GemeenteBelangen Veendam

Brief inzake PAS N33

Geacht College,

GemeenteBelangen Veendam heeft recent kennis genomen van de gedane uitspraken door Rijkswaterstaat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in het PAS dossier. Zo wordt onder meer de verbreding van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam (voorlopig) geblokkeerd en bovendien zijn tal van bouwprojecten stil komen te liggen ten gevolge van deze uitspraak, zo ook de windparken in Flevoland . Dit terwijl er nu druk voorbereidende activiteiten plaats vinden voor de realisatie van het windpark N33. Bijzonder dat de weg N33 wel op de lijst staat en de grote windmolens langs de N33 blijkbaar gewoon gebouwd kunnen worden? Daarnaast worden de windmolens in onze provincie in kwetsbare gebieden gerealiseerd, die ook getroffen zijn door de gevolgen van gaswinning en de winning van onder andere zout (gestapelde mijnbouw).

Daarom stellen wij u de volgende schriftelijke vragen:

 1.  Hoe kan het dat de bouw van de windmolens in de provincie Groningen en langs de N33 in het bijzonder, niet geraakt worden door het PAS- besluit van de Raad van State, terwijl de verbreding van de N33 en de windparken in Flevoland wel geblokkeerd wordt?  2.  Kan het college aangeven of bij de realisatie van windmolens rekening gehouden is en wordt met de nieuwe bouwnormen voor aardbevingsbestendig bouwen?   3.  Wordt er voldoende rekening gehouden met de lokale feiten en omstandigheden bij de realisatie van windmolens zoals met gestapelde mijnbouw en de sterk wisselende kwaliteit van de ondergrond? Zo ja, waaruit blijkt dat? En hoe vind monitoring tijdens en na de bouw plaats? 

 4.  Weet het college ook of er naast de onderwerpen opgenomen in het Bouwbesluit ook gekeken wordt naar deze bijzondere omstandigheden? En hoe wordt het begrip veiligheid rondom windmolens concreet ingevuld? 

Met vriendelijke groet,

Christel Knot