisch. Ons “gemeentelijk schip” , om maar eens een metafoor te gebruiken, ligt nu al 2 jaar in een relatief rustige haven. We hebben de boel op orde en zijn klaar om weer uit te varen. Klaar om onze horizon weer te verleggen. Graag zetten wij samen met uw College een koers uit naar deze nieuwe horizon, voor een nog beter en nog mooier Veendam. Met daarbij een gezonde dosis Veendammer Wind, is het immers goed zeilen.