GemeenteBelangen Veendam

ALGEMENE BESCHOUWINGEN – NOVEMBER 2017

 

Vandaag behandelen wij de najaarsrapportage en de begroting 2018. Onze dank gaat uit naar uw college en het ambtelijk apparaat voor het maken van een wederom compacte en overzichtelijke rapportage en begroting. Waar wij vorig jaar al voorzichtig positief waren over het huidige en meerjarenbeeld, kunnen wij vandaag zeggen dat we ronduit positief zijn. Gebaseerd op een beeld van economische groei dat zich landelijk en daarmee gelukkig ook in Veendam aftekent.

Na een kabinetsformatie van maar liefst 225 dagen is ook in Den Haag het relatief normale leven weer begonnen. Een regeringscoalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU moet werk gaan maken van gedane beloften. De samenstelling van deze coalitie is ons niet vreemd, hoewel het landelijk een vleugje lokale daadkracht en pragmatisme ontbeert. Wij wensen hen desalniettemin veel succes en wijsheid.

Voor ons liggen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Verkiezingen die wij als zelfstandige gemeente Veendam gaan houden. En dat was allerminst een gegeven begin dit jaar. Na jarenlange onderzoeken, discussie en debat besloot deze raad in februari niet te gaan herindelen met de gemeentes Pekela en Stadskanaal. Een ingrijpend en indringend besluit omdat de stemming allesbehalve unaniem was. Dat dit besluit niet tot diepe verdeeldheid heeft geleid in deze raad, maar veelal meer tot een houding van “ en nu gezamenlijk de schouders er onder en verder” getuigt van kracht en vastberadendheid. Wij vinden het nu dan ook de hoogste tijd om gezamenlijk die toekomst voor Veendam vorm te gaan geven. Om onze toekomstvisie te herijken en met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Dat vertrouwen baseren wij op de stabiliteit van ons gemeentebestuur, de gezonde financiële positie, de centrale rol die wij spelen binnen ons gebied en de economische perspectieven die onze unieke ligging en infrastructuur ons bieden. Het is de verantwoordelijkheid van deze raad om daar nu een aanvang mee te maken, gezien het besluit van februari. En de taak aan de nieuwe raad om deze na maart 2018 verder vorm te geven.

 

 

In aanloop naar de verkiezingen is het binnen mijn partij gebruikelijk om de wijken en buurten in te gaan en zogenaamde inloopavonden te organiseren. Wij halen daar informatie op en peilen de stemming over wat er wel en niet goed gaat in Veendam.

Genoeg kritische geluiden tijdens deze avonden. Een terugkerend thema was het groenonderhoud en het onderhoud van onze vijvers en waterwegen. Voor veel mensen de spreekwoordelijke doorn in het oog. Met het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten nieuwe methodes gezocht worden voor onkruidbestrijding, dat begrijpen wij. Maar inmiddels moet toch bekend zijn wat wel of niet werkt en in welke frequentie onderhoud plaats moet vinden, om niet onkruidstad in plaats van parkstad te zijn. Ditzelfde geldt voor het onderhoud van vijvers en waterwegen. Ook hier is structureel geld beschikbaar en moeten onze vijvers en waterwegen niet verworden tot zompige moerassen.

Een ander punt is die van de afvalinzameling. Inmiddels wordt er, volgens de gepresenteerde evaluatie, zeer verdienstelijk plastic ingezameld. Met een postief resultaat structureel van € 263.000,- We zijn echter door de beantwoording in 2e instantie en de forse onderdekking van € 234.000 in verwarring gebracht. Het verschil tussen voordeel en nadeel bedraagt€ 497.000,- Wij horen graag een duidelijke verklaring hiervoor. Tevens horen wij graag hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie die wij in het voorjaar van 2016 hebben ingediend samen met de Pvda en de VVD. Het ontzien van kwetsbare groepen stond hierin centraal. Het op eigen kosten aanschaffen van extra grijze bakken behoort wat ons betreft niet tot het ontzien.

Er zijn ook veel opmerkingen gemaakt over verkeer, verkeersveiligheid, parkeren in wijken en 30 km zones. Dit alles maakt duidelijk dat het hoog tijd is om het mobiliteitsplan weer eens kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te herijken.

Deze en nog vele andere punten zullen wij meenemen in ons verkiezingsprogramma. Maar wat ik nog wel met u wil delen is de tevredenheid van inwoners over het wonen in Veendam. We kregen vele positieve reacties en de opmerking dat het goed wonen is in Veendam. En dat is goed om te horen. Soms kunnen wij namelijk zo zelfkritisch zijn en gefocust op wat er niet goed gaat, dat wij vergeten wat er allemaal wel goed gaat. Een journaliste uit Amsterdam die mij deze zomer bezocht voor een interview sprak haar bewondering en misschien zelfs wel verwondering uit voor wat ze hier in Veendam aantrof. Ze vond het hier prachtig, zo ruim, zo schoon, zo groen en de mensen waren zo vriendelijk. Deze journaliste bezocht met name de wijk Noord.

