GemeenteBelangen Veendam

Overdenking 2016 als welkom voor 2017!!!

 

De gemeente Veendam heeft veel te bieden en ontwikkelt zich nog altijd. Zo hebben wij afgelopen zomer kennisgemaakt met het nieuwe Steakhouse aan de rand van Borgerswold. Een gebied in onze gemeente dat zich steeds meer ontwikkelt tot een toeristische en recreatieve trekpleister voor de eigen inwoners en mensen van buiten de gemeente.

Van oudsher heeft de gemeente Veendam een belangrijke functie in de regio en ver daarbuiten. In de lessen topografie op de basisschool leren kinderen drie belangrijke plaatsen in de provincie Groningen: Groningen, Delfzijl en…. jazeker Veendam! Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee, ook nu de huidige gemeentegrenzen in de provincie Groningen onderwerp van gesprek zijn.

Maar gelukkig leven we in een land waar belangrijke beslissingen genomen worden na debatten, commissies, inspraakcomités en onderzoeken.

Óf we organiseren een raadgevend referendum. Op initiatief van GeenPeil heeft de bevolking van ons land zich op 6 april uitgesproken tegen het associatieverdrag met Oekraïne.

Iets verder van huis stemde de burger voor uittreding uit de Europese Unie; u weet wel, die gemeenschappelijke regeling van een aantal Europese landen. Zou een fusie tussen Nederland, België en Luxemburg al dan niet met Duitsland een oplossing zijn voor de ondoorzichtige bestuurlijke structuur van Europa? Zou dát helpen om meer betrokkenheid van onze inwoners bij het bestuur te organiseren? België kunnen we natuurlijk ook opknippen en het Waalse deel onder Parijs laten ressorteren.

De uitkomsten van die referenda hebben de discussie over het nut en de noodzaak en de manier van toepassen van dit democratisch instrument weer doen oplaaien. De raad van Veendam vindt het ook belangrijk dat de mogelijkheid tot het houden van een referendum bestaat en heeft daarom een referendumverordening vastgesteld.

Dat het democratisch proces onverwachte uitkomsten kan hebben, blijkt uit de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Geen enkele voorspeller, van FOX tot CNN, kon vermoeden dat de man uit de gouden toren tot president van het machtigste land van de wereld zou worden gekozen. Ook hier heeft de kiezer gesproken.

Al deze ontwikkelingen lijken te illustreren dat we met elkaar aan het zoeken zijn. De discussies verharden. De horizon die we dachten voor ogen te hebben, blijkt ineens toch een andere te zijn. Het is van belang om met elkaar in gesprek te blijven over deze ontwikkelingen.

Als mensen het contact en begrip onderling verliezen, spreken de wapens. Vorig jaar sprak ik al mijn zorg uit over de activiteiten van IS. Die zorgen zijn nu zeker niet minder. Hoewel het grondgebied van IS steeds kleiner wordt, is het gevaar daarmee niet verdwenen. De aanslagen in Frankrijk en België bewijzen dat de strijd zich niet alleen in het Midden Oosten afspeelt. De raad heeft daarin ook een verantwoordelijkheid genomen door een besluit te nemen dat het mogelijk maakt vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. Gelukkig nam de vluchtelingenstroom af, waardoor de opvang tot op dit moment nog niet nodig bleek.

Naast leed door conflicten hebben we het afgelopen jaar ook divers leed moeten meemaken door de kracht van moeder natuur. Zo hadden de aardbevingen in Italië en Nieuw Zeeland en onlangs in Atjeh grote gevolgen voor de bewoners. Dat zet de bevingen tot nu toe in onze provincie wel weer in perspectief. Wat overigens niet wil zeggen dat er hier niets aan de hand is!!

En zo belanden we dan toch weer in Veendam. We kijken terug op 2016. Je zou bijna vergeten dat we ook merken dat er positieve ontwikkelingen zijn. De economie trekt aan. De burgemeester heeft de 1000ste boot dit jaar mogen begroeten! Er wordt hard gewerkt in de Kerkstraat, er komt een Leer- en Sportpark in Veendam, waar een zelfstandige scholengemeenschap “Winkler Prins” deel vanuit gaat maken.

Allemaal onderwerpen waar we als raad aan hebben gewerkt en nog gaan werken. Dat maakt het raadslidmaatschap zo bijzonder. Hoewel het soms anders voelt, de raad heeft invloed en we krijgen zaken voor elkaar. Het kost echter ook veel tijd en geduld. Het is geen gemakkelijke klus! Ook dit jaar zijn er weer belangrijke punten de gemeenteraad gepasseerd. We hebben gesproken over het Windpark N33, de verdere invoering van de decentralisaties en de rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de samenwerking met de Kompanjie. De uitwerking van het Akkoord van Westerlee heeft veel stof doen opwaaien in heel Oost Groningen. En niet te vergeten het WMO-beleid; een onderwerp dat ons allen aan het hart gaat en waar de inwoners direct gevolgen van ondervinden.

Zoals ieder jaar heeft de raad weer een aantal interessante bedrijfsbezoeken afgelegd. Het is van belang dat de raad midden in de maatschappij staat. Niet de politiek, maar de burger bepaalt wat echt belangrijk is. Soms zijn dat de grote maatschappelijke vraagstukken, maar zeker zo vaak gaat het om zaken die in de eigen leefomgeving spelen. Het ingerichte fonds burgerinitiatief is hierbij een belangrijk instrument.

 

Tot zover 2016 in een notendop. Tot 2017!

(Hierboven de toespraak van Nico Zweerts de Jong, zoals deze is uitgesproken tijdens de traditionele “mousmaaltijd” als afsluiting van het politieke jaar 2016.)