GemeenteBelangen Veendam

Nedmag mag onder strikte voorwaarden winning verplaatsen.

De grote opkomst van bezorgde inwoners van Borgercompagnie, aangevuld met bewonersgroepen uit Kielwindeweer en omgeving laat zich zeker verklaren, maar was ook onnodig geweest wanneer de Nedmag vanuit de optiek van goed rentmeesterschap de afgelopen jaren de bewoners op een ruimhartiger manier tegemoet was getreden. Het beladen agendapunt van de raadsvergadering van 3 juli 2017 waarin de Nedmag de ruimte wordt geboden om een strook landbouwgrond te mogen gebruiken voor het slaan van enkele nieuwe winningsputten en het afwijken van de nokhoogte bij de bouw van een nieuwe bedrijfshal zorgde voor de nodige onrust. Het complexe zit hem in het feit dat de gemeenteraad geen enkele wettelijke bemoeienis heeft met de zoutwinning op zich. Met het machteloze gevoel van de bewoners die de geboden ruimte tot een verschuiving van activiteiten in westelijke richting  aan de Nedmag heeft de gemeenteraad wel degelijk te maken. Het is niet voor niets dat onze fractie eerder het initiatief heeft genomen om te komen tot een gemeentelijk meldpunt voor bewoners met vermeende mijnbouwschade aan bebouwing. GemeenteBelangen heeft weliswaar ingestemd met het raadsvoorstel om de Nedmag de nodige ruimte te bieden maar wel onder sterk aangescherpte voorwaarden. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter, alsmede de vragen die voor onze fractie van eminent belang zijn om akkoord te gaan.

We houden u graag op de hoogte inzake de verdere ontwikkelingen rondom de Nedmag.
=========================================================================

Voorzitter,
Dit agendapunt, lijkt gezien haar technische karakter, niet echt een bespreekstuk, maar is dat toch geworden. Dat blijkt wel uit het feit dat zowel tijdens de commissievergadering als ook tijdens deze raadsvergadering verschillende personen en groeperingen de moeite hebben genomen om in te spreken. Daaruit is gebleken dat de grotere context van dit verzoek veel meer behelst dan het vergunningstechnisch afgeven van een verklaring.
Zoutwinning is sinds de jaren 70 een gegeven in Veendam. Aanvankelijk, net als bij de gaswinning, een mooie activiteit met een groot economisch belang en ogenschijnlijk weinig negatieve bij-effecten. Met de kennis van nu kunnen we constateren dat er helaas wel degelijk sprake is van negatieve effecten vanuit beide activiteiten.
Veendam heeft dan ook nog eens te maken met de effecten van deze gestapelde mijnbouw: gasopslag, gaswinning, zoutwinning en het daarbij horende waterpeilbeheer. Dat deze activiteiten gezamenlijk zorgen voor effecten in onze ondergrond, voor bodemdaling en daarmee gepaard gaande schade is een feit, geen vraag.
Wat de hoofdoorzaak is, wat het gevolg van het een op het ander is en wie uiteindelijk aansprakelijk is, is helaas nog wel een vraag.
Feit blijft dat veel bewoners in onze gemeente en Borgercompagnie in het bijzonder, geconfronteerd worden met schade aan hun woningen. En geconfronteerd worden met stroperige procedures waarbij men van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar waarbij  het zelden tot genoegdoening komt. Dit zorgt voor boosheid, frustratie en moedeloosheid. En wij begrijpen dat goed.

