GemeenteBelangen Veendam

Financien gemeente Veendam in goede gezondheid.

Afgelopen maandag 10 juli vond de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces, waarin centraal stond de jaarrekening van 2016 en de voorjaarsnota van 2017.
De jaarrekening heeft een positief resultaat te zien gegeven veroorzaakt door meevallende cijfers inzake WEDEKA en een minder omvangrijke toekenning van PGB’s.
De voorzieningen in Veendam zijn goed op peil en de uitvoering van de zorgonderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden kunnen, ondanks de transformatie als voldoende worden gekwalificeerd. Een goede monitoring echter van deze onderdelen blijft absoluut gewenst. De berging van de toegankelijkheid van de WMO voorzieningen is ook een belangrijk facet in deze.
GemeenteBelangen is trots op de ten uitvoer te  brengen ontwikkeling van het Sport-Leerpark.
De belangstelling voor het door GemeenteBelangen ingediende idee om een fonds Burgerparticipatie te ontplooien blijkt een groot succes.
Wel zijn er de nodige zorgen inzake het groenbeleid welke het afgelopen jaar is ingezet  n.a.v. de bezuinigingstaakstelling van de landelijke overheid. Er wordt op een andere manier onderhoud gepleegd aan het groen en dat geeft bij de inwoners de nodige bemerkingen. Vooral de weelderige onkruidgroei op paden en vluchtheuvels is voor veel inwoners een doorn in het oog. Het verbod op het gebruik van chemische middelen helpt ons daar niet in mee.Voor de komende maanden een belangrijk aandachtspunt.
GemeenteBelangen heeft bij monde van onze fractievoorzitter aangegeven het van belang te vinden om na het aflopen van de visie “van Turf- naar Durfstad” met een nieuwe aangepaste visie te komen voor de komende jaren.
We gaan ermee aan de slag.

 

Aansluitend het betoog van onze fractievoorzitter tijdens deze vergadering:

Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2017
Vorig jaar begon ik mijn beschouwingen met de opmerking dat de situatie in Nederland zich vergeleek met een voorzichtig voorjaar, nog geen zomer. Daarmee doelde ik op het voorzichtig economisch herstel dat zich af begon te tekenen. Dat herstel lijkt zich gelukkig door te zetten. De economie draait beter en de werkgelegenheid neemt toe. Wij hopen dat dit herstel ook in Veendam merkbaar zal zijn en zich in de toekomst kan vertalen in meer financiële ruimte en meer banen. Aan alle randvoorwaarden hiervoor lijkt immers voldaan.
Ook dit jaar vonden er weer verkiezingen plaats. Deze hebben geleid tot een versnippering van de politieke machtsverhoudingen. Ten minste 4 partijen zijn er nodig om tot een meerderheidskabinet te komen. De onderhandelingen slepen zich voort en niets is nog zeker wat dat betreft. Wij volgen dit met belangstelling. Want wat betekent de samenstelling van een nieuw kabinet voor ons? Op het gebied van economie, zorg en onderwijs. En wat op het gebied van de specifieke problematiek in onze provincie? Het aardgasdossier waar de landelijke partijen inmiddels weer grotendeels kleur hebben bekend. Geen schadefonds, geen vermindering van gaswinning onder de waddenzee, men gaat maar door. Verkiezingsbeloften zijn snel weer ingeruild als er onderhandeld moet worden over een kabinet. Groningen is weer in een laadje belandt dat heel hard is dicht geschoven.
Volgend jaar zijn ook wij weer aan de beurt om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. En dat maakt dit moment ook het juiste om met kritische zelfreflectie naar een aantal zaken terug en vooruit te kijken. Kortom: wat gaat er goed, wat kan beter en waar liggen de uitdagingen de komende jaren?
Wat gaat er goed:
Ik durf te stellen dat er in Veendam een heleboel zaken goed gaan. We hebben een financieel gezonde gemeente. Een hoog voorzieningen niveau op het gebied van recreatie, cultuur en sport. Maar ook op het gebied van zorg weten we onze taken naar behoren uit te voeren. Iedereen telt mee en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit geldt ook voor de nieuwe Veendammers die, gevlucht vanuit oorlogsituaties, hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Daarbij kunnen zij alle steun gebruiken. Het was goed om te zien dat deze raad zich achter een voorstel schaarde om het startbudget voor woninginrichting ruimhartig te verhogen om deze nieuwkomers ook een goede start te geven.
Dit jaar wordt een start gemaakt met het Leer en Sportpark, waar wij vorig jaar tijdens deze vergadering, de financiële middelen voor hebben vrijgemaakt. Een fantastische ontwikkeling voor het onderwijs en de sport in Veendam. Want wij mogen ons met recht naast Parkstad ook Sportstad noemen. En wat hebben wij veel bijzondere sporters die bijzondere prestaties leveren. Dit blijkt wel uit de vele huldigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Met als laatste die van de zwemmers van de Brug. Zij hebben op internationaal, olympisch niveau een fantastische prestatie neergezet en daar zijn wij enorm trots op.
Wat betreft burgerparticipatie is het fonds dat daarvoor in het leven is geroepen inmiddels ook een groot succes. Vanuit diverse buurten, wijken en verenigingen zijn initiatieven ingediend en gehonoreerd. Een mooi middel dus om de saamhorigheid in de samenleving en de betrokkenheid met elkaar te vergroten.
Dit waren maar even een paar voorbeelden van zaken die goed gaan. Natuurlijk zijn er altijd ook zaken die nog beter kunnen.
Als we kijken naar reacties vanuit de samenleving op zaken die beter kunnen dan horen we vaak opmerkingen over het groen-en wateronderhoud. Veendam is Parkstad en moet Parkstad blijven. Maar dit plaatje kost ook geld. Eerder hebben we al een bezuiniging op dit vlak aan het College meegegeven. Deze lijkt in ieder geval in financiële zin een succes. Met het verbod op het gebruik van gif vanaf vorig jaar wordt de buitendienst echter ook geconfronteerd met nieuwe vormen van onkruidbestrijding waarvan de resultaten nu pas zichtbaar worden. Hiernaast loopt een groot project voor de aanpak van walbeschoeiing door de gehele gemeente en de daaruit voortkomende wensen om ook de oevers aan te pakken. Helaas blijkt het budget voor de oevers niet mee te zijn gecalculeerd waardoor ook hier om een extra investering wordt gevraagd. Tot slot blijkt dat het maai- en baggerplan niet het gewenste niveau geeft. En ook daar zal kritisch gekeken moeten worden naar deze vorm van onderhoud, al dan niet in samenwerking met het waterschap, en eventueel een wijziging in het beschikbaar gestelde budget.
Hierover hebben wij ook nog een aantal concrete vragen:
vraag 1: er zijn onderhandelingen gaande tussen gemeente en waterschap zo hebben wij vernomen: is dit onderhandelingstraject de reden dat het maaibeheer niet, dan wel zeer gedeeltelijk wordt uitgevoerd?
vraag 2: hoeveel budget is verbruikt en hoeveel is er nog om vijvers uit te maaien?
vraag 3: kunt u de cyclus en de volgorde van de te baggeren vijvers aan de fractie GemeenteBelangen Veendam verstrekken? (en de overige leden van de raad)
vraag 4: is het bekend wat de waterkwaliteit is in de diverse vijvers, in relatie tot het achterstallig maaibeheer/onderhoud? Is er nog sprake van voldoende doorstroming in de vijvers?
vraag 5: wat is de stand van zaken betreffende te maken/reeds gemaakte beheer afspraken met het waterschap?
Kortom een evaluatie van de Groenvisie, de verschillende onderdelen van onderhoud en beheer en de daarbij behorende budgetten is op zijn plaats. Wij vragen het College daarom ook om direct na de zomer met een beknopt maar praktisch overzicht te komen zodat wij weten wat een kwalitatief groene en blauwe Parkstad ons kost. Daarover kunnen wij dan in het najaar ook de financiële beslissing nemen.
Een andere gehoorde reactie vanuit de samenleving is die van de toegangkelijkeheid van de WMO voorzieningen. En ook de tijd die het kost van aanvraag tot voorziening. Ook hiervoor vragen wij het College om aandacht.

Wat zijn onze uitdagingen de komende tijd?
Voorzitter wij hebben een ingrijpend besluit genomen om niet te gaan herindelen. Vanuit de overtuiging dat wij als zelfstandige gemeente Veendam sterk genoeg zijn om niet alleen te overleven, maar zeker ook door te ontwikkelen als een financieel gezonde gemeente met een hoog voorzieningen niveau voor haar inwoners. Dat wij geen eiland zijn blijkt wel uit de vele vormen van samenwerking die wij hebben met de ons omliggende gemeenten. Toch vraagt deze keuze voor zelfstandigheid wel weer om een nieuwe stip op de horizon. Nu hebben we de toekomstvisie van Turfstad naar Durfstad die reikt tot 2020. Wij vinden het tijd om met elkaar en nog in deze raadsperiode de fundamenten te leggen voor een nieuwe toekomst. Stil staan in deze snel veranderende tijden is geen optie. We moeten samen met energie, lef en daadkracht verder bouwen aan deze mooie gemeente. Ik spreek dan ook de wens uit dat wij dit samen: deze raad, uw College en het bestuur van de Kompanjie vorm kunnen gaan geven na de zomer.

Christel Knot
Fractievoorzitter
10 juli 2017