GemeenteBelangen Veendam

Algemene beschouwingen 5 november 2019

Fijn dat u onze website bezoekt. Hieronder kunt u de uiteenzetting lezen die onze fractievoorzitter Christel Knot bij de Algemene Beschouwingen tijdens de afgelopen Begrotingsvergadering van onze gemeenteraad voor het voetlicht heeft gebracht.

Voorzitter,
Vandaag behandelen wij net als in de ons omliggende gemeenten de
najaarsrapportage 2019 en de begroting 2020. Echter zal het gevoel
in ons omliggende gemeenten een stuk zorgelijker zijn geweest dan
die bij ons vandaag. We konden afgelopen zaterdag in de krant lezen
dat Veendam als 1 van slechts 6 gemeenten in Noord Nederland een
positief saldo heeft op de begroting 2020. En als slechts 1 van 3
gemeenten in de provincie Groningen. Iets om trots op te zijn en ook
dankbaar voor te zijn. Want dit betekent dat wij hier vandaag geen
draconische bezuinigingsmaatregelen hoeven aan te kondigen. Of
een exorbitante stijging van de gemeentelijke lasten. Om ons heen
zien we gemeenten worstelen met miljoenen tekorten: 13 miljoen in
Midden Groningen, een stijging van de OZB met 10%, ruim 4 miljoen
in Stadskanaal, een stijging van de OZB met 16% en de Stad
Groningen een tekort van maar liefst 34 miljoen, een stijging van de
OZB met 8%. Je zult er maar wonen!
Wat hebben deze gemeenten gemeen met elkaar? In ieder geval dat
ze een recente herindeling achter de rug hebben. Wat hebben de 3
gemeenten zonder tekort (en dat zijn Veendam, Loppersum en
Appingedam) gemeen? In ieder geval dat ze niet zijn heringedeeld.
Dat zal niet de enige oorzaak zijn, maar het is wel een opvallend
verschijnsel.
Het water staat gemeenten aan de lippen, maar liefst 145 miljoen
moet er bijgepast worden om begrotingen rond te krijgen. Dat
Veendam geen tekort heeft wil niet zeggen dat wij geen zorgen
hebben. Natuurlijk zijn die er. Maar door een jarenlang gedegen
financieel beleid, tijdig bezuinigen en zelf de controle blijven houden
kunnen wij tevreden zijn over de begroting van 2020 en de komende jaren. Dit is zeker een groot compliment waard aan uw college en
onze wethouder van financiën in het bijzonder.
Want ondanks de enorme extra opgaven die wij hebben gekregen
vanuit het Rijk in de vorm van de decentralisaties in de zorg en
ondanks de extra uitgaven die daarmee gepaard zijn gegaan,
decentralisatie is immers niets anders dan een bezuiniging , hebben
we niet alleen onze zorg maar ook onze voorzieningen op peil weten
te houden. Sterker nog: we hebben ook nog de mogelijkheid gezien
om te investeren. Investeren vanuit eigen middelen bovendien. Niet
vanuit NPG potjes die de leefbaarheid in Groningen moeten
bevorderen. Want die zijn er niet voor alle gemeenten in de
provincie. Groningen is in dit geval beperkt tot de zogenaamde
aardbevingsgemeenten. Alsof er daarbuiten geen problemen zijn.
Investeren kunnen we dus gelukkig nog zelf en vanuit eigen
middelen. Wat heeft geresulteerd in de prachtige pleinen hier recht
voor onze deur. Er was aanvankelijk de nodige kritiek op de pleinen
en fonteinen, maar we mogen nu toch gerust concluderen dat
iedereen het prachtig vindt. De opening deze zomer was een waar
volksfeest en de kinderen hebben deze zomer volop kunnen genieten
van het waterspektakel. Menig ouder vertrekt niet meer naar het
centrum zonder handdoek en droge kleren voor de kinderen. En
vanaf de terrasjes genieten ook de ouderen volop mee van al dit
speelplezier. Wie weet kunnen we deze winter ook genieten van
schaatsplezier. Want het Veenlustplein kan zomaar omgetoverd
worden tot ijsbaan. Een leuke vondst die ook veel plezier kan
opleveren. Inmiddels is ook de Promenade bijna klaar en kunnen we
zeggen dat dit deel van het centrum een geweldige facelift heeft
gehad.

Met de opwaardering van de inrichting hopen we een gezelliger
centrum te creeren, welke uitnodigt tot een bezoek en langer verblijf.
En daarmee ook tot het aantrekken van ondernemers en winkeliers
die hier aan bij willen dragen.
In de begroting wordt gesproken over een nieuw marketingplan voor
Veendam. Dat juichen wij van harte toe. Want Veendam heeft veel te
bieden. Ook op het gebied van recreatie. Meer profilering op dit
gebied is nodig om ook van buiten bezoekers te trekken. De
vaarrecreatie kan daarbij een grote rol spelen en verdient in de ogen
van mijn fractie meer aandacht. Ons unieke stelsel van bruggen en
kanalen verdient meer promotie.
We kijken met tevredenheid terug op een ander geweldig evenement
dat onlangs plaats vond: de Tocht om de Noord. Duizenden
wandelaars maakten kennis met ons gebied en onze gemeente. Een
zeer geslaagd evenement.
Voorzitter,
Er zijn veel zaken om trots op te zijn, maar er zijn ook veel zaken die
aandacht vragen. Want net als in andere gemeenten zien wij ons ook
geconfronteerd met een enorme stijging in de kosten van zorg aan
onze inwoners. En de jeugd in het bijzonder. Het is pijnlijk en
confronterend dat kinderen in deze regio meer gebruik maken van
intensieve en langdurige zorg. Dat geeft aan dat er nog een hoop te
doen is. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving,
met goed onderwijs, de juiste zorg en volop mogelijkheden om zich
te ontplooien. Dat kinderen gelijke kansen hebben en dat we ze een
goede start kunnen geven in hun leven. Helaas blijkt dat niet altijd
het geval. Op tijd signaleren, ingrijpen en ondersteunen is daarbij
belangrijk. En wij zijn blij dat dit college en de betreffende
wethouders juist daar aandacht voor hebben en juist daar op

