GemeenteBelangen Veendam

Zorgen omtrent zorg:

Het kalenderjaar 2015 is al weer enkele maanden op weg en het is derhalve wellicht een goede gedachte om even een aantal zaken omtrent de ontwikkelingen in de zorg met u te delen. Wekelijks, zo niet dagelijks, komen er in de media berichten voorbij waarbij “de zorg” vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. De meeste berichten zijn doorspekt met veelal praktische en niet altijd even leuke gevolgen die het nieuwe beleid voornamelijk in de opstartfase  met zich meebrengt. De afgelopen jaarwisseling was het startpunt van het in praktische zin ten uitvoer brengen van de zogenaamde “transitie” in de zorg. Zorgaspecten zoals o.a. “de thuiszorg” en “de jeugdzorg” vallen per ingang van 1 januari 2015 niet meer onder de regie van onze landelijke overheid maar zijn nu overgeheveld naar de regievoering van de gemeenten. Concreet betekent dit dat “de gemeente” direct verantwoordelijk is over de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan de zorg binnen de gemeentegrenzen. Onze overheid heeft de gemeenten daarin gefaciliteerd door de gelden die voor deze uitvoering nodig zijn ook aan de onderlinge gemeenten ter beschikking te stellen. “Klinkt goed” zo zult u wellicht denken maar er is wel degelijk een adder onder het gras verstopt in de vorm van een botte bezuiniging  van 30% t.o.v. de geldelijke voorziening zoals die voor de jaarwisseling van 1 januari 2015  beschikbaar was. Met andere woorden: gemeenten doe uw best om met veel minder geld de zorgvraag in uw gemeente vorm te doen geven.

Wat betekent dit nu concreet. Binnen onze gemeente is de gemeenteraad met instemming van de fractie van GemeenteBelangen accoord gegaan met het collegevoorstel om samen met de 12 deelnemende gemeenten voor het jaar 2015 een zogenaamd “continuïteitsarrangement WMO/AWBZ” te organiseren en voor het jaar 2016 verder te gaan met de gemeenten: Delfzijl-Appingedam-Loppersum-Eemsmond-Bedum-Winsum-De Marne-Oldambt-Vlagtwedde-Stadskanaal en Pekela met een zogenaamd: “Ommelander Samenwerkingsmodel”. Deze samenwerking met de genoemde gemeenten houdt vooral verband met het feit dat we “samen sterk” staan wanneer er sprake is van het afstemmen van organisatievormen om te komen tot het gezamenlijk contracteren van zorgaanbieders en het nastreven van een grotere efficientie; we moesten het immers met een mindering van 30% beschikbare middelen doen?

Was het de afgelopen jaren zo dat er in individuele zorgbehoeftige situaties gekeken werd door een indicatiecommissie op welke zorg men recht had, met ingang van 2015 krijgt deze indicering een totaal andere vorm door bij de zorgvraag uit te gaan van hetgeen een zorgbehoeftige nog zelf kan doen en wat er eventueel ter aanvulling nodig is om een goede en acceptabele leefsituatie te bewerkstelligen. Hierbij zal ook duidelijk gekeken worden wat er bijvoorbeeld in de sociale omgeving van de zorgbehoeftige aan “hulp van buren en vrienden en familie” te regelen valt. Alles met het doel om e.e.a. financieel beheersbaarder te laten plaatsvinden. GemeenteBelangen is zich ter dege bewust van het feit dat er bij dit door de overheid aangestuurde “transitiebeleid” een aantal ingrijpende hobbels voor ons liggen. Het college van Burgemeester en Wethouders enerzijds en de Gemeenteraad anderzijds zijn allen geconfronteerd met een voor een ieder nieuwe situatie. Het college zet in deze nieuwe wereld een nieuwe koers uit en de gemeenteraad mag deze koers bekritiseren en zo nodig bijsturen. Op dit moment kunnen we in grote lijnen concluderen dat we binnen de gemeente Veendam bemoedigend op weg zijn;  enkele praktische uitzonderingen daargelaten. Het aantal klachten wat ons als GemeenteBelangen bereikt is van een geringe omvang. Hetgeen niet wegneemt dat we sterk blijven inzoomen op het monitoren en volgen van alle ontwikkelingen binnen deze “zorgtransities”. We streven binnen de door het rijk gestelde kaders naar een zo optimaal mogelijke vorm van zorgaanbieding voor een ieder die naast het “zelf organiseren” aanvullende hulp nodig heeft.

Indien u, bezoeker van onze site,  in uw omgeving signalen hebt ontvangen  van situaties omtrent zorg die nadere aandacht verdienen vernemen wij dat graag. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.