GemeenteBelangen Veendam

WINDMOLENS langs de N33

GemeenteBelangen heeft zich vanaf het begin, met hand en tand, verzet tegen de bouw van windmolens langs de N33.

 

De provincie Groningen heeft vanaf 1999 twee plaatsen aangewezen, te weten: één plaats in Delfzijl en één langs de N33. ter hoogte van Veendam.

Vanaf het moment dat GemeenteBelangen iets te vertellen kreeg binnen het college hebben we ons met hand en tand tegen dit gegeven verzet.

In 2008 hebben we samen met de Oost Groninger gemeenten alternatieve plekken bedacht, zodanig dat de inwoners van het gebied er geen last van zouden hebben. De Provincie heeft hier helemaal niets mee gedaan.

In 2010 heeft zich een initiatiefnemer gemeld bij het Ministerie voor het park langs de N33.  Aangezien deze plek overeenkomt met de wens van de Provincie heeft het Ministerie deze in behandeling genomen.

 

In 2013 zijn er afspraken gemaakt tussen de Provincies en het Rijk; de Provincies bepaalden de plek voor grootschalige windmolenparken. Ook voor de parken van boven de 100 Megawatt waar het Rijk de uitvoering van doet.

In 2013 heeft de Provincie onderzocht of er binnen de eerdere aangewezen ruimte een plek was waar minder mensen hinder zouden ondervinden van de windmolens. Hieruit is een variant naar voren gekomen waarbij de molens boven Meeden geplaatst zouden worden.

 

Toen de Provincie onlangs is gevraagd om de voorkeur aan te geven, gaven ze niet thuis en hebben het op zijn beloop gelaten.  Het Ministerie heeft inmiddels gekozen en het is een variant geworden tussen de varianten 4 en 6.

Conclusie: Meeden is er niets mee opgeschoten en het overlastgebied is vergroot.

 

Direct na de zomer komt het ‘ontwerp Rijks-inpassingsplan’ ter inzage. Dit is het moment om in actie te komen en te laten weten dat we dit park daar niet willen.

Op initiatief van GemeenteBelangen, kan de Gemeente u nu helpen met dit bezwaar.

 

 

ACHTERGROND

 

Hoe ziet het windpark eruit?

Er komen vier molens tussen Meeden en Zuidwending en vier molens ten zuiden van Ommelanderwijk ter hoogte van Wildervank.

 

Vanaf het eerste idee heeft GemeenteBelangen Veendam zich verzet tegen de komst van deze molens.

 

Waarom komen ze er dan toch?

Het plan is eind jaren 90 op de agenda gekomen door de toenmalige wethouders Muurman (PvdA) van Veendam en Bodde (PvdA) van Menterwolde. Het ging toen om kleine molentjes met een beperkte hoogte. Het toenmalige College van Gedeputeerde Staten, met gedeputeerde Calon (PvdA), vond dit een goed plan.

 

Ondertussen ging de ontwikkeling van de windmolens door en werden ze steeds groter. Reden om te gaan kijken naar alternatieven. Alle Oost Groninger gemeenten samen hebben in 2008 een kaart gemaakt met daarop de alternatieve mogelijkheden om windmolens neer te kunnen zetten. De provincie heeft vanaf het begin af aan nooit serieus gekeken naar deze alternatieven. Ook niet toen wetenschappelijk kwam vast te staan dat windmolens wel degelijk invloed hebben op het welbevinden van mensen boven een geluidsniveau van 33 decibel. Alles werd ter zijde geschoven en de Provincie bleef volharden voor drie plaatsen. Twee in Delfzijl en één langs de N33.

 

Rijk

In 2010 werd de Crisis- en herstelwet geïntroduceerd en werd de Rijkscoördinatieregeling van kracht. Met deze wet kan het Rijk de lagere overheden buitenspel zetten zodat zonder inmenging van de gemeente er toch een grootschalig park kan worden gerealiseerd.

 

Om te voorkomen dat het Rijk overal windmolens zou neerzetten hebben de provincies met het Rijk afgesproken dat de provincies de plek zouden bepalen en het Rijk de uitvoering zou doen. De Minister en de Tweede Kamer zijn hiermee, in 2013, akkoord gegaan onder de voorwaarde dat de provincies ruimte zouden maken voor een totaal van 6000 Megawatt aan windmolens op land. De provincie Groningen neemt hiervan 855,5 Megawatt voor haar rekening, of beter gezegd voor uw rekening… Hiervoor hebben zij de eerder genoemde drie gebieden ingebracht op de landelijke windkaart welke is overgenomen door de Tweede Kamer.