inzetten. We hebben onlangs ook een forse investering gedaan in
onze personele bezetting op dit vlak.
Hiermee hopen we expertise in huis te houden en een nog betere
dienstverlening te kunnen bieden. Deze investering laat zien dat het
ons menens is met de juiste zorg richting onze inwoners.
Wij staan volledig achter de brief die onlangs namens de Groninger
gemeenten is verstuurd naar Den Haag. In deze brandbrief wordt
terecht aandacht gevraagd voor de nijpende situatie die is ontstaan
na de decentralisaties. Willen we echt in een land wonen waar het
economisch voor de wind gaat, we een begrotingsoverschot van
miljarden hebben, maar waar we de voorzieningen voor de burger bij
de enkels afbreken? Het is simpelweg niet meer uit te leggen. Steeds
meer lijkt het er op dat er kennelijk 2 werelden zijn in dit land. 1 in de
hoofden van de beleidsmakers op het Binnenhof en 1 waarin wij de
daadwerkelijke klappen op moeten vangen en geconfronteerd
worden met de bittere realiteit van dat beleid.
Voorzitter,
Er komen een aantal belangrijke onderwerpen op ons af de komende
tijd.
Een daarvan is het mijnbouw dossier en het winningsplan van
Nedmag in het bijzonder. In mei hebben we indringend gesproken
met diverse inwoners van deze gemeente. Inwoners die zich
geconfronteerd zien met de gevolgen van mijnbouw. Bodemdaling
door zoutwinning, aardbevingen als gevolg van gaswinning, de
effecten van waterpeilbeheer en het plaatsen van windmolens in een
gebied waar we ook gas opslaan. Als gemeente hebben we hier te
maken met een complex scala van activiteiten en gestapelde
effecten. Dat bleek ook uit het onderzoek van de TU Delft.

Waar, hoe en wanneer kunnen wij als gemeente onze invloed
uitoefenen om maximaal op te komen voor de belangen van onze
inwoners?
Dat is de vraag die de komende tijd zeer actueel is, mede gezien de
procedure omtrent het winningsplan van Nedmag. Betrokkenheid
van inwoners bij deze procedure op de momenten waar dat wenselijk
en noodzakelijk is, vinden wij van het grootste belang. En wij
verzoeken uw college dan ook nadrukkelijk hier rekening mee te
houden in deze procedure. Ook een transparante communicatie naar
en met inwoners is hierbij van het grootste belang.
De RES is eveneens een dossier dat onze volle aandacht vraagt. Hoe
gaan wij landelijk, in de provincie en de gemeente Veendam in het
bijzonder om met de energietransitie. Wij maken ons grote zorgen
over de klimaathysterie die is ontstaan, het complete gebrek aan
visie en regie vanuit de regering en de “los het zelf maar op”
opdracht die de RES heet. De ons voorgeschotelde alternatieven van
zon of wind op land en verder niets, illustreren de korte termijn visie
en de korte termijn oplossingen. Wij zien de noodzaak van transitie,
maar willen deze zorgvuldig en voor de lange termijn maken. We
willen verstandige en realistische keuzes maken, geen populaire voor
de korte termijn. En we willen zeker niet het stopcontact van
Nederland worden waarbij we na de onherstelbare schade van de
gaswinning nog eens opnieuw als wingewest misbruikt worden.
Tot slot Voorzitter kijken wij naar de toekomst van de gemeente
Veendam. Onlangs heeft uw college aangegeven dat die toekomst er
anders uit gaat zien omdat we stoppen met de samenwerking met de
gemeente Pekela binnen de Kompanjie. Bijna 10 jaar hebben wij
getracht hier invulling aan te geven. Met wisselend resultaat, een
hoop onderzoeken en overleg tot gevolg. Er is en wordt hard gewerkt

binnen de Kompanjie. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Het feit
dat wij doen wat we doen, een begroting met een positief resultaat
hebben en we onze inwoners de voorzieningen kunnen bieden die
wij bieden, is daar mede het gevolg van.
Maar in de praktijk blijkt deze vorm van bestuurlijke samenwerking te
beknellend. Als partners een verschillende kijk op de toekomst
hebben en verschillende wegen willen bewandelen, moet je de
realiteit onder ogen zien. Wij zijn een sterke en zelfbewuste
gemeente die wil investeren in de toekomst. Die zien wij ondanks de
uitdagingen met vertrouwen tegemoet. Wij willen daarbij de vrijheid
hebben om keuzes te kunnen maken die die toekomst positief
beinvloeden. Dat doen wij voor onze inwoners en de toekomst van
onze mooie gemeente Veendam.

Christel Knot
Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam