GemeenteBelangen Veendam

Nieuws

Wat doet een raadslid ?

 

Eens in de vier jaar wordt een nieuwe raad gekozen door de bevolking van een gemeente. Maar wat doet een raadslid nu eigenlijk? Een raadslid moet een brede belangstelling en een brede kennis hebben om te kunnen functioneren. Alles wat gebeurd in de maatschappij, in het dagelijks leven heeft zijn invloed op de verhouding tussen bewoners en de gemeente. Of het nu is op gebied van de zorg, onderwijs, cultuur, woonomgeving/openbare ruimte, vergunningen, werk en bijstand, geboorte, overlijden, documenten, winkelbestanden, sporten, we hebben elkaar nodig.
Raadsleden hebben dan ook ieder hun eigen netwerk. Bij GemeenteBelangen zijn we als grootste fractie in de raad via de 6 raadsleden dan ook in de breedte betrokken bij heel veel activiteiten en organisaties in de gemeente Veendam. We zijn daardoor ook zichtbaar bij de verenigingen, welzijnsorganisaties, Wijk en Buurtbeheer, dorpshuizen, culturele instellingen en allerlei andere bijeenkomsten. Dit deelnemen in Veendammer activiteiten kan ook gebeuren via steunfractieleden van GemeenteBelangen.
Wat er ook bij hoort is dat een raadslid van GemeenteBelangen, als grote fractie, optreedt als voorzitter van een commissie. Deze raadsperiode is dat in de commissies Bestuur Economie en Middelen (BEM) en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Verder nemen we deel aan eventuele extra werkgroepen en/of werkbezoeken aan bedrijven of (zorg)instellingen om op locatie te luisteren en te zien wat er leeft in de gemeente Veendam. Ook gaan we gezamenlijk op excursie de wijken in het groenbeheer, vijverbeheer, beheer centrum te bekijken, zo blijven raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte wat er speelt onder de bewoners van onze gemeente.

Daarnaast zijn er voor de inwoners nog de niet zichtbare werkzaamheden zoals:
een audit-commissie,
uit de raad benoemd (zowel coalitie als oppositie vertegenwoordigd), die namens de raad het overleg voert met de door de raad ingehuurde accountants , over de jaarrekeningen en de eventuele afwijkingen van de begrotingen en de relatie met de “verbonden partijen” zoals in de zorg en welzijn sector.
Deze commissie gaat wat dieper in op het financiële huishoudboekje van de gemeente Veendam en doet schriftelijk bericht aan de raad van haar bevindingen. Deze bespreekt de jaarrekening (het vorig jaar) en de bevindingen van de audit-commissie meestal in juni in een specifieke raadsvergadering gelijk met de voorjaarsnota (een tussentijdse beleidsmatige en financiële voortgangsrapportage van B&W van de goedgekeurde begroting van het lopende jaar)
De werkgevers-commissie, (in het verlengde van de taken van het presidium, bestaat uit leden van zowel coalitie als oppositie) deze stuurt de griffie aan en heeft periodiek overleg met de griffier en de adjunct griffier als ware het de werkgever van de griffie medewerkers. Functie inhoud deels al aangeven door het presidium, voortgang en beoordelingsgesprekken.
De Rekenkamer-commissie.
Onder een onafhankelijke voorzitter benoemd voor 4 jaar, de griffier als secretaris hebben een drietal raadsleden (uit zowel coalitie als oppositie) zitting in deze commissie. Naar aanleiding van een door de raad opgestelde onderwerpenlijst bepaald de commissie specifieke onderzoeken die door specialisten worden uitgevoerd. De commissie maakt een opdrachtbeschrijving, doet de aanbesteding en heeft tussentijds overleg over de voortgang en uitkomst(en) van het onderzoek. Uiteindelijk volgt na hoor en wederhoor het definitieve rapport met conclusies en adviezen en wordt aangeboden aan de raad. Deze bespreekt de aanbevelingen en in samenspraak met het college van B&W wordt gekeken hoe uitvoering te geven aan de adviezen.
Het presidium.
In het presidium wordt doorgaans de agenda voorbereid van de commissie en raadsvergaderingen, alsmede de algemene organisatie van de raad, commissies en griffie. Deze raadsperiode wordt het presidium gevormd door de fractievoorzitters, de burgemeester, de griffier, in plaats van zoals voorheen de voorzitters van de drie raadscommissies.
De commissie voorzitters zijn deze raadsperiode dus slechts technisch voorzitter en niet betrokken bij het beoordelen of raadstukken voldoende voorbereid zijn om te bespreken in de raadscommissies en daarna ter besluitvorming in de raad.

