GemeenteBelangen Veendam

Een andere Zomerperiode.

Het jaar 2020 verloopt tot dusver zeer bijzonder en de meeste Veendammers improviseren er noodgedwongen driftig op los om de beslommeringen van Corona het hoofd te bieden. Veel thuiswerken en anders (minder uitbundig) met elkaar omgaan in deze tijd was/is het devies.  Tot dusver is ons dat als Noord Nederlanders aardig gelukt. De anderhalve meter is voor ons Noordelingen geen groot probleem; onze volksaard past zich daar redelijk goed bij aan en maakt dat de mate van besmettingen in onze regio beduidend laag te noemen is.

Ook in de gemeentepolitiek van Veendam zijn we met de digitale billen bloot gegaan om met video-vergaderen de voortgang van het gemeenteraadswerk met vallen en opstaan vorm te geven. Zowel binnen onze fractie als met de gemeenteraad hebben we geprobeerd om de lopende zaken zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Met onze fractie zijn we recent weer fysiek samen geweest en dat was een verademing vergeleken met de voorgaande toch enigszins bekrompen periode.

We hebben niet stil gezeten zoals hier en daar wellicht gedacht werd. Zo heeft de gemeenteraad  ingestemd met een aanpassing van het bestemmingsplan bestemd voor de realisatie van het Sport-Leerpark waarmee na de vakantie een start wordt gemaakt met de voorbereidende bouwwerkzaamheden.  Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontvlechting van de Komanjie, waarmee de weg naar een volledig zelfstandig opererende gemeente Veendam open ligt. Beide met unanieme instemming van de GB-fractie.

Momenteel ligt het “Ontwerp Besluit Winningsplan Nedmag” ter inzage alwaar de gemeenteraad samen met het college uiterlijk begin september een zienswijze op zal gaan indienen.  Een beladen vraagstuk waar ook binnen onze fractie op dit moment daar waar het gaat om de voortzetting van de winningsactiviteiten geen eenduidige visie gedeeld wordt; maar waar we het volledig eens zijn daar waar het gaat om de afhandeling van eventueel ontstane schade die aan de gebouwen in het gebied is ontstaan.

De door GemeenteBelangen ingediende motie om het Gemeentefonds niet negatief te laten uitvallen voor kleinere gemeenten zoals Veendam, is unaniem aangenomen. (Veel kleinere gemeenten hebben hiertegen geageerd.)

Ook gaan we ons in de herfst nader buigen over de zgn. Energie Transitie. Wat kunnen we als gemeente in de volle breedte doen om meer schone energie te gebruiken en minder vervuilende. GemeenteBelangen Veendam is vooral voorstander van het realiseren van verstandige,  haalbare en betaalbare oplossingen.

Recent en ook in de nabij maanden zult u ons weer vaker kunnen ontmoeten met onze GB aan de Bak-campagne. Het contact met de inwoners is ons een groot goed en daar willen we zeker iets voor doen. Naast het feit dat u van ons zult blijven horen, horen we ook graag uw inbreng. U bent meer dan welkom om prangende zaken met ons te delen. Graag tot binnenkort.

GemeenteBelangen Veendam wenst u in ieder geval een goede zomer toe. Een zomer die vast een zeker anders zal zijn dan wat we gewend waren de afgelopen jaren.

Probeer hoe dan ook te genieten en blijf vooral gezond!