GemeenteBelangen Veendam

Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2018

We publiceren hierbij de tekst van onze fractievoorzitter Christel Knot die zij bij de raadsvergadering van 9 juli namens GB heeft voorgelegd.

=========================================================================

Voorzitter,
Met de verkiezing in maart van dit jaar achter de rug, is een nieuw college aangetreden. In deze algemene beschouwingen wil ik kort stilstaan bij het verleden, ingaan op het heden en vooral de blik werpen op de toekomst van onze gemeente.

Voorzitter,
De afgelopen 4 jaar heeft mijn partij wederom deel uit mogen maken van de coalitie. Een bijzondere dit keer omdat deze uit maar liefst 5 partijen bestond. Wij kijken met tevredenheid terug op deze periode. Om wat wij hebben bereikt, om wat wij in stand hebben weten te houden en om de investeringen die wij ondanks bezuinigingen, nog steeds hebben weten te realiseren. Waarvan een niet onbelangrijk deel bovendien uit eigen middelen. Tevreden ook omdat wij de samenwerking tussen de partijen als bijzonder prettig en constructief hebben ervaren.
Zoals altijd gingen wij met een positieve boodschap de campagne van 2018 in. Vertellen wat je doet, waarom je het doet en met trots op alles wat we in Veendam hebben. Het glas is bij ons nooit half leeg, maar altijd half vol. In de huidige tijd zien we het fenomeen social media ook in de campagne een steeds grotere rol innemen. En ook de media besteden er veel aandacht aan. Er is veel aandacht voor partijen en individuen binnen partijen. Positief zo zou je denken, maar helaas worden we ook geconfronteerd met de negatieve uitwassen. Hoewel weliswaar een kleine groep, de commentaren die op openbare media voorbij komen, liegen er soms niet om. Natuurlijk mag men kritisch zijn, maar daar waar de fatsoensnormen worden overschreden kun je je afvragen wat de bijdrage is. De bijdrage leidt namelijk tot een vaak onterecht negatief beeld, onwaarheden en het persoonlijk beschadigen van politici. Wij hebben daar zelf ook een rol in en moeten hierin het goede voorbeeld geven. Negatieve uitlatingen die niet onderbouwd zijn met feiten, maar slechts bedoeld om een partij of persoon te beschadigen horen in het onderlinge politieke verkeer wat mijn partij betreft niet thuis. Laten we ook in deze raadzaal het debat op een respectvolle manier met elkaar blijven voeren.
Bij de vrijheid om te zeggen wat je wilt, hoort ook een verantwoordelijkheid om dit op een verantwoorde en niet kwetsende wijze te doen.

Voorzitter,
Wij zijn blij dat wij met een positieve campagne en mooi verkiezingsresultaat hebben behaald. Een zetel winst na 4 periodes in het College deel te hebben genomen is en fantastisch resultaat. En het geeft ons de energie en opdracht om ook de komende 4 jaar hard te werken aan de toekomst van onze gemeente. Een uitdaging die wij met onze coalitiepartners van harte oppakken.

Voorzitter,
Vandaag sluiten wij het jaar 2017 af met de programmarekening. We sluiten af met een positief resultaat van ruim € 1,5 miljoen. We hebben veel weten te realiseren, maar er is ook nog genoeg te doen. Een aantal zaken die daarbij in het oog springen wil ik specifiek benoemen.
Als eerste een voordeel van ruim € 700.000 door niet bestede gelden in het groenonderhoud. Over de staat van het groenonderhoud hebben wij de afgelopen tijd meerdere malen gedebatteerd. Het onderhoudspeil, of de zogenaamde beeldkwaliteit is duidelijk niet wat het zijn moet. We zijn Parkstad en willen dat ook blijven. Zowel groen als blauw moeten goed onderhouden worden. Wij constateren daarom dat er kennelijk nog financiële ruimte is om hier significante stappen in te maken. Wij dringen er op aan om die ook op zo kort mogelijke termijn te nemen. Want een schone, mooie en veilige woonomgving is van groot belang voor onze inwoners.
En daar komen we ook gelijk bij ons tweede punt: een veilige woonomgeving. GemeenteBelangen constateert ook hier een onderbenutting van middelen van ruim € 80.000,- Vorig jaar is besloten om door te gaan met cameratoezicht, zowel vast als mobiel. En gezien de recente ontwikkelingen niet ten onrechte. We hebben te maken met hardnekkige overlast in Borgerswold. Het park waar zoveel veendammers zoveel plezier aan beleven. Uniek in de regio en van grote waarde ook voor verdere toeristische ontwikkeling. Het kan niet zo zijn dat een kleine kern van raddraaiers voor zoveel overlast blijft zorgen. Door hard te rijden, door vernielingen aan te richten, door geluidsoverlast of ander hufterig gedrag. Het moet afgelopen zijn. Wij waarderen de inspanningen van de gemeente om middels dialoog tussen verschillende groepen tot een oplossing te komen. Maar de tijd van dialoog lijkt inmiddels ook voorbij. Wij roepen uw college dan ook op om andere, hardere maatregelen te treffen. Het belemmeren van toegang tot het park, samenscholings- of gebiedsverboden en het inzetten van extra opsporingscapaciteit zullen onze steun zeker krijgen. Ook als dit de inzet van extra middelen met zich meebrengt. Maar gezien het saldo dat reeds beschikbaar is en was, dringen wij vooral ook aan op een adequate inzet.
Dit geldt ook voor een ander triest dieptepunt. En dat zijn de vernielingen op de begraafplaatsen in Veendam en Wildervank. Het is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe verschrikkelijk het leed is wat men daarmee nabestaanden aan doet.

Voorzitter,
Kijkend naar de toekomst staan ons nog diverse uitdagingen te wachten.
In het coalitieakkoord is speciale aandacht gewijd aan de energietransitie. Hoe kunnen wij in Veendam hier vorm en richting aan geven?
Hoe houden wij Veendam aantrekkelijk als woongemeente? We moeten af van de verstikkende wooncontingenten vanuit de Provincie. En weer kunnen bouwen naar behoefte, op het gebied van zowel huur als koop. Ook levensbestendig wonen en het onderzoeken van speciale leningen hiervoor achten wij gewenst.
De gestapelde mijnbouw in ons gebied is tastbaar en voelbaar. We zullen voor de belangen van onze inwoners op moeten komen, om schade daar te verhalen waar zij ook veroorzaakt wordt. Een speciaal schadefonds zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.
Verder moet onze eigen dienstverlening richting inwoners optimaal zijn. Helaas horen wij te vaak dat dit niet het geval is. Hiervoor vragen wij de komende periode bijzondere aandacht en zou het wellicht een goed idee zijn om een extern klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren.
Tot slot voorzitter moeten wij met vereende kracht gaan werken aan onze toekomst. In februari 2017 heeft deze gemeente duidelijk NEE gezegd tegen een gemeentelijke herindeling.
Het is daarom nu tijd om concreet te gaan werken aan de nieuwe toekomst van de zelfstandige gemeente Veendam. Dit moeten wij gezamenlijk doen: als raad, inwoners, verenigingen, maatschappelijke instantie en ondernemers. Samen de schouders er onder om ook in de toekomst een gezonde, vooruitstrevende, ondernemende en zelfstandige gemeente te blijven.

Christel Knot, 9 juli 2018