GemeenteBelangen Veendam

Algemene Beschouwingen najaar 2015

Vandaag bespreken we de najaarsrapportage 2015 en de begroting 2016. Kort gezegd we kijken terug en we kijken vooruit. Wat hebben we bereikt en wat willen we nog bereiken? Ook kijken we steeds meer om ons heen. Niet alleen naar Den Haag, die een groot deel van ons doen en laten bepaalt, maar ook binnen de regio naar andere gemeenten die mogelijk herindelingspartner zijn of worden. De wereld om ons heen verandert, beïnvloedt en dwingt ons soms tot het maken van keuzes. Sommige positief en helaas soms ook negatief.
De laatste maanden hebben beelden van oorlogsvluchtelingen het nieuws gedomineerd. Een tragedie van ongekende omvang spreidt zich uit over Europa en bereikt ook Nederland. Wij zijn blij dat het College constructief overleg voert met het COA om te kijken of en hoe Veendam een bijdrage kan leveren. Mochten wij hiertoe gevraagd worden dan wil mijn fractie benadrukken dat een goede communicatie met onze bevolking van het allergrootste belang is alvorens definitieve beslissingen worden genomen.
Vorig jaar rond deze tijd hadden wij een indringend debat over het niet omzetten van contracten voor Wedeka medewerkers naar een vast dienstverband. En een aantal malen daarna is deze discussie nog weer aangewakkerd in deze Raad. Inmiddels leven we met de nieuwe realiteit van het akkoord van Westerlee. Was in de jaren naar het besluit in december 2014 al duidelijk geworden dat het SW-bedrijf zou worden afgebouwd, met het akkoord van Westerlee werd nog eens duidelijk in welke omvang en met name hoe snel dit zou moeten gaan gebeuren. De omvang en snelheid waren groter dan ieder van ons had kunnen vermoeden. En de opgave voor onze Gemeente des te groter. Het besluit dat wij in december 2014 hebben genomen was een juiste, bevestigd en versterkt door het akkoord van Westerlee. Toch blijft het opmerkelijk dat in deze raad telkens om verantwoording wordt gevraagd aan de coalitiepartijen omtrent dit besluit. Opmerkelijk omdat de PvdA zelf mede-architect is van dit beleid in de huidige regering. Opmerkelijk omdat de commissie van Zijl onder aanvoering stond (en staat) van een prominent PvdA kopstuk vergezeld van een prominent SP lid. En het beleid in deze wordt uitgevoerd door staatssecretaris Jette Klijnsma, namens (u raadt het al) de PvdA.

Aan de collega’s van de PvdA zou ik willen zeggen:
Dat deze coalitie op een zo goed mogelijke wijze uitvoering geeft aan het ons opgedragen beleid kunt u ons niet kwalijk nemen. Wilt u het anders? Dan staat niets u in de weg om uw grieven binnen uw eigen partij aan de orde te stellen. Waarbij u aan mag nemen dat ook wij de opgelegde taakstelling van een ongekende orde vinden en wij ons daarover ook de nodige zorgen maken.