 

Het senioren convent.
In het senioren convent worden vertrouwelijke zaken besproken ter toetsing of geplande activiteiten of besluitvorming door B&W voldoende wordt gedragen door de raad. Ook worden spoedeisende zaken besproken. Dit overleg bestaat uit de voorzitter van de raad, de griffier, alle fractie voorzitters en wordt indien nodig bij elkaar geroepen. Ook kan afhankelijk van het onderwerp een wethouder of beleidsambtenaar/deskundige aanwezig zijn ter ondersteuning .
Deze raadsperiode zijn het presidium en het senioren convent met elkaar verweven qua uitvoering.

 

Collegeleden van B&W maken geen deel uit van de raad en worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de commissie- en raadsvergaderingen afhankelijk van de onderwerpen. De burgemeester heeft een dubbele pet op als voorzitter van zowel raad als college.

De medewerkers van de griffie treden op als adviseur (onafhankelijk) voor alle raadsleden. Deze kan ondersteunen bij het opstellen van moties en amendementen van individuele raadsleden of fracties. De griffier speelt een belangrijke rol in de planning van de raadsactiviteiten. Ook opleidingen en kennisverdieping van raadsleden, fractie of raad kan worden ondersteund via de griffier.

juni 2017
Rudolf Feijen
fractie GemeenteBelangen Veendam.

 

Nedmag mag onder strikte voorwaarden winning verplaatsen.

De grote opkomst van bezorgde inwoners van Borgercompagnie, aangevuld met bewonersgroepen uit Kielwindeweer en omgeving laat zich zeker verklaren, maar was ook onnodig geweest wanneer de Nedmag vanuit de optiek van goed rentmeesterschap de afgelopen jaren de bewoners op een ruimhartiger manier tegemoet was getreden. Het beladen agendapunt van de raadsvergadering van 3 juli 2017 waarin de Nedmag de ruimte wordt geboden om een strook landbouwgrond te mogen gebruiken voor het slaan van enkele nieuwe winningsputten en het afwijken van de nokhoogte bij de bouw van een nieuwe bedrijfshal zorgde voor de nodige onrust. Het complexe zit hem in het feit dat de gemeenteraad geen enkele wettelijke bemoeienis heeft met de zoutwinning op zich. Met het machteloze gevoel van de bewoners die de geboden ruimte tot een verschuiving van activiteiten in westelijke richting  aan de Nedmag heeft de gemeenteraad wel degelijk te maken. Het is niet voor niets dat onze fractie eerder het initiatief heeft genomen om te komen tot een gemeentelijk meldpunt voor bewoners met vermeende mijnbouwschade aan bebouwing. GemeenteBelangen heeft weliswaar ingestemd met het raadsvoorstel om de Nedmag de nodige ruimte te bieden maar wel onder sterk aangescherpte voorwaarden. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter, alsmede de vragen die voor onze fractie van eminent belang zijn om akkoord te gaan.

We houden u graag op de hoogte inzake de verdere ontwikkelingen rondom de Nedmag.
=========================================================================

Voorzitter,
Dit agendapunt, lijkt gezien haar technische karakter, niet echt een bespreekstuk, maar is dat toch geworden. Dat blijkt wel uit het feit dat zowel tijdens de commissievergadering als ook tijdens deze raadsvergadering verschillende personen en groeperingen de moeite hebben genomen om in te spreken. Daaruit is gebleken dat de grotere context van dit verzoek veel meer behelst dan het vergunningstechnisch afgeven van een verklaring.
Zoutwinning is sinds de jaren 70 een gegeven in Veendam. Aanvankelijk, net als bij de gaswinning, een mooie activiteit met een groot economisch belang en ogenschijnlijk weinig negatieve bij-effecten. Met de kennis van nu kunnen we constateren dat er helaas wel degelijk sprake is van negatieve effecten vanuit beide activiteiten.
Veendam heeft dan ook nog eens te maken met de effecten van deze gestapelde mijnbouw: gasopslag, gaswinning, zoutwinning en het daarbij horende waterpeilbeheer. Dat deze activiteiten gezamenlijk zorgen voor effecten in onze ondergrond, voor bodemdaling en daarmee gepaard gaande schade is een feit, geen vraag.
Wat de hoofdoorzaak is, wat het gevolg van het een op het ander is en wie uiteindelijk aansprakelijk is, is helaas nog wel een vraag.
Feit blijft dat veel bewoners in onze gemeente en Borgercompagnie in het bijzonder, geconfronteerd worden met schade aan hun woningen. En geconfronteerd worden met stroperige procedures waarbij men van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar waarbij  het zelden tot genoegdoening komt. Dit zorgt voor boosheid, frustratie en moedeloosheid. En wij begrijpen dat goed.

