GemeenteBelangen Veendam

Aanpassing Afvalbeleid in de gemeente Veendam:

Het inzamelen van de afvalstroom in onze gemeente laat per 1 oktober aanstaande een verandering zien in de wijze waarop dit gaat plaatsvinden. Tot op heden zijn we gewend aan de zogenaamde grijze, groene en papier container, aangevuld met de kleine rode bak voor klein chemisch afval. Een werkwijze die we, gelet op het landelijke beeld, kunnen typeren als een gedeeltelijke scheiding aan de bron.

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds meer en beter in staat zijn tot het recyclen van producten. De markt en industrie spelen hier goed op in en deze ontwikkeling wordt door het Rijk gestimuleerd met financiële prikkels vanuit het zgn. afvalfonds. Zo zien we o.a. dat ook plastic en drankenkartons die bij de bron gescheiden worden heel goed verwerkt kunnen worden tot grondstoffen voor nieuwe producten. Het Rijk stimuleert gemeenten om deze afvalstoffen bij de bron te scheiden door gemeenten hiervoor een vergoeding te verstrekken vanuit eerdergenoemde afvalfonds. Dit helpt gemeenten mee om ambities op het terrein van afvalbeleid te realiseren.

De rijksoverheid streeft er in het VANG-programma naar dat in 2020 de hoeveelheid restafval per inwoner zal zijn gedaald tot 100 kg per jaar en in 2030 zelfs tot 30 kg per jaar per inwoner. Gemeentebelangen vindt dat de overheid de denkbeeldige lat behoorlijk hoog legt, maar we zien het als een uitdaging om mee te helpen dit doel na te streven. (Met restafval wordt bedoeld: het afval wat niet meer hergebruikt kan worden.)

Het Afvalbeleidsplan in onze gemeente vloeit voort uit het coalitieakkoord waarin is vastgelegd dat de gemeente zich bewust is van haar verantwoordelijkheid en het thema afval scheiden aan de bron de komende jaren meer aandacht zal geven.

Bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie, en direct daaraan gekoppeld het Afvalbeleidsplan, is door zowel inwoners en raadsleden aangegeven dat apart inzamelen van herbruikbaar afval in dit kader een hoge prioriteit heeft.

In SOZOG-verband (Samenwerkingsverband Oost- en Zuid Oost Groningen) is een nieuw contract afgesloten voor de verwerking van restafval. Dit contract, dat ingaat op 1 juli 2016, voorziet niet in na-scheiding zoals we dat nu gewend zijn. Het betekent dat met deze aanbesteding al het aangeboden restafval verdwijnt in de verbrandingsoven. Om te voorkomen dat ook de bruikbare grondstoffen in deze oven verdwijnen zullen we zoveel mogelijk in moeten zetten op scheiding aan de bron van herbruikbare grondstoffen uit het restafval. Verschillende restproducten als elektrische apparaten, kleding, papier en batterijen worden al apart ingezameld. De plastics, metalen verpakkingsmiddelen en drankenkartons (PMD)zijn ook goed recyclebaar en lenen zich bij uitstek voor bronscheiding. Om dit verder te bevorderen wordt hiervoor door het Rijk een vergoeding verstrekt vanuit het afvalfonds.

In de raadsvergadering van afgelopen april heeft het college een voorstel met meerdere keuzemogelijkheden aan de gemeenteraad voorgelegd om te komen tot een voor de gemeenteraad aanvaardbare werkwijze.

De volgende varianten lagen ter keuze voor:

Scenario 1a

Omgekeerd inzamelen; Het restafval wordt ingezameld in ondergrondse afvalcontainers in de wijk. Het PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) wordt ingezameld in de voormalige restafvalcontainers, die eens per 4 weken worden geleegd.

Scenario 1b

Combinatie van omgekeerd inzamelen (scenario 1a) en extra container voor PMD (scenario 2a); Het restafval wordt in de kernen ingezameld in ondergrondse containers. Het PMD wordt hier ingezameld in de voormalige restafvalcontainers. In de buitengebieden en enkele plaatsen langs het lint wordt voor de inzameling van PMD een extra container uitgezet en blijven we de bestaande minicontainer voor het restafval gebruiken. De minicontainers voor PMD en restafval worden eens per 4 weken geleegd.