Maar kunnen we al deze aspecten verbinden aan het agendapunt dat nu aan ons voorligt? Feitelijk is dit een verzoek omdat men op een 2-tal aspecten af wil wijken van een bestemmingsplan dat onlangs in deze raad opnieuw is vastgesteld.
Een gebouw wijkt qua hoogte af en er wordt gevraagd een strook landbouwgrond een andere bestemming te geven. Er is voldaan aan de voorwaarden die voor deze aanvraag gelden. Zover geen problemen dus.
En toch menen wij dat wij op dit moment wel rekening moeten houden met de bezwaren die door de bewoners en groeperingen zijn ingebracht. Ten dele in ieder geval. Want vanavond is niet de zoutwinning an sich aan de orde, of het winningsplan die deze zoutwinning toestaat. Wij kunnen daarover vanavond geen oordeel vellen omdat het niet aan deze Raad is dat te doen.
Wel willen wij “bedenkingen” uiten over de af te geven Verklaring. Die hebben wij wel degelijk en hierbij willen we ons ook rechtstreeks tot de Nedmag richten. Wij waarderen Nedmag als belangrijke, economische factor in Veendam. Het bedrijf maakt bijzondere producten, is innovatief en een belangrijke werkgever. Het is nauw aan Veendam verbonden benadrukt het ook zelf.
Uit het feit dat er tot 2x toe zo uitgebreid wordt ingesproken en dit gepaard gaat met de nodige, begrijpelijke, emotie kunnen we constateren dat er in het verleden steken zijn laten vallen. In de communicatie, in de afhandeling van schades en alles wat hiermee te maken heeft. Dit is ons de laatste jaren uit directe gesprekken met de betrokkenen wel duidelijk geworden. Wij roepen de Nedmag op om hierin verandering aan te brengen en te gaan werken aan het herstel van de communicatie en het vertrouwen van de inwoners en gedupeerden. Uit alle gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt, dat ondanks de vaak terechte boosheid en frustratie, er nog altijd de bereidheid is tot een constructief gesprek. Dat is een groot goed, dat willen wij hier benadrukken, waar u (nedmag) heel zorgvuldig mee om moet gaan. Dit is het moment om dat te gaan doen.
Bij het afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen zouden wij tegemoet willen komen aan de zorgen zoals geuit door diverse inwoners van Borgercompagnie. Zorgen gebaseerd op ervaringen uit het verleden en angst (al dan niet gegrond) voor de activiteiten in de toekomst.  Als volksvertegenwoordigers hebben wij een zorgvuldige afweging te maken  om zowel de belangen van Nedmag als ook die van de inwoners zo goed als mogelijk te borgen.
Om deze reden hebben wij een aantal verzoeken en voorwaarden geformuleerd waarvan wij hopen dat Nedmag deze positief tegemoet wil komen. Ons verzoek aan het College is dan ook om te onderzoeken of deze bereidheid er is. Voor mijn fractie is instemming met een Verklaring van geen Bedenkingen, gezien de door ons geformuleerde bedenkingen op dit moment dan ook nog niet mogelijk. Onze vragen zijn als volgt:
Kan en wil Nedmag tegemoet komen aan de volgende verzoeken:
Ten aanzien van de bovengrondse aspecten behorende bij de aanvraag:
Het continu monitoren en meten van alle vormen van geluid afkomstig van de locatie, inclusief het LFG. Deze meetgegevens inzichtelijk en toegankelijk te maken voor derden.
Het opstellen van een protocol (voor zover deze er nog niet is) hoe om te gaan met overschrijding van geluidsnormen en het vaststellen van deze normen.
De overlast van licht zoveel mogelijk te beperken en hierover duidelijk te communiceren hoe dit zal geschieden
Overlast als gevolg van bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een uitgebreid bouwplan te maken en te communiceren met de bewoners. Mocht daartoe aanleiding zijn in gesprek te gaan met de gemeente Veendam over de aanleg van een alternatieve route.
Ten aanzien van het huidige schadeprotocol en de metingen:
Bent u bereid om frequenter, jaarlijks, de bodemdalingsmetingen uit te voeren en deze gegevens inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen?
Wij hechten grote waarde aan een transparante schadeafwikkeling . Bent u bereid om uw schadeprotocol en de lopende procedures, onafhankelijk te laten toetsen en hier inzicht in te geven?
Bent u bereid mee te werken aan een netwerk van tiltmeters binnen uw winningsgebied om de gevolgen van (gestapelde) mijnbouw te meten?
De afstemming tussen Nedmag en Waterschap ten aanzien van maatregelen in het waterpeilbeheer als gevolg van bodemdaling zouden wij ook graag inzichtelijk hebben naar belanghebbenden en gemeente.
Algemeen: bovenstaande punten vragen uiteraard een nadere en gedetailleerde uitwerking tussen Nedmag, Gemeente en bewoners. Voor nu vragen wij van Nedmag een toezegging om tot nadere uitwerking over te gaan.
========================================================================
Standpunt fractie GemeenteBelangen naar aanleiding van agendapunt 8; 3-7-2017
Bij het afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen zouden wij tegemoet willen komen aan de zorgen zoals geuit door diverse inwoners van Borgercompagnie. Zorgen gebaseerd op ervaringen uit het verleden en angst (al dan niet gegrond) voor de activiteiten in de toekomst.  Als volksvertegenwoordigers hebben wij een zorgvuldige afweging te maken  om zowel de belangen van Nedmag als ook die van de inwoners zo goed als mogelijk te borgen.
Kan en wil Nedmag tegemoet komen aan de volgende verzoeken:
Ten aanzien van de bovengrondse aspecten behorende bij de aanvraag:
Het continu monitoren en meten van alle vormen van geluid afkomstig van de locatie, inclusief het LFG. Deze meetgegevens inzichtelijk en toegankelijk te maken voor derden.
Het opstellen van een protocol (voor zover deze er nog niet is) hoe om te gaan met overschrijding van geluidsnormen en het vaststellen van deze normen.
De overlast van licht zoveel mogelijk te beperken en hierover duidelijk te communiceren hoe dit zal geschieden
Overlast als gevolg van bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een uitgebreid bouwplan te maken en te communiceren met de bewoners. Mocht daartoe aanleiding zijn in gesprek te gaan met de gemeente Veendam over de aanleg van een alternatieve route.
Ten aanzien van het huidige schadeprotocol en de metingen:
Bent u bereid om frequenter, jaarlijks, de bodemdalingsmetingen uit te voeren en deze gegevens inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen?
Wij hechten grote waarde aan een transparante schadeafwikkeling . Bent u bereid om uw schadeprotocol en de lopende procedures, onafhankelijk te laten toetsen en hier inzicht in te geven?
Bent u bereid mee te werken aan een netwerk van tiltmeters binnen uw winningsgebied om de gevolgen van (gestapelde) mijnbouw te meten?
De afstemming tussen Nedmag en Waterschap ten aanzien van maatregelen in het waterpeilbeheer als gevolg van bodemdaling zouden wij ook graag inzichtelijk hebben naar belanghebbenden en gemeente.

Algemeen: bovenstaande punten vragen uiteraard een nadere en gedetailleerde uitwerking tussen Nedmag, Gemeente en bewoners. Voor nu vragen wij van Nedmag een toezegging om tot nadere uitwerking over te gaan.