Maar kunnen we al deze aspecten verbinden aan het agendapunt dat nu aan ons voorligt? Feitelijk is dit een verzoek omdat men op een 2-tal aspecten af wil wijken van een bestemmingsplan dat onlangs in deze raad opnieuw is vastgesteld.
Een gebouw wijkt qua hoogte af en er wordt gevraagd een strook landbouwgrond een andere bestemming te geven. Er is voldaan aan de voorwaarden die voor deze aanvraag gelden. Zover geen problemen dus.
En toch menen wij dat wij op dit moment wel rekening moeten houden met de bezwaren die door de bewoners en groeperingen zijn ingebracht. Ten dele in ieder geval. Want vanavond is niet de zoutwinning an sich aan de orde, of het winningsplan die deze zoutwinning toestaat. Wij kunnen daarover vanavond geen oordeel vellen omdat het niet aan deze Raad is dat te doen.
Wel willen wij “bedenkingen” uiten over de af te geven Verklaring. Die hebben wij wel degelijk en hierbij willen we ons ook rechtstreeks tot de Nedmag richten. Wij waarderen Nedmag als belangrijke, economische factor in Veendam. Het bedrijf maakt bijzondere producten, is innovatief en een belangrijke werkgever. Het is nauw aan Veendam verbonden benadrukt het ook zelf.
Uit het feit dat er tot 2x toe zo uitgebreid wordt ingesproken en dit gepaard gaat met de nodige, begrijpelijke, emotie kunnen we constateren dat er in het verleden steken zijn laten vallen. In de communicatie, in de afhandeling van schades en alles wat hiermee te maken heeft. Dit is ons de laatste jaren uit directe gesprekken met de betrokkenen wel duidelijk geworden. Wij roepen de Nedmag op om hierin verandering aan te brengen en te gaan werken aan het herstel van de communicatie en het vertrouwen van de inwoners en gedupeerden. Uit alle gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt, dat ondanks de vaak terechte boosheid en frustratie, er nog altijd de bereidheid is tot een constructief gesprek. Dat is een groot goed, dat willen wij hier benadrukken, waar u (nedmag) heel zorgvuldig mee om moet gaan. Dit is het moment om dat te gaan doen.
Bij het afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen zouden wij tegemoet willen komen aan de zorgen zoals geuit door diverse inwoners van Borgercompagnie. Zorgen gebaseerd op ervaringen uit het verleden en angst (al dan niet gegrond) voor de activiteiten in de toekomst.  Als volksvertegenwoordigers hebben wij een zorgvuldige afweging te maken  om zowel de belangen van Nedmag als ook die van de inwoners zo goed als mogelijk te borgen.
Om deze reden hebben wij een aantal verzoeken en voorwaarden geformuleerd waarvan wij hopen dat Nedmag deze positief tegemoet wil komen. Ons verzoek aan het College is dan ook om te onderzoeken of deze bereidheid er is. Voor mijn fractie is instemming met een Verklaring van geen Bedenkingen, gezien de door ons geformuleerde bedenkingen op dit moment dan ook nog niet mogelijk. Onze vragen zijn als volgt:
Kan en wil Nedmag tegemoet komen aan de volgende verzoeken:
Ten aanzien van de bovengrondse aspecten behorende bij de aanvraag:
Het continu monitoren en meten van alle vormen van geluid afkomstig van de locatie, inclusief het LFG. Deze meetgegevens inzichtelijk en toegankelijk te maken voor derden.
Het opstellen van een protocol (voor zover deze er nog niet is) hoe om te gaan met overschrijding van geluidsnormen en het vaststellen van deze normen.
De overlast van licht zoveel mogelijk te beperken en hierover duidelijk te communiceren hoe dit zal geschieden
Overlast als gevolg van bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een uitgebreid bouwplan te maken en te communiceren met de bewoners. Mocht daartoe aanleiding zijn in gesprek te gaan met de gemeente Veendam over de aanleg van een alternatieve route.
Ten aanzien van het huidige schadeprotocol en de metingen:
Bent u bereid om frequenter, jaarlijks, de bodemdalingsmetingen uit te voeren en deze gegevens inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen?
Wij hechten grote waarde aan een transparante schadeafwikkeling . Bent u bereid om uw schadeprotocol en de lopende procedures, onafhankelijk te laten toetsen en hier inzicht in te geven?
Bent u bereid mee te werken aan een netwerk van tiltmeters binnen uw winningsgebied om de gevolgen van (gestapelde) mijnbouw te meten?
De afstemming tussen Nedmag en Waterschap ten aanzien van maatregelen in het waterpeilbeheer als gevolg van bodemdaling zouden wij ook graag inzichtelijk hebben naar belanghebbenden en gemeente.
Algemeen: bovenstaande punten vragen uiteraard een nadere en gedetailleerde uitwerking tussen Nedmag, Gemeente en bewoners. Voor nu vragen wij van Nedmag een toezegging om tot nadere uitwerking over te gaan.
========================================================================
Standpunt fractie GemeenteBelangen naar aanleiding van agendapunt 8; 3-7-2017
Bij het afgeven van de Verklaring van Geen Bedenkingen zouden wij tegemoet willen komen aan de zorgen zoals geuit door diverse inwoners van Borgercompagnie. Zorgen gebaseerd op ervaringen uit het verleden en angst (al dan niet gegrond) voor de activiteiten in de toekomst.  Als volksvertegenwoordigers hebben wij een zorgvuldige afweging te maken  om zowel de belangen van Nedmag als ook die van de inwoners zo goed als mogelijk te borgen.
Kan en wil Nedmag tegemoet komen aan de volgende verzoeken:
Ten aanzien van de bovengrondse aspecten behorende bij de aanvraag:
Het continu monitoren en meten van alle vormen van geluid afkomstig van de locatie, inclusief het LFG. Deze meetgegevens inzichtelijk en toegankelijk te maken voor derden.
Het opstellen van een protocol (voor zover deze er nog niet is) hoe om te gaan met overschrijding van geluidsnormen en het vaststellen van deze normen.
De overlast van licht zoveel mogelijk te beperken en hierover duidelijk te communiceren hoe dit zal geschieden
Overlast als gevolg van bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een uitgebreid bouwplan te maken en te communiceren met de bewoners. Mocht daartoe aanleiding zijn in gesprek te gaan met de gemeente Veendam over de aanleg van een alternatieve route.
Ten aanzien van het huidige schadeprotocol en de metingen:
Bent u bereid om frequenter, jaarlijks, de bodemdalingsmetingen uit te voeren en deze gegevens inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen?
Wij hechten grote waarde aan een transparante schadeafwikkeling . Bent u bereid om uw schadeprotocol en de lopende procedures, onafhankelijk te laten toetsen en hier inzicht in te geven?
Bent u bereid mee te werken aan een netwerk van tiltmeters binnen uw winningsgebied om de gevolgen van (gestapelde) mijnbouw te meten?
De afstemming tussen Nedmag en Waterschap ten aanzien van maatregelen in het waterpeilbeheer als gevolg van bodemdaling zouden wij ook graag inzichtelijk hebben naar belanghebbenden en gemeente.

