GemeenteBelangen Veendam

Begroting 2016

In de afgelopen raadsvergadering van maandag 9 november 2015 zijn de begrotingsvoorstellen 2016 voor het overgrote deel aangenomen. Onze fractie kon zich samen met de overige coalitiepartijen ondanks een aantal minder prettige maatregelen voor het merendeel vinden in de collegevoorstellen.

Collegevoorstellen die voornamelijk gebaseerd zijn op de landelijke bezuinigingen op de gelden uit het gemeentefonds. Zonder structureel ingrijpen zou onze begroting een groot tekort van van 1.4 miljoen te zien geven en dat is iets waar onze fractie moeilijk mee kan leven. We hebben er voor gekozen om in onze ogen noodzakelijke maatregelen toch te moeten treffen. Er is de laatste jaren goed op de uitgaven gelet en de financiële situatie in onze gemeente is gezond te noemen en het is voor Gemeentebelangen van groot belang dit beleid door te zetten om ook voor gezondheid op de langere termijn te kunnen zorgen. Het eventueel niet gaan bezuinigen zou een te groot structureel tekort te zien hebben gegeven.
Welke van de structurele maatregelen springen het meest in het oog?

-hoewel de ozb met 2% omhoog gaat gaan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing naar beneden, hetgeen een dempend effect heeft op de totale woonlasten.
-gladheidsbestrijding per 1 januari alleen nog op de doorgaande wegen.
-een kleine verhoging van de zwembad tarieven van Tropiqua, waar tegenover ook een extra investering staat gepland voor aanpassing en vernieuwing voor 2016.
-een trendmatige verhoging van de gemeentelijke leges.
-minder uren voor de stadswachten, maar wel meer gerichte inzet op knelpunten.
-vermindering cameratoezicht in het centrum: dit staat nu nog ter discussie; Gemeentebelangen heeft hier vragen over gesteld omtrent de effecten hiervan.

Welke structurele maatregelen gaan niet door:

-via een motie van o.a. Gemeentebelangen komt er voorlasnog geen hondenbelasting en gaan de voorgenomen bezuinigingen op de sportbevordering en verenigingsondersteuning voor het komende jaar niet door.

Met name de inning van de aangekondigde hondenbelasting stuitte bij ons op bezwaar, omdat je daardoor toch een beperkte doelgroep opzadelt met extra onkosten die in feite gemeentebreed gedragen zouden moeten worden.

Verder zijn we nog steeds de mening toegedaan dat we onze gemeentelijke reserves niet moeten aanwenden om bezuinigingen die het rijk ons oplegt hiermee te financieren. Voor eventuele tegenvallers op het gebied van de zorg of de WMO hebben we een ruim reservefonds waarmee we er voor zorgen dat niemand buiten de boot hoeft te vallen. Veendam is en blijft een sociale gemeente.

Samen met de coalitiepartijen wil Gemeentebelangen onderzoeken of een Sport-Leer Park aan de Langeleegte/Raadsgildenlaan te realiseren valt. De unieke combinatie van uitstekend middelbaar onderwijs met een uitgebreid aanbod van sport zou uniek zijn in Noord Nederland. Een gezonde omgeving om te leren en te sporten draagt volgens ons bij aan de best mogelijke start voor onze jeugd. En met dit sport-leer park hebben we tevens een goede invulling voor het stadioncomplex en een herontwikkeling van het huidige sportpark (velden Veendam 1894 ) voor ogen.
We zijn van mening dat bovenstaande qua beleid te rechtvaardigen is en dat dit voor de gemeente Veendam de meest gezond