GemeenteBelangen Veendam

Wat gebeurt er zoal in de gemeente Veendam, twee grotere onderwerpen

Het lijkt heel rustig te zijn in Veendam. Er gebeurt echter genoeg maar dat komt niet iedere keer in het nieuws. Veel zaken zitten in een veranderingsproces die lang duren. Zo zijn er de drie grote decentralisaties in de welzijnshoek, waaronder die in de zorgsector en het jeugdbeleid.

Alles gaat niet in één keer goed en het is zoeken naar de juiste weg. Het rijk heeft namelijk bepaald dat de gemeenten deze taken het beste konden uitvoeren, uiteraard omdat de gemeenten dat efficiënter kunnen dan het Rijk, dit gaat gepaard met een fikse korting op het beschikbare geld voor die taken.
Wel moet gezegd worden dat de gemeenten gezamenlijk via de VNG hebben gezegd die uitdaging aan te willen gaan. Bijzonder is wel dat voor het overgangsproces alsnog extra gelden zijn toegekend omdat al snel werd geconstateerd dat er sprake was van een volstrekt onvoldoende voorbereiding en de afspraken niet een sluitend geheel vormden. De feitelijke doorwerking van de bezuinigingen zal zich de komende jaren nog wel doen voelen.

Een ander punt is dat Veendam te maken heeft met “gestapelde mijnbouweffecten”.
In Veendam hebben we last van de normale bodemdaling vanwege klink. Maar daarnaast hebben we ook last van bodemdaling van de aardgaswinning en het meeste van de zoutwinning aan de westzijde van Veendam, zij het dat dit zich geografisch afspeelt op een relatief klein gebied. Het zogenaamde soepbord van West Veendam. Ook zitten we aan de rand van het aardbevingsgebied.
Dat alles maakt dat Gemeentebelangen extra aandacht heeft gevraagd voor deze bijzondere complexe situatie. Er is nog bijzonder weinig bekend van alle ondergrondse processen en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden. Wat wel duidelijk is, is dat veel inwoners op één of andere manier te maken hebben met de optredende effecten. Geen van de ondergrondse delfstofwinners vindt zichzelf aansprakelijk; ze werken immers met een vergunning van het bevoegde gezag, namelijk het Rijk.

Ik kan de mijnbouwers daar wel gelijk in geven! Het is namelijk de Nederlandse Staat die de vergunningen afgeeft, die het toezicht moet houden op de delfstofwinning en die moet optreden als het algemeen belang van burgers wordt geschaad.
Alles komt samen bij de minister van Economische Zaken, ook de vele miljarden euro’s aan winsten, heffingen en belastingen.
De kosten en de lasten zijn nog altijd voor de lokale bevolking !
Diverse partijen en instanties hebben zich al op verschillende manieren geuit over deze problematiek, maar het is een lastig te proces om hier wat aan te doen voor de bewoners van het gebied. De Tweede Kamer heeft het weer eens over de “omgekeerde bewijslast” zoals al vaker in de Kamer aan de orde is geweest maar tot nu toe altijd in het voordeel van de ondernemingen en de staat is uitgelegd en besloten onder het mom van behoud van werkgelegenheid.
Maar ten koste van wat?
Het is daarom dat de fractie Gemeentebelangen het voorstel heeft gedaan om een loket te openen in het gemeentehuis om alle klachten van de gestapelde mijnbouw in beeld te krijgen en om mensen moreel te ondersteunen en wegwijs te maken. De gemeente is geen partij in de vergunningverlening, toezichthoudende of handhavende taak in mijnbouwzaken maar wil wel samen met de inwoners van Veendam een duidelijk en het liefst een goed onderbouwd protest laten horen in Den Haag bij de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken. Dit kan niet langer zo doorgaan.
Rudolf Feijen
fractie Gemeentebelangen Veendam.