Er zijn genoeg zaken in Veendam waar we trots op mogen zijn en we zouden dat nog veel meer uit mogen dragen. Het aanbod van evenementen en activiteiten was ook dit jaar weer ongekend en we hebben bewondering voor iedereen en vooral vrijwilligers die dit organiseren. Zo konden we dit jaar voor het eerst kennismaken met “Gas over de plas” en de Moonlightwalk, evenementen waar honderden Veendammers op af kwamen.

Borgerswold is uitgebreid met een klimpark en nieuw meubilair die het verblijf nog verder moet veraangenamen. De noordrand krijgt hiermee steeds meer de recreatieve rol die het is toebedacht.

Inmiddels is een start gemaakt met het Leer- en Sportpark aan de Langeleegte. Een geweldige impuls in de ontwikkeling van het sporten en leren in Veendam voor toekomstige generaties.

Zijn er dan geen zaken waar wij ons zorgen om maken? Ja die zijn er.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Veendam de mogelijkheid heeft om volledig mee te doen in onze samenleving. Voor sommigen is dit echter lastig. Vanwege bijvoorbeeld werkloosheid, een chronische ziekte of handicap of vanwege het feit dat zij nog maar pas inwoner zijn van onze gemeente en ons land. Deze groepen zijn aangewezen op voorzieningen en hulp vanuit de gemeente. Daarom is het belangrijk deze laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk aan te bieden. De gemeente moet daarin een partner zijn die meedenkt, ondersteunt en zorg draagt voor haar inwoners.

En wij als volksvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de toetsing van deze uitvoering. Wij zijn blij dat wij tot op heden, ondanks de rijksbezuinigingen en afbraak van sommige sectoren zoals de SW bedrijven, ons voorzieningenniveau op peil hebben weten te houden. Maar daarmee zijn we er niet en daarom is het goed om de discussie die binnenkort plaats zal vinden rondom bijvoorbeeld de WMO open en constructief te houden.

Een ander punt van zorg zijn de effecten van gestapelde mijnbouw binnen onze gemeente. Op initiatief van GB werd een meldpunt mijnbouwschade in het leven geroepen om deze effecten in kaart te brengen en onder de aandacht van de provincie en NCG. Niet iedereen in deze raad was destijds overtuigd van de nut en noodzaak. Inmiddels lijkt het besef echter bij alle partijen doorgedrongen dat deze effecten groot zijn en wij op moeten komen voor de belangen van getroffen inwoners. Maar het is duidelijk dat wij ook niet ontkomen aan het economisch belang van de actieve mijnbouwers binnen onze gemeente.

Deze impasse is moeilijk te doorbreken, zeker op lokaal niveau. Gaswinning wordt van nationaal belang geacht en ligt volledig buiten ons beïnvloeidingsvermogen. Wel is het gelukt om de heer Alders, op uitnoding van deze raad hier aanwezig geweest, duidelijk te maken wat de gevolgen van gestapelde mijnbouw zijn. En het is hem duidelijk dat de problematiek in Veendam complex is en meer onderzoek verdient.

In juli heeft GB aan Nedmag voorwaarden gesteld en wensen geuit om te komen tot een betere communicatie en samenwerking met de lokale bevolking van Borgercompagnie. Het beeld dat wij als gemeente de zoutwinning maar even een halt toe kunnen roepen is volstrekt onjuist. En de suggestie gewoon zeer kwalijk. De bewoners van Borgercompagnie verdienen een eerlijk en realistisch verhaal. Met de toezeggingen vanuit Nedmag hopen wij zoveel mogelijk overlast te vermijden en meer begrip over en weer te kweken. Er is weinig tot geen vertrouwen meer onder deze bevolking en dat is een groot verlies.

Ik begon mijn betoog positief en wil deze ook positief beëindigen. We constateren dat onze financiële positie stabiel en positief is en dat er een aantal wensen zijn geformuleerd die wij daarmee tot uitvoering kunnen brengen. Wij menen dat dit dan ook het moment is om dat te doen. Wij zullen daarom een aantal moties indienen voor meer verkeersveiligheid rondom scholen, behoud van het erfgoed op de begraafplaats in Wildervank, een bijdrage aan het fonds voor de Leader projecten en tot slot een reconstructie van het Veenlust- en Raadhuisplein. Deze laatste betreft een grote investering maar het effect zal naar wij verwachten nog vele malen groter zijn. Centra in grotere steden en dorpen staan onder druk. Internet verkoop maakt het voor veel winkeliers lastig. Een centrum moet daarom meer zijn dan een verzameling winkels. Horeca wordt steeds belangrijker en de bezoeker aan een centrum zoekt “beleving”. Met deze investering geven wij ons centrum, onze winkeliers en ondernemers een geweldige steun in de rug. Een centrum om trots op te zijn en met aantrekkingskracht in de regio. Een centrum dat past bij de zelfstandige gemeente Veendam: krachtig, gedurfd en zelfbewust.

Het feit dat wij deze investering geheel zelfstandig dragen, zonder de subsidiehand bij de provincie op te houden is iets waar we ook maar eens trots op mogen zijn.

 

Christel Knot

fractievoorzitter