Algemeen: bovenstaande punten vragen uiteraard een nadere en gedetailleerde uitwerking tussen Nedmag, Gemeente en bewoners. Voor nu vragen wij van Nedmag een toezegging om tot nadere uitwerking over te gaan.

Afval? Wel of geen Diftar (extra betalen voor ledigen van de container)

Gemeente Belangen heeft met een amendement, gesteund door de SP en VVD aangegeven om eerst te onderzoeken of de invoering Diftar wel noodzakelijk is. Want we willen door een goede campagne de bevolking eerst de mogelijkheid geven om PMD goed te scheiden. Want goede scheiding is noodzakelijk om de kosten zo laag mogelijk te houden en zo wordt de milieuheffing omlaag gebracht. Als de bevolking daaraan meewerkt dan is invoering van Diftar overbodig.
De eerste routes van het eerste kwartaal zijn inmiddels gereden en hebben alle verwachtingen overtroffen. De hoeveelheid ingezamelde PMD is veel hoger dan verwacht en de hoeveelheid restafval aanzienlijk minder. Dit geeft nog niet aan dat het over het hele jaar zo goed zal gaan maar In het najaar krijgen we de tweede meting en dan evalueren we hoe de inzameling loopt en wat het resultaat is . Als het zo door gaat, is er geen Diftar noodzakelijk.
De afvalcampagne loopt door in 2017 ook via inzetten van raadsleden als ambassadeur bij de afval campagne. Ook betrekken we de scholen daarbij. De campagne is op dit moment gericht op afval scheiding, zodat van de ingezamelde afval grondstoffen gemaakt kunnen worden.
Verder is in hetzelfde amendement aangenomen om gezinnen met veel luiers en zieken met veel incontinentie materiaal kosteloos tegemoet te komen. Dit kan nu via de afvalcoaches worden geregeld en op dit moment krijgt u een extra gratis container of u kunt gratis uw afval afgeven bij de stort in Wildervank. We zijn nog zoekende naar betere oplossingen. Voor uw problemen kunt u telefonisch terecht op het gemeentehuis.