Scenario 2a

Extra container voor PMD, restafval en PMD 1×4 weken; Voor de inzameling van PMD wordt een extra minicontainer uitgezet. Zowel het restafval als het PMD worden eens per 4 weken geleegd.

Scenario 3a

PMD in plasticzakken 1x2weken, restafval 1x4weken; Het PMD wordt eens per 2 weken ingezameld in een plastic zak. Het restafval in de minicontainer wordt eens per 4 weken ingezameld.

Scenario 2b

(Scenario 2a met diftar) Dit scenario is gelijk aan scenario 2, met dien verstande dat de restafval minicontainer eens per 2 weken geleegd kan worden en dat voor elke lediging een tarief in rekening gebracht wordt aan de inwoners.

Scenario 3b

(Scenario 3a met diftar) Dit scenario is gelijk aan scenario 3, met dien verstande dat de restafval minicontainer eens per 2 weken geleegd kan worden en dat voor elke lediging een tarief in rekening gebracht wordt aan de inwoners.

Om tot een goede overweging te komen welke variant het beste in onze gemeente zou gaan passen heeft er een analyse plaatsgevonden van het gedurende een aantal weken aangeboden afval. Hieruit is komen vast te staan dat er in de grijze container momenteel (logischerwijs) veel materialen zitten die nog hergebruikt kunnen worden. We hebben immers ook nog geen goede voorzieningen om drinkkartons, plastic flessen e.d. apart in te zamelen. Tot op de dag van vandaag worden deze achteraf gescheiden. Opvallend hierin is de waarneming van ook een grote hoeveelheid “oud papier” die nu al in de papiercontainer gedeponeerd had kunnen worden.

In ons verkiezingsprogramma hebben we weergegeven dat we voorstander zijn van een nog betere wijze van gescheiden afvalinzameling maar tevens geen voorstander te zijn van het heffen van diftar inzake het inzamelen van afval.

Het raadsvoorstel van het college om in te stemmen met de afvalinzamelingswijze volgens variant 2b per 1 oktober 2016, dus met het van het begin af aan invoeren van diftar, werd door alle overige partijen met open armen ontvangen. Voor onze fractie was en is dit een stap te ver. Het voorzien van de inwoners van Veendam van een extra container om plastic en kartonverpakkingen aan de bron te scheiden alsmede aanvullende technische en praktische aanpassingen toe te passen om een en ander te faciliteren is natuurlijk voor de hand liggend.

Het direct gaan toepassen van diftar geeft blijk van het hanteren van een negatief uitgangspunt. De fractie van Gemeentebelangen gaat liever uit van een positief scenario waarin we de inwoners uitnodigen om gedurende een half jaar proef te draaien met het nieuwe systeem en we allemaal zeer ons best gaan doen om zo veel mogelijk afval aan de bron te scheiden in de daartoe beschikbaar gestelde containers. Aan de hand van deze proefperiode, met daarin vanuit de gemeente een zeer intensieve wijze van voorlichting gericht aan de inwoners van Veendam, kunnen we met zijn allen ervaren dat de hoeveelheid restafval wel degelijk veel minder kan gaan zijn en derhalve een 1 maal per maand leging rechtvaardigt. Pas na deze proefperiode waarin metingen de mate van scheiding zonder de financiële prikkel van diftar een verduidelijking geven, kunnen we als gemeenteraad concluderen of diftar al dan niet nodig zal zijn.

Derhalve heeft Gemeentebelangen samen met de fracties van de V.V.D. en de P.v.d.A. een amendement ingediend om aanvullend aan het voorstel van het college, een proefperiode van een half jaar in te lassen om de inwoners te laten wennen aan het nieuwe systeem en om vanuit de aldus opgedane ervaringen pas nadien over te gaan tot eventuele besluitvorming omtrent o.a. het wel of niet invoeren van een financiële prikkel in de vorm van diftar.

Het amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen. Dat betekent dus dat we samen als inwoners de uitdaging zullen aangaan om het scheiden van afval aan de bron tot een succes te maken. We zullen de communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners met meer dan grote belangstelling gaan volgen.