Er kwamen aanvragen binnen en er zijn vijf varianten uitgewerkt.

 

Alles boven Meeden…de zesde variant

In 2013, kwam de toenmalige gedeputeerde Moorlag (PvdA) eindelijk tot het besef dat wel erg veel mensen last zouden krijgen van de windmolens en hij heeft laten uitzoeken hoe dit verkleind kon worden, binnen de oorspronkelijke eerder aangewezen gebieden.

Hieruit kwam, als een duiveltje uit een doosje, de zesde variant: alle molens boven Meeden. Het park was weliswaar minder fraai vormgegeven maar minder mensen zouden hinder ervaren. Zowel van het geluid als de slagschaduw. De Minister voelde hier in eerst instantie niets voor.

 

Provincie

Na een lobby van de Provincie heeft de Minister uiteindelijk ook deze zesde variant toegevoegd. De gedeputeerde Moorlag (PvdA) heeft meerder malen in de krant laten optekenen dat deze zesde variant bij veel minder mensen voor overlast zou zorgen.

Bij het aantreden van het nieuwe college van GS, en gedeputeerde Homan (GroenLinks) die het in haar portefeuille kreeg werd de koers plotseling weer omgegooid.

Ze wou van de gemeenten weten welke van de varianten op de volledige steun van alle gemeenten kon rekenen. Als de basiskeuze een foute is, is het een illusie om te denken dat een variant daarin wel zou passen. Dit is dan ook uiteraard niet gelukt.

 

Verzuim

Bij de definitieve vaststelling van de plek heeft het Ministerie  aan de Provinciegevraagd  om kenbaar te maken welke variant de voorkeur van de Provincie geniet. Zoals dat ook bij de structuurvisie ‘Wind op land’ is afgesproken. De Provincie bepaalde plek, het Rijk voert het uit (mits het boven de 100 Megawatt is).

De Provincie heeft echter verzuimd om een keuze te maken uit een brei die ze zelf gecreëerd had.  Met hele en halve toezeggingen aan de inwoners van het gebied die ze niet waar kunnen maken, heeft de Provincie ervoor gekozen om geen voorkeur uit te spreken en het over te laten aan het Rijk…

 

Locatie

Het Rijk heeft inmiddels gekozen, vier aan de zuidkant van Ommelanderwijk ter hoogte van Wildervank, vier tussen Zuidwending en Meeden en de rest boven Meeden.

Een oplossing waar niemand mee geholpen is.

De afstand tot de bebouwing van Meeden blijft ongeveer een kilometer, en er zijn twee overlastgebieden bij gekomen met de insluiting van Ommelanderwijk, Zuidwending en Meeden.

 

 

Wat staat er nu te gebeuren?

De aanvragen zijn inmiddels door de initiatiefnemers ingediend, het Ministerie van Economische Zaken heeft een ‘Concept voorontwerp rijksinpassingsplan’ gepubliceerd. Hierop hebben de verschillende gemeenten, bedrijven en bewoners hun reactie gegeven.

 

Na de vakantie komt het ‘Ontwerp inpassingsplan’ officieel ter inzage; dat is het moment om een zienswijze in te dienen.  Een zienswijze is een brief waaruit blijkt waarom u voor of tegen het plaatsen van de windmolens bent. Ook de Gemeente zal dit doen..

Daarna is de rol van de Gemeente, door de invoering van de Crisis- en herstelwet, officieel uitgespeeld en kunnen enkel nog burgers en bedrijven een bezwaar indienen en uiteindelijk in beroep gaan tegen het plan voor de plaatsing van de windmolens.

 

GemeeneBelangen is de initiatiefnemer geweest van een motie, zodat de Gemeente u ook kan helpen met dit bezwaar. Dat kan variëren tot het aandragen van de juiste argumenten tot aan juridische bijstand aan een groep bewoners om uiteindelijk de zaak ook bij de rechtbank uit te vechten.

Word vervolgd.