GemeenteBelangen Veendam

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Het is midden juli en wij behandelen vandaag de voorjaarsnota. Later dan normaal, maar van een zomer is dan ook nog geen sprake. Er lijkt een parallel te liggen naar de toestand in Nederland. Nog geen zomer, maar een voorzichtig voorjaar. Met de eerste tekenen van economisch herstel en betere vooruitzichten dan we lange tijd hebben gehad. Of deze zich terug vertalen vanuit het Rijk richting de Gemeente is nog maar de vraag. Hoewel wij hier bij elkaar zijn als gemeentebestuur merken we steeds meer, dat landelijke en internationale ontwikkelingen een steeds grotere invloed op ons krijgen. De komst van een noodopvang voor vluchtelingen en asielzoekers is daar het meest tastbare voorbeeld van. Terugkijkend willen wij nogmaals onze waardering uitspreken aan uw College en het ambtelijk apparaat over de voortreffelijke wijze waarop dit proces verlopen is. En onze complimenten aan de Veendammer bevolking en de direct betrokken ondernemers voor de manier waarop zij hun medewerking en medeleven hebben betuigd. Momenteel lijkt er een overcapaciteit te bestaan bij het COA aan opvangplekken. Maar helaas weten we dat dit ook elk moment kan veranderen.

Kijkend naar de positie van de gemeente Veendam op dit moment kunnen wij niet anders dan tevreden zijn. Tot nu toe hebben wij de grote decentralisaties goed weten te verwerken, onze financiële positie gezond gehouden, onderhoudsbudgetten op orde en weten wij binnen Veendam nog een hoog en gevarieerd voorzieningenniveau te bieden. Het resultaat van een jarenlang zorgvuldig financieel beleid en daar zijn we trots op. Veendam neemt daarmee een bijzondere positie in in de regio waar wij bij omringende gemeenten grotere problemen waarnemen.

Het is verheugend om te constateren dat wij het boekjaar 2015 positief afsluiten. Kijkend naar de lange termijn zijn wij er nog niet. Daar gloren wederom tekorten en zullen we weer met elkaar moeten kijken hoe wij deze het hoofd gaan bieden. Maar voor nu willen we het positieve resultaat ook graag positief gaan inzetten.

Namens de coalitie dien ik daarvoor twee amendementen in. En kijkend naar ook agendapunt 11 betreffende het Leer- en Sportpark kunnen we wel concluderen dat vandaag de Jeugd centraal staat.

Om te beginnen met het Leer- en Sportpark: als wij vandaag hiervoor de financiële middelen beschikbaar stellen (en daar heeft het gezien de commissievergadering alle schijn van) dan nemen wij een historisch besluit. Qua financiën een grote beslissing, maar vooral qua ontwikkeling van school en sportpark van ongekende omvang. Deze investering is namelijk niet een investering in stenen zoals critici soms zeggen. Het is een investering in veel meer dan dat.

Investeren in onderwijs en onderwijshuisvesting is een directe investering in de toekomst van onze jeugd. Een toekomst die in onze regio niet direct vanzelfsprekend is. Een hoge werkloosheid, wonen in een krimpregio, banen die niet voor het oprapen liggen en nog steeds een aanzienlijke bevolkingsgroep die van een minimum inkomen moet rondkomen. De beste start die een kind in het leven kan krijgen om niet in deze situaties terecht te komen, ligt in goed zo niet excellent onderwijs. En juist dat is wat wij met deze investering willen bereiken. Wij hebben met de Winkler Prins een school die uitstekend onderwijs aanbiedt en waar wij verder op kunnen bouwen én vertrouwen om dit ook in de toekomst te doen. Die toekomst gaat zich afspelen op een campus waar leren en sporten op termijn natuurlijk in elkaar moeten grijpen. Waar kinderen op intellectueel en sportief gebied uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De beste start voor een succesvolle toekomst.

Direct gekoppeld aan de investering in het onderwijs is ook een herontwikkeling van een groot deel van het sportpark. De langgekoesterde wens van voetbalclub Veendam 1894 voor een kunstgrasveld gaat in vervulling. De velden worden bovendien logischer neergelegd en er komt een wieler- en skatebaan. Bovendien pakken we het stadion mee en kunnen wij ook deze in de toekomst in gaan zetten voor zowel Veendam 1894 als ook voor mooie evenementen. Het stadion dat in vele Veendammer harten een warm plekje heeft. En hoe mooi is het dat er dan vanavond ook weer gevoetbald wordt aan de Langeleegte tussen FC Groningen en Queens Park Rangers.

