GemeenteBelangen Veendam

Gemeentepolitiek en GemeenteBelangen

Via deze website willen wij u de komende tijd meenemen in zaken die spelen binnen de Veendammer gemeentepolitiek. Elke maand zal één van onze raadsleden een bijdrage leveren. Aan mij als fractievoorzitter de eer om het spits af te bijten.
Gemeentebelangen viert dit jaar haar 35 jarig bestaan. Als kleine eenmansfractie gestart en nu reeds vier raadsperiodes deelnemer in het Veendammer College. Onze insteek daarbij is de belangen van alle inwoners van Veendam op een zo goed mogelijke wijze te vertegenwoordigen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms moeten er keuzes gemaakt worden die niet voor iedereen gunstig uitpakken. Wat goed is voor de een hoeft niet altijd goed voor de ander te zijn. Binnen onze fractie vindt dan ook veelvuldig discussie plaats. Maar ook onze fractie is als de Veendammer samenleving zelf: divers qua samenstelling en individuele achtergrond. Toch lukt het ons over het algemeen om eensgezind naar buiten te treden. Dat lukt omdat we open staan voor elkaars mening, met respect de discussie aangaan en het algemeen belang boven het individueel belang stellen.
Voor het komende jaar staan zaken als zorg, voorzieningen en werkgelegenheid weer hoog op de agenda.
De laatste jaren zien wij dat de rijksoverheid steeds meer taken naar de gemeenten toeschuift. Decentraliseren heet dat. Decentralisaties hebben zich het afgelopen jaar met name afgespeeld in de zorg. Denkt u bijvoorbeeld aan de WMO, waarvan de huishoudelijke hulp een actueel onderwerp is en was. Deze decentralisaties gaan gepaard met grote kortingen op de daarvoor bestemde budgetten. Over het algemeen moet een gemeente het met 25% minder geld doen, dan waar “Den Haag” het zelf voor deed. Dat betekent een enorme opgave voor een gemeente als Veendam. Goede zorg voor onze inwoners staat hoog op onze agenda. Samen met onze coalitiepartners zijn wij er in geslaagd om de voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Misschien niet in dezelfde omvang en soms in een andere vorm. Maar uitgangspunt is en blijft dat een ieder die zorg behoeft deze ook moet krijgen.
Het in stand houden van voorzieningen in tijden van bezuinigingen is niet altijd gemakkelijk. Toch proberen wij vanuit GemeenteBelangen tot het uiterste te gaan om dit te doen. Voorgestelde bezuiningen op sportaccomodaties, binnen het verenigingsleven of buurthuizen hebben we tot nu toe kunnen voorkomen. En nu het economische tij weer een beetje meezit hopen we dat dit in de toekomst ook lukt. Juist sport, verenigingen en buurthuizen vormen de verbinding binnen onze samenleving.
Sport willen we ook op een andere wijze nog meer nadruk geven door deze te verbinden met onderwijs. Dit door het sportpark Langeleegte en het stadion van BV Veendam te verbinden met het middelbaar onderwijs in een Campus, waarin sport en leren centraal staan. Topsport en toponderwijs geven onze kinderen de beste basis voor een gezond leven en een succesvolle loopbaan. In een regio waar dit niet vanzelfsprekend is, willen wij er alles aan doen om onze jeugd de best mogelijke start te geven.
Helaas kennen wij in Oost-Groningen een hoge werkloosheid. Daarom is een van onze speerpunten ook om een zo’n aantrekkelijk mogelijke gemeente te zijn voor bestaande en potentiële ondernemers. Wij willen onze lokale middenstand steunen en waar mogelijk ook nieuwe bedrijven aantrekken. Gelukkig lukt dit ook steeds vaker, mede door de gunstige ligging van Veendam waar veel in de infrastructuur is geïnvesteerd de afgelopen jaren.
In 2016 zal GemeenteBelangen zich ook sterk gaan maken voor een meldpunt mijnbouwschade. Binnen onze gemeente vinden diverse mijnbouwactiviteiten plaats: zoutwinning, gaswinning en gasopslag en het daarbij behorend waterpeil beheer. Dat dit gevolgen heeft voor onze ondergrond is duidelijk. Dat een aantal inwoners hiervan hinder en schade ondervindt ook. Helaas kun je als gedupeerde niet of nauwelijks je schade verhalen. Alle betrokkenen verwijzen naar elkaar of naar rapporten die beweren dat mijnbouwactiviteiten niet de oorzaak zijn. Met het instellen van een meldpunt willen we op de eerste plaats in kaart brengen hoe groot het probleem is. Verder willen we onze inwoners van informatie voorzien over hoe en waar eventueel wel schade geclaimd kan worden. Maar vooral willen we samen een vuist maken richting hogere overheden om onze problemen eindelijk eens serieus te nemen!
Zoals u ziet zijn de onderwerpen binnen de gemeentepolitiek zeer divers van aard. Van nationaal tot heel lokaal, waarbij we soms heel weinig, maar soms ook veel invloed kunnen uitoefenen. Daarvoor hebben we raadsleden en fractieleden nodig die zich betrokken voelen bij de Veendammer samenleving. Bent u geïnteresseerd of wilt u weten hoe u uw steentje bij kan dragen? Neem dan gerust contact met mij op of bezoek eens een van onze fractievergaderingen.

Met vriendelijke groet,
Christel Knot
fractievoorzitter
christel.knot@veendam.nl