Vrijheid in Veendam

Kiezen wat je wil worden, kiezen naar welke school je wilt gaan, kiezen waar je in Nederland wil wonen. Kiezen naar welke sportclub je wil gaan, of wat je wil koken of dat je lekker uit eten wil gaan. Kiezen wie je wil zijn en wat je wil worden. Kiezen van wie je wil houden maar ook kiezen op welke partij je stemt. Deze keuzes zijn belangrijke vrijheden in Nederland die we gelukkig hebben verworven.
Vrij zijn in een democratie. We kiezen in dit land onze bestuurders, ook een groot goed. In de parlementaire democratie kiest de Nederlander een vertegenwoordiger uit het volk waar hij van vindt dat deze vertegenwoordiger voor hem in het bestuur van Nederland zijn belangen het beste kan behartigen.
Voor mij is vrijheid niet alleen wat je kiest maar veel meer gerespecteerd worden in de keuzes die je maakt. Voor mij is vrijheid dat ik onbevangen kan zijn wie ik ben. Er voor uitkomen zonder oordeel of vooroordeel is pas echt vrijheid. Katholiek, Christelijk of Moslim. Autochtoon of allochtoon. Hetero of Homo. FC Groningen of Ajax. Zijn wie ik ben en me daar vrij in voelen is echte vrijheid!
Vrijheid is voor mij dus een belangrijk goed en daarom voel ik me zo thuis bij GemeenteBelangen. Bij deze partij, een lokale, ben ik namelijk geheel vrij van het landelijk juk om te kiezen wat ik voor Veendam wil kiezen. Uiteraard krijg we soms te maken met landelijke- of provinciale regelgeving maar in principe kiezen we altijd voor Veendam en vanuit Veendam.
Ik voel me een echter Veendammer en voel me bij GemeenteBelangen Veendam vrij om échte Veendamse keuzes te maken. Wanneer we stukken voorgeschoteld krijgen gaat het er in onze fractievergadering om wat wij voor Veendam de beste oplossing vinden. We hebben geen oud dogma of een politieke stroming die ons belemmert of die richting bepaalt. Geen haagse partijgenoten die vinden dat we links moeten gaan als wij rechts willen. Geen partijbobo’s die vinden dat wij als lokale club moeten uitvoeren wat zij in het landelijke hebben bedacht.
Omdat vrijheid voor mij zo’n belangrijke waarde is, ben ik lid geworden van GemeenteBelangen Veendam. Omdat ik op deze manier een kans zag om Veendam beter te maken.
Juist nu de landelijke politiek zo verdeeld is en het speelveld in Den Haag alleen maar ingewikkelder lijkt te worden, houd ik politiek liever dichtbij huis. Op mijn fiets naar het gemeentehuis en keuzes maken voor Veendam. Dat is voor mij vrijheid.

– Nick van Woerkom (raadslid GemeenteBelangen Veendam)

Met een goede gift terug in de tijd.

Gemeentebelangen staat zoals u weet jaarlijks op de Kerstmarkt met als doel om met de verkoop van de beroemde GB-poffertjes geld bijeen te sprokkelen ten behoeve van een “goed doel”.  Dit jaar heeft GemeenteBelangen gemeend om met de keuze van een goed doel terug te gaan in de tijd. De Eerste Wildervankster Paardentram is in Wildervank en Veendam en uiteraard ook ver daarbuiten een bekend fenomeen. Reden genoeg om de stichting op 17 juli te verrassen met een waaardecheque van € 250,- Fractievoorzitter Christel Knot, Bert Kraan en Job Westerhuis waren op het hoofdkwartier aan de Lubbersstraat aanwezig namens GB om de plichtplegingen te laten plaatsvinden.

De cheque werd overhandigd aan de heer Jaap de Weijs die, ondanks dat hij onlangs op 80-jarige leeftijd is gestopt met zijn actieve rol als tramconducteur, nog steeds “het gezicht “ is van de paardentram.  

Financien gemeente Veendam in goede gezondheid.

