GemeenteBelangen Veendam

Betoog GB over Wedeka

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2014 stond Wedeka op de agenda. Hieronder het betoog wat gisteren is gehouden.

Voorzitter,

Wederom voeren wij in deze raadszaal een discussie over Wedeka. En het zal zeker niet de laatste zijn. Na de raadsvergaderingen van 17 en 24 november hadden wij echter niet verwacht op zo’n korte termijn opnieuw over het omzetten van tijdelijke dienstverbanden te spreken. Maar de actualiteit haalt dit onderwerp in en derhalve is vanuit uw College een voorstel gekomen gebaseerd op die nieuwe realiteit. Maar wat is dan die nieuwe realiteit? Middels ingewikkelde rekenmethodes wordt berekend dat de resultaten voor de komende 2 á 3 jaar iets gunstiger, of minder negatief uitpakken, dan eerst werd gedacht. En dat het daardoor in financiëletermen “voordeliger” kan zijn om tijdelijke contracten in een vast dienstverband om te zetten.

Mijn fractie heeft in elke discussie omtrent dit onderwerp al aangegeven het uitermate triest te vinden dat er over mensen wordt gediscussieerd als een variabele in een rekensom. En dat herhaal ik hier nogmaals met klem. In elke discussie omtrent dit onderwerp hebben wij aangegeven dat het uiteindelijke doel, of zo u wilt de uiteindelijke opdracht voor de toekomst van het SW-bedrijf leidend zou moeten zijn. Die opdracht van uit Den Haag is luid en duidelijk:  een afbouw van het SW-bedrijf naar 0 in 2050, met inachtneming van het feit dat ca. 30.000 mensen uiteindelijk een echt beschutte werkplek nodig zullen hebben en zullen krijgen of behouden.

Er is dan ook geen rekensom die ons van het tegendeel zal kunnen overtuigen. Perspectief bieden en begeleiding naar werk op de reguliere arbeidsmarkt is de opdracht voor het SW bedrijf in de komende decennia. Daar zullen we met man en macht aan moeten werken. En de coalitiepartijen zullen samen met het college er alles aan doen om dat een prioriteit op de agenda te laten zijn. Wij laten ons niet misleiden door financiële pleisters die op korte termijn wat lucht lijken te bieden, maar op lange termijn stinkende wonden maken. Het politiek opportunisme in verkiezingstijd ten spijt: hier wordt gevraagd om een structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem.

 

Voorzitter,

Wij zijn verbaasd en ontstemd over de informatiestromen vanuit Wedeka die de afgelopen maanden naar ons toe zijn gekomen. In september krijgen wij een begroting gepresenteerd en dienen wij geen zienswijze in. In oktober wordt deze begroting in het Wedeka bestuur defnitief vastgesteld en staat Wedeka volledig achter het besluit om de tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten. Vervolgens blijkt in de afgelopen 2 week er opeens tot een veranderde rekenmethodiek te zijn besloten en komt er in alle haast een memo en een advies om de tijdelijke contracten alsnog om te zetten. Dit alles zonder een bijbehorende meerjarenbegroting.

Wedeka valt in deze niet alles te verwijten. Wat in Den Haag op het allerlaatste moment wordt besloten valt Wedeka niet aan te rekenen. Maar de daaruit voortvloeiende memo is uiterst dun en zonder begeleidende meerjarenbegroting in onze ogen onvoldoende om een financieel gestaafd besluit op te kunnen nemen. Wij verwachten nu echter op korte termijn wél die meerjarenbegroting waarin de nieuwe systematiek zorgvuldig wordt uitgewerkt en waarin álle mee- en tegenvallers correct zijn opgenomen.

Het omzetten van tijdelijke contracten in een vast dienstverband is een college aangelegenheid. In het licht van deze nieuwe informatie vraagt u ons om een zienswijze op uw voorgenomen besluit om de tijdelijke dienstverbandenn eindigend op uiterlijk 31-12-2015 om te zetten in een vast dienstverband.

Ik heb reeds aangegeven dat de financiële berekeningen voor ons geen doorslaggevende betekenis hebben. Deze beslaan een te korte tijd, afgezet tegen de veel langduriger verplichting die wij aangaan. Een vast dienstverband is er niet voor 2 of 3 jaar, maar voor 20 of misschien wel 30 jaar. Wie kan ons de berekening voor deze gehele periode geven? Niemand.

Wij zijn blij dat wij in uw voorstel kunnen lezen dat u zich wél richt op de lange termijn en de opdracht die daar bij hoort:  het begeleiden van SW medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt en het bieden van nieuw perspectief. Dat is namelijk waar het om moet gaan. Niet het opsluiten van medewerkers in een gouden kooi.

Zoals reeds verwoord in de participatienota zal er de komende jaren veel gevraagd worden aan zowel gemeente als Wedeka, om uitvoering te geven aan dit beleid. Wij zullen vanuit de Raad dit met meer dan gemiddelde belangstelling gaan volgen en willen via het College ook Wedeka uitnodigen om hier periodiek verslag van te komen doen. Uw toezegging om in het eerste kwartaal van 2015 met een uitvoeringsplan te komen voor de medewerkers met aflopende contracten vanaf 1 januari 2016 juichen wij van harte toe.

Er is genoeg gezegd en geschreven over de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt in Oost-Groningen. Maar dat kan en mag geen belemmering zijn om met vastberadenheid en doorzettingsvermogen aan de slag te gaan om medewerkers van Wedeka perspectief te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Het moet eens afgelopen zijn met het Calimero gedrag en de slachtofferrol waarin sommigen zich lijken te volharden. Ook politieke partijen die als enige oplossing voor dit probleem een financiering vanuit Den Haag zien, zouden zich eens bezig moeten gaan houden met échte oplossingen. Zowel de betreffende SW medewerkers als onze regio en de provincie Groningen verdienen niet minder dan dat.

 

Voorzitter,

Het voorstel van dit College is gericht op het bieden van perspectief en een goede begeleiding aan de betreffende medewerkers. Voor de aflopende contracten in 2015 betekent dat een vast dienstverband bij Wedeka met de aantekening dat er gezamenlijk naar een zo regulier mogelijke werkplek op de reguliere arbeidsmarkt zal worden gezocht. Hierin ligt een grote verantwoordelijkheid voor Wedeka als werkgever. Wij zien graag op een zo kort mogelijke termijn, vanuit Wedeka, een concreet plan hiervoor. Voor de aflopende contracten in 2016 komt u zelf met een uitvoeringsplan in het eerste kwartaal 2015. Op basis van deze toezeggingen kan ik u mededelen dat de gezamenlijke coalitiepartijen CDA, VVD, D66, CU en GemeenteBelangen uw voorstel zullen steunen en hiermee instemmen met het omzetten van de aflopende tijdelijke dienstverbanden in 2015 in een vast dienstverband bij Wedeka.