Nogmaals een grote investering vanuit de gemeente én de Winkler Prins, een ambitieus plan, een uniek plan. Het heeft vele jaren gekost om zo ver te komen, maar we zijn trots dat wij vanavond met elkaar dit besluit kunnen nemen

Kijkend naar de iets jongere jeugd, in het lager onderwijs, constateren wij al enige tijd verkeersonveilige situaties bij scholen. Alle oproepen aan ouders, verzorgers en begeleiding en reeds gedane investeringen ten spijt, blijft dit een hardnekkig probleem. De veiligheid van kinderen rondom de scholen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat helaas niet. Reeds eerder is een onderzoek aangekondigd naar deze situaties en de resultaten daarvan mogen wij op korte termijn verwachten. Hoewel het dus nog niet duidelijk is wat voor investering hier gedaan moet worden, menen wij toch alvast geld hiervoor te moeten reserveren. Derhalve hebben wij een amendement voorbereid om de voorgestelde investering bij de Wildervankhal te herprioriteren en te reserveren voor de veiligheid rondom de scholen. Dit doen wij ook in de wetenschap dat wij met de vorig jaar reeds gedane investeringen rondom de Wildervankhal daar de grootste problemen hebben opgelost.

En als we kijken naar de nog iets jongere jeugd komen we bij ons tweede amendement met betrekking tot de speelterreinen. Ook hier bereiken ons al enige tijd signalen en zelfs petities om te komen tot nieuwe of vernieuwde speelterreinen. Een onderwerp dat bij de vorige voorjaarsnota is beproken en waar een toezegging is gedaan om te komen tot een herijking van ons beleid ten aanzien van speelterreinen. Daarom vragen wij om vanuit het overschot dat richting ABR zou worden gestort, € 150.000,- te reserveren voor dit beleid.

Wij zijn bijzonder verheugd dat een door de Raad ingediende motie bij de Voorjaarsnota 2015 tot uitvoering is gekomen. Binnenkort zullen de eerste bedragen uit ons “Burger initiatief fonds” uitgekeerd worden. Een mooie stimulans voor al die verenigingen, buurten, wijken en vrijwilligers om hun inzet beloond te zien met een financieel steuntje in de rug. Want er gebeurt veel in Veendam. Actieve wijk- en buurtverenigingen, sportclubs en ook op cultureel vlak wordt een hoop georganiseerd. Dat houdt onze samenleving actief en leefbaar.

Vooruitkijkend zullen wij in de nabije toekomst een zeer ingrijpende beslissing moeten nemen over het al dan niet herindelen met de gemeenten Pekela en Stadskanaal. De afgelopen jaren hebben wij diverse rapporten en diverse varianten de revue zien passeren. Maar nu lijken we toch eindelijk in de eindfase te zijn beland. Afgelopen maandag hebben wij het proces besproken dat wij de komende maanden gaan doorlopen. Wij hebben aan kunnen geven wat wij nodig hebben om die uiteindelijke beslissing te kunnen nemen. Voor GB en gelukkig vele anderen is daarbij het betrekken van de bevolking een belangrijke voorwaarde. Uitleg geven aan de bevolking wat de voor- en nadelen zijn. Informatie ophalen over hoe dit leeft en men hier tegen aankijkt. Zijn angsten gegrond? Of kunnen wij angst wegnemen als we goede uitleg geven?

Uiteindelijk zijn WIJ de volksvertegenwoordigers die namens die bevolking een besluit moeten nemen. Maar kunnen wij dat? En mogen wij dat? Het proces dat zich de komende maanden gaat afspelen zal daar antwoord op moeten geven.

Ik heb hiervoor een beeld geschetst van een gemeente Veendam waar wij trots op mogen zijn. Dat willen wij ook blijven. Daarom zullen wij kritisch zijn in dit proces en er voor waken dat een herindeling niet tot afbreuk leidt van dat wat wij zo zorgvuldig hebben opgebouwd.

 

Christel Knot

Fractievoorzitter

11 juli 2016