Afgelopen maandag 10 juli vond de laatste raadsvergadering plaats voor het zomerreces, waarin centraal stond de jaarrekening van 2016 en de voorjaarsnota van 2017.
De jaarrekening heeft een positief resultaat te zien gegeven veroorzaakt door meevallende cijfers inzake WEDEKA en een minder omvangrijke toekenning van PGB’s.
De voorzieningen in Veendam zijn goed op peil en de uitvoering van de zorgonderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden kunnen, ondanks de transformatie als voldoende worden gekwalificeerd. Een goede monitoring echter van deze onderdelen blijft absoluut gewenst. De berging van de toegankelijkheid van de WMO voorzieningen is ook een belangrijk facet in deze.
GemeenteBelangen is trots op de ten uitvoer te  brengen ontwikkeling van het Sport-Leerpark.
De belangstelling voor het door GemeenteBelangen ingediende idee om een fonds Burgerparticipatie te ontplooien blijkt een groot succes.
Wel zijn er de nodige zorgen inzake het groenbeleid welke het afgelopen jaar is ingezet  n.a.v. de bezuinigingstaakstelling van de landelijke overheid. Er wordt op een andere manier onderhoud gepleegd aan het groen en dat geeft bij de inwoners de nodige bemerkingen. Vooral de weelderige onkruidgroei op paden en vluchtheuvels is voor veel inwoners een doorn in het oog. Het verbod op het gebruik van chemische middelen helpt ons daar niet in mee.Voor de komende maanden een belangrijk aandachtspunt.
GemeenteBelangen heeft bij monde van onze fractievoorzitter aangegeven het van belang te vinden om na het aflopen van de visie “van Turf- naar Durfstad” met een nieuwe aangepaste visie te komen voor de komende jaren.
We gaan ermee aan de slag.

 

Aansluitend het betoog van onze fractievoorzitter tijdens deze vergadering:

Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2017
Vorig jaar begon ik mijn beschouwingen met de opmerking dat de situatie in Nederland zich vergeleek met een voorzichtig voorjaar, nog geen zomer. Daarmee doelde ik op het voorzichtig economisch herstel dat zich af begon te tekenen. Dat herstel lijkt zich gelukkig door te zetten. De economie draait beter en de werkgelegenheid neemt toe. Wij hopen dat dit herstel ook in Veendam merkbaar zal zijn en zich in de toekomst kan vertalen in meer financiële ruimte en meer banen. Aan alle randvoorwaarden hiervoor lijkt immers voldaan.
Ook dit jaar vonden er weer verkiezingen plaats. Deze hebben geleid tot een versnippering van de politieke machtsverhoudingen. Ten minste 4 partijen zijn er nodig om tot een meerderheidskabinet te komen. De onderhandelingen slepen zich voort en niets is nog zeker wat dat betreft. Wij volgen dit met belangstelling. Want wat betekent de samenstelling van een nieuw kabinet voor ons? Op het gebied van economie, zorg en onderwijs. En wat op het gebied van de specifieke problematiek in onze provincie? Het aardgasdossier waar de landelijke partijen inmiddels weer grotendeels kleur hebben bekend. Geen schadefonds, geen vermindering van gaswinning onder de waddenzee, men gaat maar door. Verkiezingsbeloften zijn snel weer ingeruild als er onderhandeld moet worden over een kabinet. Groningen is weer in een laadje belandt dat heel hard is dicht geschoven.
Volgend jaar zijn ook wij weer aan de beurt om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. En dat maakt dit moment ook het juiste om met kritische zelfreflectie naar een aantal zaken terug en vooruit te kijken. Kortom: wat gaat er goed, wat kan beter en waar liggen de uitdagingen de komende jaren?
Wat gaat er goed:
Ik durf te stellen dat er in Veendam een heleboel zaken goed gaan. We hebben een financieel gezonde gemeente. Een hoog voorzieningen niveau op het gebied van recreatie, cultuur en sport. Maar ook op het gebied van zorg weten we onze taken naar behoren uit te voeren. Iedereen telt mee en moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit geldt ook voor de nieuwe Veendammers die, gevlucht vanuit oorlogsituaties, hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Daarbij kunnen zij alle steun gebruiken. Het was goed om te zien dat deze raad zich achter een voorstel schaarde om het startbudget voor woninginrichting ruimhartig te verhogen om deze nieuwkomers ook een goede start te geven.