Een ander onderwerp dat al jaren de agenda van deze raad domineert zijn de windmolens. Onlangs zag ik nog een filmpje uit de oude doos. Ontwikkelaars werden in een touringcar rondgeleid door oud wethouders Muurman en Boddema langs de N33. “Hier kunnen ze komen” werd er enthousiast geroepen. En daarmee begon een lang gevecht tussen voor- en tegenstanders van het windmolenpark langs de N33. Een gevecht dat inmiddels zo goed als beslecht lijkt te zijn en waar een dik boek over te schrijven valt. Geen roman, eerder een thriller of welhaast een misdaadroman. Over enkele jaren zullen we terug kijken en misschien weten wat er nu daadwerkelijk allemaal is gebeurd en waarom. Wat waren de belangen die er speelden tussen provinciebestuur, projectontwikkelaars, energie reuzen en het Rijk? Hoe en waarom werden deze van gedeputeerde op gedeputeerde doorgegeven? Hoe belangrijk waren en zijn de reeds aangekochte grondposities binnen de huidige besluitvorming?
Feit is dat wij ons geconfronteerd zien met de voorgenomen plaatsing van 2 windparken langs de N33 waarbij een groot deel van Veendam, Wildervank en vooral Zuidwending en Ommelanderwijk geconfronteerd worden met onacceptabele overlast. Het Rijk heeft beslist tot deze locaties. Maar heeft beslist zonder advies van ons Provinciebestuur. Een nieuw provinciebestuur dat zichzelf aankondigde met een hoop ambitie en meer oog en oor voor de inwoners van onze provincie. Die wittebroodsweken zijn snel afgelopen. Het nieuw provinciebestuur heeft compleet verzaakt.
Zelden, of zelfs nog nooit, is een bestuur zo keihard voor haar verantwoordelijkheid weggelopen. “Wij nemen geen besluit”durft men te zeggen. “We laten het aan de minister over” Waar bent u dan voor gekozen vraag ik mij af. Een compleet brevet van onvermogen. En wat schetst onze verbazing: na het genomen besluit van de minister praat de gedeputeerde, mevrouw Homan, weer volop mee.
Heeft ze opeens wél een mening. Wil ze zich zelfs bemoeien met de keuze van het type windmolens en de vergunningverlening. Want, zo spreekt zij “wij gaan vol voor alternatieve energie”. En daar kunnen wij dan denkbeeldig aan toevoegen: “en wij hebben lak aan welk draagvlak onder de bevolking dan ook”.
GB is er trots op dat het Groninger Belang wel gevochten heeft voor wat het waard is in dit dossier. En dat zij middels moties en woordvoering duidelijk de complete hypocrisie van ons huidige provinciebestuur in dit dossier heeft blootgelegd.
Het is nu zaak dat wij met de tijd en middelen die wij nog hebben uiterst zorgvuldig optreden. En daar waar het kan middels juridische procedures en inspraak nog trachten te redden wat er te redden valt. Een goede samenwerking tussen gemeente en actiegroepen is daarbij belangrijk. Wij roepen alle partijen op om zoveel mogelijk samen te werken. Teleurgesteld zijn wij wel in onze buurgemeente Menterwolde. Die met gedeelde smart kennelijk blijer was, aldus burgemeester Munniksma.
En daarmee maken we een gemakkelijk sprongetje naar het “Grenzenloos Gunnen”. Want dat moet immers aan de basis staan van de gemeentelijke herindeling die zich moet afspelen in onze provincie. Men heeft ons lang doen geloven dat Oost-Groningen de laatste lastige schakel in dit traject was. Inmiddels weten we beter en zien we overal in onze provincie dat het nog geen gelopen race is. Varianten tuimelen in diverse omvang over ons heen. Onlangs hebben wij van gedachten gewisseld over de SA3. Mijn fractie heeft reeds aangegeven nog niet overtuigd te zijn van de nut en noodzaak van deze herindeling. De discussie hierover zullen wij het komende jaar echter open en constructief met deze raad voeren.
En dan zou ik nu graag over willen gaan naar een meer positief geluid. Want na al deze sombere berichten en felle stellingnames is het ook tijd om het te hebben over al het moois dat Veendam te bieden heeft. En ook dat is, in ieder geval deels, resultaat van de besluitvorming die zich hier in deze zaal voltrekt.
Afgelopen zaterdag een bericht in de krant: “Aanpak sportpark Wildervank van start”. Een besluit dat wij bij de voorjaarsnota hebben genomen en nu tot uitvoering wordt gebracht. En dat voorziet in een verbeterde verkeersveiligheid en meer gebruiksgenot van het sportpark Wildervank. Een sportpark dat intensief gebruik wordt en daarmee een belangrijke spil vormt in de Veendammer en Wildervanker samenleving. Hier, en ook op andere sportparken, komen jong en oud, autochtoon en allochtoon, man en vrouw, rijk en arm en van welke religieuze achtergrond dan ook samen. Om te sporten, om sociale contacten te onderhouden en om plezier te beleven. Sporten draagt tevens bij aan en goede gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het verenigingsleven is de smeerolie van onze samenleving. En in een samenleving waar steeds meer participatie wordt gevraagd moeten wij dit verenigingsleven koesteren.
Dit is dan ook de reden dat wij tegen een voorgenomen bezuiniging op sportbevordering en verenigingsondersteuning zijn.
Zoals beschreven in ons Coalitieprogramma streven wij zelfs een nog nauwere verbintenis na van Sport en Leren in de vorm van een nieuwe Campus. Het zou een geweldige aanvulling zijn op het uitstekende middelbaar onderwijs dat Veendam te bieden heeft. En niet omdat wij willen investeren in stenen. Maar omdat deze nieuwe sport en leercampus onze kinderen de allerbeste start biedt in hun ontwikkeling, zowel geestelijk als lichamelijk. En wie gezond en goed opgeleid aan zijn loopbaan begint, heeft daar zijn hele leven profijt van.
Dat sport en plezier ook een economische bijdrage kunnen leveren blijkt uit de bezoekersaantallen van zwembad Tropiqua. Vanuit de verre omgeving wordt dit zwembad bezocht en complimenten over het beheer en onderhoud zijn hier dan ook zeker op zijn plaats.
We zien dat het ook met het toerisme steeds beter gaat. Meer mensen weten de vaarroute door Veendam te vinden, de campercamping in Borgerswold wordt goed bezocht en ook met de trein, stoom of diesel, komen steeds meer bezoekers naar Veendam. Wij verwachten dat de ontwikkeling van de noordrand van Borgerswold hier ook een positieve bijdrage aan levert.

Alleen al het openwerken van de Noordrand met het zicht vanaf de Groningerweg richting park laat zien wat er allemaal te beleven valt. Het Borgerswold is en blijft het kroonjuweel van Veendam waar wij bijzonder trots op mogen zijn.
In dit kroonjuweel bezochten wij met een deel van de raad ook het Volkstuinen complex. Dat onder de enthousiaste leiding van het nieuwe bestuur een ware metamorfose heeft ondergaan. Er wordt steeds meer getuinierd en het complex ligt er prachtig bij. Ook de jeugd wordt enthousiast gemaakt en er zijn zogenaamde kindertuinen ontwikkeld. Onlangs ontvingen wij een verzoek van de vereniging voor een financiële bijdrage aan deze kindertuinen. Iets dat mijn fractie van harte toejuicht. Wij hopen dat het bij de voorjaarsnota door de coaltie voorgestelde “Potje Burgerinitiatief” ter hoogte van € 15.000 hier een bijdrage aan kan leveren.
Ook in het centrum zijn nu de resultaten zichtbaar van het veelomstreden plan “Kerkstraat West”. Met recht een aanwinst voor dit deel van het centrum. Een centrum waar het ook deze zomer weer flink gebruisd heeft met tal van activiteiten. Toen ik ruim twintig jaar geleden in Veendam kwam wonen hoorde ik vaak: “hier is nooit iets te doen”. Nu zou ik durven zeggen: “hier is altijd iets te doen”. Ook op het gebied van kunst en cultuur. En dat het niet altijd geld hoeft te kosten om mensen een leuke avond te bezorgen, maar wel een hoop liefde en inzet, bewijst mijn college Bert Kraan elk jaar weer met zijn koopavond concerten. Hij en vele andere vrijwilligers maken van Veendam een plaats om trots op te zijn.
Christel Knot
Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam