GemeenteBelangen Veendam

Wat doet een raadslid ?

 

Eens in de vier jaar wordt een nieuwe raad gekozen door de bevolking van een gemeente. Maar wat doet een raadslid nu eigenlijk? Een raadslid moet een brede belangstelling en een brede kennis hebben om te kunnen functioneren. Alles wat gebeurd in de maatschappij, in het dagelijks leven heeft zijn invloed op de verhouding tussen bewoners en de gemeente. Of het nu is op gebied van de zorg, onderwijs, cultuur, woonomgeving/openbare ruimte, vergunningen, werk en bijstand, geboorte, overlijden, documenten, winkelbestanden, sporten, we hebben elkaar nodig.
Raadsleden hebben dan ook ieder hun eigen netwerk. Bij GemeenteBelangen zijn we als grootste fractie in de raad via de 6 raadsleden dan ook in de breedte betrokken bij heel veel activiteiten en organisaties in de gemeente Veendam. We zijn daardoor ook zichtbaar bij de verenigingen, welzijnsorganisaties, Wijk en Buurtbeheer, dorpshuizen, culturele instellingen en allerlei andere bijeenkomsten. Dit deelnemen in Veendammer activiteiten kan ook gebeuren via steunfractieleden van GemeenteBelangen.
Wat er ook bij hoort is dat een raadslid van GemeenteBelangen, als grote fractie, optreedt als voorzitter van een commissie. Deze raadsperiode is dat in de commissies Bestuur Economie en Middelen (BEM) en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Verder nemen we deel aan eventuele extra werkgroepen en/of werkbezoeken aan bedrijven of (zorg)instellingen om op locatie te luisteren en te zien wat er leeft in de gemeente Veendam. Ook gaan we gezamenlijk op excursie de wijken in het groenbeheer, vijverbeheer, beheer centrum te bekijken, zo blijven raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte wat er speelt onder de bewoners van onze gemeente.

Daarnaast zijn er voor de inwoners nog de niet zichtbare werkzaamheden zoals:
een audit-commissie,
uit de raad benoemd (zowel coalitie als oppositie vertegenwoordigd), die namens de raad het overleg voert met de door de raad ingehuurde accountants , over de jaarrekeningen en de eventuele afwijkingen van de begrotingen en de relatie met de “verbonden partijen” zoals in de zorg en welzijn sector.
Deze commissie gaat wat dieper in op het financiële huishoudboekje van de gemeente Veendam en doet schriftelijk bericht aan de raad van haar bevindingen. Deze bespreekt de jaarrekening (het vorig jaar) en de bevindingen van de audit-commissie meestal in juni in een specifieke raadsvergadering gelijk met de voorjaarsnota (een tussentijdse beleidsmatige en financiële voortgangsrapportage van B&W van de goedgekeurde begroting van het lopende jaar)
De werkgevers-commissie, (in het verlengde van de taken van het presidium, bestaat uit leden van zowel coalitie als oppositie) deze stuurt de griffie aan en heeft periodiek overleg met de griffier en de adjunct griffier als ware het de werkgever van de griffie medewerkers. Functie inhoud deels al aangeven door het presidium, voortgang en beoordelingsgesprekken.
De Rekenkamer-commissie.
Onder een onafhankelijke voorzitter benoemd voor 4 jaar, de griffier als secretaris hebben een drietal raadsleden (uit zowel coalitie als oppositie) zitting in deze commissie. Naar aanleiding van een door de raad opgestelde onderwerpenlijst bepaald de commissie specifieke onderzoeken die door specialisten worden uitgevoerd. De commissie maakt een opdrachtbeschrijving, doet de aanbesteding en heeft tussentijds overleg over de voortgang en uitkomst(en) van het onderzoek. Uiteindelijk volgt na hoor en wederhoor het definitieve rapport met conclusies en adviezen en wordt aangeboden aan de raad. Deze bespreekt de aanbevelingen en in samenspraak met het college van B&W wordt gekeken hoe uitvoering te geven aan de adviezen.
Het presidium.
In het presidium wordt doorgaans de agenda voorbereid van de commissie en raadsvergaderingen, alsmede de algemene organisatie van de raad, commissies en griffie. Deze raadsperiode wordt het presidium gevormd door de fractievoorzitters, de burgemeester, de griffier, in plaats van zoals voorheen de voorzitters van de drie raadscommissies.
De commissie voorzitters zijn deze raadsperiode dus slechts technisch voorzitter en niet betrokken bij het beoordelen of raadstukken voldoende voorbereid zijn om te bespreken in de raadscommissies en daarna ter besluitvorming in de raad.

 

Het senioren convent.
In het senioren convent worden vertrouwelijke zaken besproken ter toetsing of geplande activiteiten of besluitvorming door B&W voldoende wordt gedragen door de raad. Ook worden spoedeisende zaken besproken. Dit overleg bestaat uit de voorzitter van de raad, de griffier, alle fractie voorzitters en wordt indien nodig bij elkaar geroepen. Ook kan afhankelijk van het onderwerp een wethouder of beleidsambtenaar/deskundige aanwezig zijn ter ondersteuning .
Deze raadsperiode zijn het presidium en het senioren convent met elkaar verweven qua uitvoering.

 

Collegeleden van B&W maken geen deel uit van de raad en worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de commissie- en raadsvergaderingen afhankelijk van de onderwerpen. De burgemeester heeft een dubbele pet op als voorzitter van zowel raad als college.

De medewerkers van de griffie treden op als adviseur (onafhankelijk) voor alle raadsleden. Deze kan ondersteunen bij het opstellen van moties en amendementen van individuele raadsleden of fracties. De griffier speelt een belangrijke rol in de planning van de raadsactiviteiten. Ook opleidingen en kennisverdieping van raadsleden, fractie of raad kan worden ondersteund via de griffier.

juni 2017
Rudolf Feijen
fractie GemeenteBelangen Veendam.