Dit jaar wordt een start gemaakt met het Leer en Sportpark, waar wij vorig jaar tijdens deze vergadering, de financiële middelen voor hebben vrijgemaakt. Een fantastische ontwikkeling voor het onderwijs en de sport in Veendam. Want wij mogen ons met recht naast Parkstad ook Sportstad noemen. En wat hebben wij veel bijzondere sporters die bijzondere prestaties leveren. Dit blijkt wel uit de vele huldigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Met als laatste die van de zwemmers van de Brug. Zij hebben op internationaal, olympisch niveau een fantastische prestatie neergezet en daar zijn wij enorm trots op.
Wat betreft burgerparticipatie is het fonds dat daarvoor in het leven is geroepen inmiddels ook een groot succes. Vanuit diverse buurten, wijken en verenigingen zijn initiatieven ingediend en gehonoreerd. Een mooi middel dus om de saamhorigheid in de samenleving en de betrokkenheid met elkaar te vergroten.
Dit waren maar even een paar voorbeelden van zaken die goed gaan. Natuurlijk zijn er altijd ook zaken die nog beter kunnen.
Als we kijken naar reacties vanuit de samenleving op zaken die beter kunnen dan horen we vaak opmerkingen over het groen-en wateronderhoud. Veendam is Parkstad en moet Parkstad blijven. Maar dit plaatje kost ook geld. Eerder hebben we al een bezuiniging op dit vlak aan het College meegegeven. Deze lijkt in ieder geval in financiële zin een succes. Met het verbod op het gebruik van gif vanaf vorig jaar wordt de buitendienst echter ook geconfronteerd met nieuwe vormen van onkruidbestrijding waarvan de resultaten nu pas zichtbaar worden. Hiernaast loopt een groot project voor de aanpak van walbeschoeiing door de gehele gemeente en de daaruit voortkomende wensen om ook de oevers aan te pakken. Helaas blijkt het budget voor de oevers niet mee te zijn gecalculeerd waardoor ook hier om een extra investering wordt gevraagd. Tot slot blijkt dat het maai- en baggerplan niet het gewenste niveau geeft. En ook daar zal kritisch gekeken moeten worden naar deze vorm van onderhoud, al dan niet in samenwerking met het waterschap, en eventueel een wijziging in het beschikbaar gestelde budget.
Hierover hebben wij ook nog een aantal concrete vragen:
vraag 1: er zijn onderhandelingen gaande tussen gemeente en waterschap zo hebben wij vernomen: is dit onderhandelingstraject de reden dat het maaibeheer niet, dan wel zeer gedeeltelijk wordt uitgevoerd?
vraag 2: hoeveel budget is verbruikt en hoeveel is er nog om vijvers uit te maaien?
vraag 3: kunt u de cyclus en de volgorde van de te baggeren vijvers aan de fractie GemeenteBelangen Veendam verstrekken? (en de overige leden van de raad)
vraag 4: is het bekend wat de waterkwaliteit is in de diverse vijvers, in relatie tot het achterstallig maaibeheer/onderhoud? Is er nog sprake van voldoende doorstroming in de vijvers?
vraag 5: wat is de stand van zaken betreffende te maken/reeds gemaakte beheer afspraken met het waterschap?
Kortom een evaluatie van de Groenvisie, de verschillende onderdelen van onderhoud en beheer en de daarbij behorende budgetten is op zijn plaats. Wij vragen het College daarom ook om direct na de zomer met een beknopt maar praktisch overzicht te komen zodat wij weten wat een kwalitatief groene en blauwe Parkstad ons kost. Daarover kunnen wij dan in het najaar ook de financiële beslissing nemen.
Een andere gehoorde reactie vanuit de samenleving is die van de toegangkelijkeheid van de WMO voorzieningen. En ook de tijd die het kost van aanvraag tot voorziening. Ook hiervoor vragen wij het College om aandacht.

Wat zijn onze uitdagingen de komende tijd?
Voorzitter wij hebben een ingrijpend besluit genomen om niet te gaan herindelen. Vanuit de overtuiging dat wij als zelfstandige gemeente Veendam sterk genoeg zijn om niet alleen te overleven, maar zeker ook door te ontwikkelen als een financieel gezonde gemeente met een hoog voorzieningen niveau voor haar inwoners. Dat wij geen eiland zijn blijkt wel uit de vele vormen van samenwerking die wij hebben met de ons omliggende gemeenten. Toch vraagt deze keuze voor zelfstandigheid wel weer om een nieuwe stip op de horizon. Nu hebben we de toekomstvisie van Turfstad naar Durfstad die reikt tot 2020. Wij vinden het tijd om met elkaar en nog in deze raadsperiode de fundamenten te leggen voor een nieuwe toekomst. Stil staan in deze snel veranderende tijden is geen optie. We moeten samen met energie, lef en daadkracht verder bouwen aan deze mooie gemeente. Ik spreek dan ook de wens uit dat wij dit samen: deze raad, uw College en het bestuur van de Kompanjie vorm kunnen gaan geven na de zomer.

Christel Knot
Fractievoorzitter
10 juli 2017

 

 

 

Inloopavond in het Raadhuis te Wildervank,

 

Op donderdag 29 juni hebben we onze eerste inloopavond gehouden in een reeks van avonden die de komende maanden in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen zullen gaan plaatsvinden. Het Raadhuis, voorheen zaal Boelens, de plaats waar het meer dan 35 jaar geleden begon voor Gemeentebelangen, was uitgekozen om de spits af te bijten. De opkomst was zeer bemoedigend en nadat onze wethouder Henk Jan Schmaal een inleidende presentatie had gehouden was het woord aan de belangstellenden om vooral veel vragen, het liefst ook zeer kritisch, aan ons voor te leggen. Welnu, dat gebeurde gelukkig ook. Zaken als o.a. verkeersveiligheid, bestrating van trottoirs, steigers Oosterdiep, het Langeboschemeer, situatie winkelcentrum en voorzieningen te Bareveld kwamen ruim voor het voetlicht.
Een zeer waardevolle inbreng van de aanwezige bewoners uit Wildervank en Bareveld en de Wildervanksterdallen maakte deze avond tot een succes.

GemeenteBelangen komt naar u toe:

Graag willen we u uitnodigen om aanwezig te zijn op een van onze “Inloopavonden” die we gaan houden om vooral te vernemen wat er bij u leeft kijkende naar de toekomst van onze gemeente. Wellicht leven er bij u ideeën of wilt u uw mening met ons delen over aandachtspunten die volgens u voor de nabije toekomst van belang zijn voor onze gemeente. U kunt daarbij o.a. denken aan

-Veilig Wonen

Werkgelegenheid

Mijnbouwschade

Recreatiemogelijkheden en Sport

Afvalbeleid

Groenbeleid

Enz…….

Maar andere zaken die u met ons zou willen bespreken zijn zeker welkom.

We hebben de volgende verdeling gemaakt, zodat u een avond kunt kiezen bij u in de buurt:

======================================================================

-29 juni Wildervank-Bareveld; lokatie: Het Raadhuis; aanvang 20.00 uur

-20 juli Buitenwoel; lokatie: Stadion Langeleegte; aanvang 20.00 uur

-14 september Sorghvliet; lokatie Dukdalf; aanvang 20.00 uur

-28 september Centrum Veendam; lokatie Parkzicht; aanvang 20.00 uur

 -5 oktober Veendam Noord; lokatie Meridiaan; aanvang 20.00 uur

 

We heten u alvast een warm welkom.

 

 

 

 

 

Vaargasten in het Oosterdiep.

Een jachthaven in het centrum is toch iets unieks, maar Veendam heeft het.

Meer dan 1000 jachten met vaarrecreanten brengen hieraan jaarlijks een bezoek. Mooie ligplaatsen aan brede steigers, op loopafstand van het winkelcentrum.Dus wat valt er nog meer te wensen.

 Toch wil de fractie van GemeenteBelangen graag het aanzicht van de haven wat op waarderen met een paar masten met vrolijk wapperende vlaggen. Ook een duidelijk informatiebord met actuele informatie en een plattegrond is niet overbodig. Daarnaast een paar leuke bankjes waar onze vaargasten hun ervaringen uitwisselen. In een brief van 30 maart 2016 aan het college is hier al op geattendeerd, echter zonder reactie.

 Om de vaarrecreanten een beeld te geven van de vele mooie en interessante zaken die ze tijdens hun tocht door het Oosterdiep tegenkomen is er een mooie geïllustreerde brochure uitgebracht. Raadslid Bert Kraan verzorgde de tekst met een Duitse vertaling van GB voorzitter Bert Huizenga. Bert Buiring maakte prachtige foto’s en drukkerij Reinier van der Kooi maakte van het geheel een leuk boekje. De eindredactie was bij Elleke van der Molen van VVV Veendam . Dus naast de bekende tas die elk jacht bij de sluis ontvangt wordt ook deze  “Vaarroute door het Oosterdiep” aan de opvarenden uitgereikt..

 

Afbeeldingsresultaat voor oosterdiep veendam vaarrecreatie

 

GB dient motie “tiltmeters” in.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 1 mei 2017 heeft de fractie van GB een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om de Nationaal Coördinator Groningen en de overige Groninger Gemeenten te verzoeken om de trillingen in de Groninger ondergrond voortaan te gaan meten met zogenaamde “tiltmeters”. Deze meters hebben een bijzonder grote gevoeligheid die de waarnemingscapaciteit van de tot dusver gebruikte  geofoons ver te boven gaat.

De motie werd door de overige fracties in onze gemeenteraad breed gesteund.  Samen met ons eerder genomen initiatief om te komen tot een meldpunt van mijnbouwschade  in onze gemeente vormt dit een duidelijk signaal naar de provinciale en landelijke overheid inzake de bijzondere problematiek die in onze gemeente speelt; namelijk die van de gestapelde mijnbouw.

We zullen de ontwikkelingen in deze nauwgezet volgen.